Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка Консултативен съвет за Европейската зелена сделка

Председател/и

ЮЛИЯН ПОПОВ, министър на околната среда и водите

Заместник-председател/и

РУМЕН РАДЕВ, министър на енергетиката

Членове

МАРИЯ ГАБРИЕЛ, заместник министър-председател и министър на външните работи
АСЕН ВАСИЛЕВ, министър на финансите
БОГДАН БОГДАНОВ, заместник министър на икономиката и индустрията
АНДРЕЙ ЦЕКОВ, министър на регионалното развитие и благоустройството
д-р ИВАНКА ШАЛАПАТОВА, министър на труда и социалната политика
проф. ГАЛИН ЦОКОВ, министър на образованието и науката
ГЕОРГИ ГВОЗДЕЙКОВ, министър на транспорта и съобщенията
КИРИЛ ВЪТЕВ, министър на земеделието и храните
проф. д-р ХРИСТО ХИНКОВ, министър на здравеопазването
МИЛЕНА СТОЙЧЕВА, министър на иновациите и растежа
КАЛИН СТОЯНОВ, министър на вътрешните работи
АЛЕКСАНДЪР ЙОЛОВСКИ, министър на електронното управление
ЗАРИЦА ДИНКОВА, министър на туризма
ДИЛЯНА СЛАВОВА, съветник по външна политика и секретар по икономика на президента на Република България
ЖЕЧО СТАНКОВ, народен представител от коалиция „ГЕРБ-СДС"
РАДОСЛАВ РИБАРСКИ, народен представител от коалиция „Продължаваме промяната- Демократична България"
СТАНИСЛАВ АНАСТАСОВ, народен представител от Партия „Движение за права и свободи"
ТАСКО ЕРМЕНКОВ, представител на коалиция „БСП за България"
ИСКРА МИХАЙЛОВА, народен представител от Партия „Възраждане"
МАРИАНА ХРИСТОВА, председател на Съвета по Кръгова икономика при Българска търговско- промишлена палата
МАРИЯ МИНЧЕВА, заместник-председател на Българската стопанска камара
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България
ЛЮБОМИР ПЕЙНОВСКИ, член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, член на Управителния съвет на Камарата на строителите в България
ПЛАМЕН БОБОКОВ, член на Управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България
АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ, конфедерален секретар, Конфедерация на труда „Подкрепа"
акад. д-р ЮЛИАН РЕВАЛСКИ, председател на Българската академия на науките
доц. д-р АТАНАС АТАНАСОВ, председател на Националния статистически институт
ЖИВКО ТОДОРОВ, кмет на община Стара Загора, представител на Националното сдружение на общините в Република България
проф. д-р ДОБРИ ЯРКОВ, председател на Управителния съвет на Института за устойчив преход и развитие
проф. д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ректор на Университет за национално и световно стопанство, представител на академичната общност, посочен от Съвета на ректорите
НИКОЛА ГАЗДОВ, председател на Управителния съвет на Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия
ДИАНА ДИМИТРОВА, директор „Природозащитни програми" на WWF България
д-р РУМЯНА ГРОЗЕВА, изпълнителен директор на Агенция за регионално и икономическо развитие
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ, директор, Програма „Енергетика и климат", Център за изследване на демокрацията

Функции

Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка с:

1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“ (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България;

2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната и климатична сигурност, ускореното устойчиво икономическо развитие, социалната справедливост, опазване, възстановяване и адаптиране на околната среда;

3. консултативния процес и дискутиране на предложения за решения и изготвяне на детайлни анализи и модели по отношение на целите на Европейския съюз за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и промените в законодателството свързани с пакета „Подготвени за цел 55“, съвместно със заинтересованите страни;

4. взаимодействието със заинтересованите страни с доказан опит и капацитет за идентифициране и прилагане на решенията, свързани с декарбонизацията на икономиката и постигане целите за неутралност към климатичните изменения;

5. актуализиране на националните планове, позиции и стратегически документи, произтичащи от Съобщението на ЕК за Зелената сделка;

6. иницииране и постигане целите на реформите, свързани със зеленият компонент в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Към Консултативния съвет се създават 7 ресорни комисии, които подпомагат експертно Съвета като обсъждат модели, анализи и проекти на решения, свързани със Зелената сделка, целите за декарбонизация и климатичната неутралност, както и като инициират и координират изпълнението на реформите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Това са:

