Консултативни съвети Консултативни съвети
Висш съвет по фармация
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Висш съвет по фармация Висш съвет по фармация

Председател/и

Проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването

Заместник-председател/и

Проф. Илко Гетов, заместник-министър

Членове

д-р Александър Златанов, МЗ
Маг. фарм. Венда Зидарова, МЗ
Христина Гетова, МЗ
Маг. фарм. Орлин Недев, МЗ
Маг.фарм. Розалина Кулаксъзова, ИАЛ
маг.-фар. Любима Бургазлиева, Български фармацевтичен съюз
Проф. Асена Сербезова, Български фармацевтичен съюз
Маг.фарм. Велина Григорова, Български фармацевтичен съюз
Маг .фарм. Венелин Сапунаров, Български фармацевтичен съюз
Маг.фарм. Анжела Мизова, Български фармацевтичен съюз
Лиляна Петрова, Българска асоциация на помощник-фармацевтите
Маг.фарм. Милена Цонева, НЗОК
Кирил Обрешков, НЗОК
Проф. Валентина Петкова - Димитрова, дфн, ФФ-МУ –София
Проф. д-р Маргарита Касърова-Трайкова, дф, – ФФ-МУ-Пловдив
Проф. Диана Иванова, дбн- ФФ-МУ –Варна
Доц. Христина Лебанова, дф, Факултет "фармация" - МУ Плевен
Доц. д-р Емил Иванов Христов, дф, Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Работна програма

Проведено заседание на ВСФ на 15.05.2018г. при следния дневен ред:

1. Избиране на заместник -председател на ВСФ чрез тайно гласуване.

2. Обсъждане на текущи въпроси по функционирането и приоритетите на Министерството на здравеопазването във фармацевтичния сектор. 

3. Приемане на годишна работна програма на Висшия съвет по фармация.

4. Обсъждане на нормативни промени във връзка с оптимизиране на дейността на лечебните заведения.

5. Разни.

Секретариат

Секретар: маг. фарм. Таня Гергинова, държавен експерт в дирекция "Лекарствена политика", отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването.

Лице за контакт: маг. фарм. Таня Гергинова, главен експерт в дирекция "Лекарствена политика", отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването.

телефон : 02/93 01 131

e-mail: tgerginova@mh.government.bg

Заседания

Проведено бе заседание на ВСФ на 10.03.2017г . на което, чрез тайно гласуване бе избран заместник-председател на ВСФ. Обсъдено бе текущото състояние на системата на лекарствоснабдяването и актуалните проблеми през 2017г. 

Дневен ред на заседание 2023 г.

Заседание на ВСФ на 15.05.2018г. от 10:00ч

Дневен ред на заседание на ВСФ 25.09.2019

Дневен ред на заседание на ВСФ_19.11.2019г.

Дневен ред за заседание на ВСФ на 19.11.2020 г.

Функции

Висшият съвет по фармация обсъжда и дава становища по:

1. основните насоки и приоритети в областта на фармацията;

2. етични проблеми на фармацията;

3. проекти на нормативни актове свързани с фармацията;

4. научни приоритети в областта на фармацията;

5. програми за организиране на обществени образователни кампании в областта на лекарствените продукти.