Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите

Председател/и

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Заместник-председател/и

ПЕТЪР ВЕЛЧЕВ, представител на национално представените организации на военноинвалидите и на военнопострадалите и координатор на връзките на Министерството на отбраната с национално представителните организации

Членове

АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ, постоянен секретар на отбраната
РОСИЦА ДИМИТРОВА, заместник-министър на труда и социалната политика
РОСИЦА ВЕЛКОВА-ЖЕЛЕВА, заместник-министър на финансите
д-р БОЙКО ПЕНКОВ, заместник-министър на здравеопазването
АНГЕЛ ПОПОВ, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ЙОВКА ВАСИЛЕВА, главен експерт в дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и контрол по предписване и отпускане“ в Националната здравноосигурителна каса
ЕМИЛ ДАКОВ, главен експерт по осигуряването в отдел „Методология по отпускане на пенсии” на дирекция „Пенсии” в Централното управление на Националния осигурителен институт
НЕЛИ СТАЙКОВА, експерт в Националното сдружение на общините в Република България
РАЙНА КОМИТОВА, член на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
ИВАН ИВАНОВ, секретар на Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
ЕМИЛ ГУДЖЕВ, председател на Контролния съвет на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
ЕМИЛИЯ СТОЙЧЕВСКА, член на Изпълнителното бюро на Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните в България

Функции

1. оказва помощ и съдействие при провеждане на държавната политика по въпросите, свързани с военноинвалидите и военнопострадалите;
 2. обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове, установяващи и гарантиращи правата на военноинвалидите и военнопострадалите;
 3. съдейства за координацията между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствените организации и национално представителните организации на военноинвалидите и на военнопострадалите за осигуряване на необходимата обществена подкрепа на дейността им;
 4. установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на военноинвалиди и на военнопострадали, координира действията на организациите и осъществява международни програми;
 5.  ежегодно изготвя доклад за работата си и отчита дейността си пред Министерския съвет.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Консултативният съвет е провел четири заседания – на 26.01.2012 г., на 26.09.2013 г. ; на 16.01.2014 г. и на 20.06.2014 г.

     На последното заседание беше резгледана следната точка:
 

   Обсъждане на предложенията на членовете на междуведомствена работна група, създадена със Заповед на министъра на отбраната № Р-85/12.03.2014 г., за промени в Наредба № 3/24.08.2012 г. и Наредба № 4/19.10.2012 г. за реда за предписване, отпускане, контрол и заплащане на лекарствените продукти на ветераните, военноинвалидите и военнопострадалите в частта за заплащането им в аптеките, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса

Дневен ред от заседание на Съвета, проведено на 11.06.2015 г.

Секретариат

Секретар: ................

Секретариат:

  • Административна структура: ................
  • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: Ненка Делевска

Телефон за контакти: 92 2 0 919

E-mail: n.delevska@mod.bg