1. Комисия за енергиен преход;

2. Комисия за устойчива мобилност;

3. Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност;

4. Комисия за таксономията и устойчивите финанси;

5. Комисия за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика;

6. Комисия за адаптация към климатичните промени, опазване и възстановяване на биоразнообразието и интегрирането на решения, които са базирани на природата;

7. Комисия за публичност и комуникации на посланията за зеления преход, декарбонизацията, зелената сделка и климатичните промени;

8. Комисия за представяне и обсъждане на националните преговорни позиции по законодателния пакет на ЕК „Подготвени за цел 55“.

Работна програма

Секретариат

Секретариат на КСЕЗС:

дирекция "Координация на политики и концесии" от администрацията на Министеския съвет

 

Архив

2022.07.08 Протокол КЕП препис

2022.07.05 Протокол КСЕЗС препис

2022.07.05 Стенограма КСЕЗС

2022.07.05 Презентация КСЕЗС Борислав Сандов

2022.07.11 Протокол състав КЕП препис

2022.07.14 Рамка доклад КЕП към КСЕЗС

2022.07.14 Протокол КЕП препис

2022.07.18 Протокол състав КУМ

2022.07.19 Рамка визия КУМ

2022.07.14 Протокол КЕП разширен

2022.07.20 Протокол КУМ_1

2022.07.28 Протокол състав КЕЕ

2022.07.28 Протокол състав КИКИ

2022.07.29 Протокол КЕЕ_1

2022.07.29 Протокол КИКИ_1

2022.07.28 Протокол КЕП_2

2022.07.29 Рамка КЕЕ

2022.07.29 Рамка КИКИ

05.09.2022 Протокол КЕЕ_2

14.09.2022 Протокол КЕЕ_3

16.09.2022 Протокол КУМ_2

25.08.2022 Протокол КЕП_3

03.11.2022 Протокол КЕЕ_4

17.11.2022 Протокол КУМ_4

19.10.2022 Протокол КУМ_3

21.09.2022 Протокол КЕП_4

08.09.2022г. Протокол КЕП-раб. среща online

06.10.2022г. Протокол КЕП-раб. среща хибридна

04.11.2022г. Протокол КЕП-раб. среща хибридна

21.11.2022г. Протокол КЕП-раб. среща хибридна

28.08.2023 г. Презентация моделиране CL модел

05.09.2023 г. Доклад КЕП

07.09.2023 г. Пътна карта за климатична неутралност

06.09.2023 г. таблица становища КЕП Доклад

2020 06 16 Протокол КС ЕЗС препис

2020 06 16 Стенограма ЕЗС

2020 06 03 Становище БСК

АКТУАЛНО

Териториалните планове за справедлив преход са публикувани за обществено обсъждане

 

Министерство на енергетиката публикува проектите на териториални планове за справедлив преход. Срокът, определен за обществено обсъждане е 14 календарни дни. От 3 до 16 август 2022 година.

 

Коментари, мнения и препоръки по предложените проекти могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес: e-energy@me.government.bg.

 

Повече информация, както и документацията по териториалните планове, са налични на Портала за обществени консултации към Министерски съвет – STRATEGY.BG.

 

Секретариат, 02.08.2022

 

 

Предстоят заседания на следните комисии към КСЕЗС:

 

Комисия за енергиен преход – второ заседание: 28 юли 2022, четвъртък, от 15 до 17 часа, зала 4 на Министерски съвет. Заседанието може да проследите от ТОЗИ WEBEX ЛИНК.

Комисия енергийна ефективност – първо заседание: 29 юли 2022, петък, от 11 до 13 часа, зала 4 на Министерски съвет. Заседанието може да проследите от ТОЗИ WEBEX ЛИНК.

Комисия за иновации и кръгова икономика – първо заседание: 29 юли 2022, петък, от 15 до 17 часа. Заседанието може да проследите от ТОЗИ WEBEX ЛИНК.

