Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Председател/и

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, заместник министър-председател

Заместник-председател/и

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, министър на енергетиката

Членове

ЦВЕТА ТИМЕВА, секретар по регионално развитие на президента на Република България
ЕМИЛ ДИМИТРОВ, министър на околната среда и водите
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, министър на финансите
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ, министър на икономиката
ПЕТЯ АВРАМОВА, министър на регионалното развитие и благоустройството
ДЕНИЦА САЧЕВА, министър на труда и социалната политика
КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ, министър на образованието и науката
РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, министър на земеделието, храните и горите
ПЕТКО ДОЙКОВ, заместник-министър на външните работи
ЖЕЧО СТАНКОВ, заместник-министър на енергетиката
ПЛАМЕН МИЛЕВ, представител на Парламентарна група „БСП за България“
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ, представител на Парламентарна група „Движение за права и свободи“
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ, представител на Парламентарна група „ПП ГЕРБ“
ПОЛИНА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА, представител на Парламентарна група „Воля – българските родолюбци“
АЛЕКСАНДЪР СИДИ, представител на Парламентарна група „Обединени патриоти“
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България
ДИМИТЪР МАНОЛОВ, президент на Конфедерацията на труда „Подкрепа“
ВАСИЛ ТОДОРОВ, главен секретар на Българската търговско-промишлена палата
РАДОСВЕТ РАДЕВ, председател на Българска стопанска камара
РУМЕН РАДЕВ, заместник-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВ, изпълнителен директор и член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
МАРИЯ ПЕТРОВА, юридически съветник в Съюз за стопанска инициатива
акад. ЮЛИАН РЕВАЛСКИ, председател на Българската академия на науките
СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ, председател на Националния статистически институт
ДОЦ. Д-Р АТАНАС ГЕОРГИЕВ, декан на Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
ПРОФ. ДН ИНЖ. ИВАН КРАЛОВ, ректор на Технически университет – София
ПРОФ. Д-Р ЦВЕТАНА СТОЯНОВА, заместник-ректор на Университет за национално и световно стопанство
ДОЦ. ДН ИНЖ. ИРЕНА ГРИГОРОВА, заместник-ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
ДОЦ. ИРИНА КОСТОВА, представител на Университет по архитектура, строителство и геодезия
ЖИВКО ТОДОРОВ, кмет на община Стара Загора като представител на Национално сдружение на общините в Република България

Функции

Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка с:

1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“ (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България;

2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда;

3. разработването на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на реална оценка на националните приоритети, насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия;

4. подготовката на план за устойчива работа на топлоелектрическите централи, захранвани с въглищно гориво;

5. планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението.

Стратегически цели

Акт за създаване

 Постановление № 86 от 30 април 2020 година за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

ПМС 86_30.04. 2020 Консултативен съвет ЕЗС

Заповед Зелен съвет Р-85 от 2.06.2020 г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Жечо Станков - заместник-министър на енергетиката 

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на енергетиката