Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален консултативен съвет за младежта
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален консултативен съвет за младежта Национален консултативен съвет за младежта

Председател/и

Петър Бучков, заместник-министър на младежта и спорта

Заместник-председател/и

Членове

Людмила Петкова, заместник-министър на финансите
проф. Албена Чавдарова, заместник-министър на образованието и науката
проф. Емил Мингов, заместник-министър на труда и социалната политика
д-р Лидия Стойкова-Чорбанова, заместник-министър на здравеопазването
Моника Димитрова-Бийчър, заместник-министър на вътрешните работи
Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието
Десислава Михалкова, заместник-министър на туризма
проф. д-р Борислава Танева, заместник-министър на културата
Ирина Щонова, заместник-министър на икономиката и индустрията
Теодора Иванова, главен секретар на Държавна агенция за закрила на детето
Калин Каменов, член на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България и кмет на Община Враца
Александър Узунов, заместник-председател на Национално представителство на студентските съвети в Р България
Тодор Йосифов, председател на Национално сдружение „Младежки глас“
Стели Джамбазова, председател на „Български младежки червен кръст“

Функции

1.  Дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до политиката за младежта;

2. Предлага мерки за постигане на целите на държавната политика за младежта;

3. Обсъжда и други въпроси, свързани с провеждането на политиката за младежта.

 

Стратегически цели

 Националният консултативен съвет за младежта е консултативен орган, който подпомага министъра на младежта и спорта при провеждане на държавната политика за младежта.

 

Акт за създаване

Чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за младежта.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Секретариат

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на младежта и спорта
  • Дирекция "Младежки политики"

Лице за контакти: Любомир Дренски

Телефон за контакти: 02 9300 836

E-mail: Lubomir.Drenski@mpes.government.bg