Секретариат, 26.07.2022 

 

Отворена покана за включване в комисиите за Енергийна ефективност и Кръгова икономика

Предстои сформирането на следните комисии към КСЕЗС:

 • Комисия за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност, за краткост: Комисия енергийна ефективност (КЕЕ);
 • Комисия за развитие и прилагане на иновациите, кръгова и био-базирана икономика, за краткост: Комисия за иновации и кръгова икономика (КИКИ).

Процесът по формиране на двете комисии ще протече, както следва:

до 27.07.2022, сряда, 17:30 часа: Заинтересованите страни могат да подават заявления за включване в комисиите към Секретариата на КСЕЗС като посочат име на организацията, кратка информация за връзка с тематиката на съответната комисия и СV на лицето, определено за представител. Може да се посочи и лице за заместник на основния представител.

За двете комисии се събират и номинации за заместник-председатели за периода до края на годината. Съгласно Правилника на КСЕЗС, позицията на зам.-председател е активна за период от 6 месеца, до края на 2022 година. Нека желаещите да поемат тази отговорност да отбележат това в заявлението до Секретариата на КСЕЗС. Подборът на постоянни членове и определянето на зам.-председатнели на КЕЕ и КИКИ ще се извърши на 28.07.2022. 

29.07.2022, петък, 11:00 – 13:00 часа, зала 4 на Министерски съвет: Първо заседание на КЕЕ

29.07.2022, петък, 15:00 – 17:00 часа, зала 4 на Министерски съвет: Първо заседание на КИКИ.

Заявления за всяка отделна комисия да се изпращат в отделни имейли, като в заглавието изрично се посочва за коя ресорна комисия е съответното заявление. Е-mail: dnikolova@government.bg и a.topakbachian@government.bg

В тематиката на Комисията за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност (КЕЕ) и в контекста на Националния План за възстановяване и устойчивост са заложени някои от следните рамки:

 • Разработване на дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и финансирането на проекти за енергийна ефективност; 
 • Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници, заедно със сметките за енергия;
 • Обслужване на едно гише на потребители с цел улесняване на реализацията на проекти за енергийно обновяване в сградния фонд;
 • Създаване на Национален фонд за декарбонизация и оценка на националната регулаторна рамка за енергийна ефективност от независима експертна група;
 • Подкрепа за обновяване на сградния фонд. Създаване на национална схема за подпомагане на енергийно ефективно обновяване на жилищни и нежилищни сгради.

В тематиката на Комисията за развитие и прилагане на иновациите и кръговата и био-базирана икономика (КИКИ) и в контекста на Националния План за възстановяване и устойчивост са заложени някои от следните рамки:

 • Програма за икономическа трансформация, която се състои от три фонда:
  • Фонд 1: „Растеж и иновации“,
  • Фонд 2: „Зелен преход и кръгова икономика
  • Фонд 3: „Инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация“. 
 • Изготвяне и приемане на Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород. Предвидените стъпки за нейната реализация са:
  • Създаване на работна група;
  • Изготвяне на доклад, оценяващ потенциала за развитие на водородни технологии;
  • Въз основа на анализ на опита на други страни работната група ще изготви оценка на потенциала за развитие на водородни технологии. Ще бъдат идентифицирани пречките пред развитието и внедряването на тези технологии, като се разработят и предложения за промени в нормативната рамка за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород;
  • Изготвяне на Национална пътна карта.
 • Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации, която предвижда създаване на механизъм за насърчаване на публичните и частните инвестиции в научни изследвания и иновации чрез координация на държавните усилия и политики за оптимизиране и засилване трансфера на изследователски резултати и технологии. Предвидените инвестиции са в два основни стълба:
  • Първи стълб - ще се изпълнява посредством Изпълнение на проектни предложения на иновативни малки и средни предприятия (МСП);
  • Втори стълб - за създаване на национален модел за развитие на изследователските университети, който позволява на висшите училища да преминат на един следващ етап от своето развитие и да се превърнат в пълноценни участници в научноизследователската и иновационната екосистема.
 • Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките в сферата на зелените и цифровите технологии:
  • Основната цел на предложението е засилване на иновационния капацитет на БАН и активно участие в националната научноизследователска и иновационна екосистема с оглед на ускоряване на икономическата трансформация на страната.

Секретариат, 19.07.2022

 

Първо редовно заседание на Комисията за устойчива мобилност (КУМ)

Комисията за устойчива мобилност ще проведе първото си редовно заседание на 20 юли 2022, сряда, от 15:00 до 17:00 часа в Зала 4 на Министерски съвет.

Предвиден е следният дневен ред:

1. 15:00-15:15 часа - Кратък отчет на Секретариата за процеса по утвърждаване на редовни членове и зам.-председател на КУМ.

2. 15:15-15:45 часа - Дискусия за предстоящия работен процес в КУМ в рамката на двуседмични присъствени заседания до края на трето тримесечие. Планирани са работни срещи на членовете на КУМ в предстоящите заседания на: 03.08.22 г.; 17.08.22 г.; 31.08.22 г. и 14.09.22 г. и 28.09.22 г. от 15:00 до 17:00 ч., в зала 4 на Министерски съвет;

3. 15:45-16:45 часа - Обсъждане на общ подход за иницииране и прилагане на цялостна дългосрочна визия за устойчива национална и градска електромобилност до Q3/2022, който КСЕЗС ще трябва да одобри на свое заседание на 16.09.2022 и инициирането на нов Закон за развитие и насърчаване на електрическата мобилност, който парламентът трябва да приеме до Q4/2022.

4. 16:45-17:00 часа - Разни  

Срещата на 20.07.2022 ще бъде излъчвана и през платформата Webex за представителите на заинтересованите страни, които не са в състава на КУМ, без възможност за пряко участие. Можете да я проследите на ТОЗИ WEBEX ЛИНК.

Секретариат, 18.07.2022 

 

Сформира се Комисия за устойчива мобилност (КУМ) към КСЕЗС

Първата среща на заявилите желание за участие в Комисията за устойчива мобилност към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка ще се състои на 15 юли, петък, от 10.30 до 12.30 часа в Зала 4 на Министерски съвет.

Нека всички организации и институции, заявили желание за участие в КУМ, в срок най- късно до 17.30 часа на 14 юли 2022 да изпратят на e-mail: dnikolova@government.bg следните документи:

 • СV на своя представител, номиниран за КУМ;
 • Кратка информация за резултати и доказателства за опит/постижения в областта на устойчивата мобилност до максимум 2 страници и/или да посочат линк с налична такава информация (съгласно т.2 от Правилата за избор на членове на ресорните комисии

Правилата за избор на членове в ресорните комисии, според които ще бъде съставена Комисията за устойчива мобилност, можете да откриете в графа „Правила за организация на дейността“ в настоящата интернет страница.  

Срещата на 15 юли ще протече по следния дневен ред:

 1. Запознаване с постъпилите кандидатури за участие в КУМ;
 2. Запознаване с критериите за избор на членове в ресорните комисии към КСЕЗС и събиране на номинации за заместник-председател и за секретар на КУМ до края на 2022 г.;
 3. Представяне на одобрена годишна програма на КСЕЗС и дейността на КУМ до края на 2022 г. и конкретните резултати, които трябва да бъдат достигнати в рамките на третото и четвъртото тримесечие (юли-септември-декември 2022 г.);
 4. Насрочване на първо официално заседание на КУМ за 20.07.2022 и избор на дни/дати за провеждане на двуседмични заседания;
 5. Разни.

Поради големия интерес и ограничения капаците на залата, се отправя апел към организациите и институциите да изпратят само по един свой представител на заседанието. Влизането в сградата ще става през служебния вход на МС срещу представяне на пропуск или личен документ.

Срещата на 15.07.22 г. ще бъде излъчвана и през платформата Webex за представителите на заинтересованите страни, които не могат да присъстват. Можете да я проследите на ТОЗИ WEBEX ЛИНК.

Секретариат, 12.07.2022

 

Първо редовно заседание на Комисията за енергиен преход (КЕП)

Комисията за енергиен преход ще проведе първото си редовно заседание на 14 юли 2022, четвъртък, от 15.00 до 17.00 часа в зала 4 на Министерски съвет. Предвиден е следният дневен ред:

1. 15:00 - 15:15 часа: Кратък отчет на процеса по утвърждаване на редовни членове и зам.-председател на КЕП, представяне на предстоящия работния процес на Комисията в рамките на двуседмичните присъствени заседания в предстоящия период: (28.07.22 г.; 11.08.22 г.; 25.08.22 г.; 08.09.22 г. от 15:00 до 17:00ч. в МС);

2. 15:15 - 16:30 часа: Представяне на текущите сценарии за енергиен преход и декарбонизация, изготвени през последната година от представителите на заинтересованите страни: (ЦИД; AmCham; Визия 2030; АИКБ; Енергиен модел на СУ и ТУ; Алтернативен енергиен сценарий 2030 - ИЕВИ и др.);

3. 16:30 - 16:50 часа: Обсъждане на формата на заданието за доклада, който КЕП ще разработи на база изготвените сценарии и модели, и който КСЕЗС ще трябва да одобри на свое заседание на 16.09.2022 г.

4. 16:50 - 17:00 часа: Разни  

Предварителни информация към някои от сценариите и енергийни модели:

Срещата на 14.07.22 г. ще бъде излъчвана и през платформата Webex за представителите на заинтересованите страни, които не са в състава на КЕП, без възможност за пряко участие. Можете да я проследите на ТОЗИ WEBEX ЛИНК.

Секретариат, 12.07.2022 

 

Сформира се Комисия за енергиен преход (КЕП) към КСЕЗС

Първата среща на заявилите желание за участие в Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка ще се състои на 8 юли, петък, от 13.00 до 15.30 часа в Гранитна зала на Министерски съвет.

Поради големия интерес и поради капацитета на залата, отправяме апел към организациите и институциите да изпратят само по един свой представител на заседанието. Влизането в сградата ще става през главния вход на МС срещу представяне на пропуск или личен документ.

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред: 

1. Запознаване с постъпилите кандидатури за участие в КЕП;

2. Запознаване с критериите за избор на членове в ресорните комисии към КСЕЗС и събиране на номинации за заместник-председател и за секретар на КЕП до края на 2022 г.;

3. Представяне на одобрена годишна програма на КСЕЗС и дейността на КЕП до края на 2022 г. и конкретните резултати, които трябва да бъдат достигнати в рамките на третото тримесечие (юли-септември 2022 г.);

4. Насрочване на първо официално заседание на КЕП в периода 13-15.07.2022 г. и избор на дати за провеждане на двуседмични заседания;

5. Разни.

Секретариат, 06.07.2022 

 

Отворена покана за включване в състава на ресорни комисии към КСЕЗС

Консултативният съвет за Европейската Зелена сделка отправя покана до заинтересованите страни да предложат свои представители за включване в състава на следните ресорни комисии:

Комисия за енергиен преход (КЕП)

Комисия за устойчива мобилност (КУМ)

Първоначалният състав на двете комисии ще бъде одобрен на първото заседание на КСЕЗС, което ще се проведе на 5 юли 2022. Очаква се първото заседание на Комисията по енергиен преход да се проведе на 8.07.2022 (петък) от 13 до 15.00 часа в МС, за което избраните членове на КЕП ще бъдат уведомени до 6.07.2022.

Нека заинтересованите страни изпращат предложения за представители в двете комисии на:

dnikolova@government.bg / rositsa.ivanova@government.bg

Секретариат, 28.06.2022

 

Първо заседание на Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка

Първото заседание на Консултативния съвет за Европейската Зелена сделка е насрочено за 5 юли 2022, вторник от 13.00 до 17.00 часа и ще се проведе в Гранитна зала на Министерски съвет.

Заседанието се свиква според чл.6, ал.5 от Правилника за организацията на дейността на КСЕЗС и ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Откриване от заместник министър-председателя по климатични политики и председател на КСЕЗС;

2. Представяне на правилника, функции, цели, дейност на КСЕЗС;

3. Представяне и одобрение на годишната програма на КСЕЗС;

4. Представяне и одобрение състава на комисията по чл.8, т.1 (Комисия за енергиен преход);

5. Представяне и одобрение състава на комисията по чл.8, т.2 (Комисия за устойчива мобилност);

6. Разни.

Секретариат, 28.06.2022

Допълнителна информация КУМ

Допълнителна информация КЕЕ

Допълнителна информация КИКИ

Допълнителна информация КСЕЗС и Секретариат