Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за развитие на гражданското общество
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за развитие на гражданското общество Съвет за развитие на гражданското общество

Председател/и

Атанас Пеканов, заместник министър-председател

Заместник-председател/и

Членове

Фондация „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО“, юридическо лице с нестопанска цел
Сдружение „БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ", юридическо лице с нестопанска цел
Фондация „РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ", юридическо лице с нестопанска цел
Фондация „СВЕТЪТ НА МАРИЯ", юридическо лице с нестопанска цел
Фондация „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ", юридическо лице с нестопанска цел
Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ-БЪЛГАРИЯ", юридическо лице с нестопанска цел
Фондация "ЗАЕДНО В ЧАС", юридическо лице с нестопанска цел
Сдружение "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ", юридическо лице с нестопанска цел
Сдружение „БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ", юридическо лице с нестопанска цел
Фондация „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА", юридическо лице с нестопанска цел
Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ", юридическо лице с нестопанска цел
Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ", юридическо лице с нестопанска цел
Сдружение „ЕКВИЛИБРИУМ“, юридическо лице с нестопанска цел
Фондация „КАРИН ДОМ", юридическо лице с нестопанска цел

Функции

1. дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на гражданските организации;

2. координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;

3. предлага на Министерския съвет план за действие, включително финансов, за изпълнение на стратегията по т. 2 за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението й;

4. събира информация за финансирането на гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства;

5. прави ежегоден преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения;

6. подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните власти и гражданските организации;

7. определя приоритетите и приема правилата и процедурите, както и разпределя средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Стратегически цели

Акт за създаване

 Чл. 4, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел 

Акт за създаване на Съвета

Решение № 74 от 16.02.2022 г. за определяне на членовете на Съвета за развитие на гражданското общество

Списък с представители на членовете на Съвета

Списък с имената на физическите лица - представители на членовете на СРГО

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретариат:

Ралица Величкова, дирекция "Модернизация на администрацията";

Никола Петков, Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Лице за контакти: Ралица Величкова

Телефон за контакти: 02/940 29 18

E-mail: r.velichkova@government.bg

ЗАПОВЕД № В-14 от 22.01.2020 г. за определяне поименния състав на Секретариата на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО)

Дневен ред и резюмета от заседанията на Съвета

01. Дневен ред заседание 8 март 2022

02. Резюме на заседание от 8.03.2022 г.

03. Дневен ред заседание 22 март 2022

04. Резюме на заседание от 22.03.2022 г.

05. Дневен ред заседание 5 април 2022

06. Резюме на заседание от 5.4.2022 г

08.Дневен ред заседание 17 май 2022

09.Резюме на заседание от 17.5.2022 г

10.Дневен ред заседание 14 юни 2022

11.Резюме на заседание на СРГО от 14.06.22

12.Дневен ред заседание 28 юни 2022

13.Резюме на заседание на СРГО от 28.6.22

14.Дневен ред заседание 12 юли 2022

15. Резюме на заседание на СРГО от 12.07

16.Дневен ред заседание 26 юли 2022

17.Резюме на заседание на СРГО от 26.07.22

18. Дневен ред заседание_21 октомври 2022

19. Резюме на заседанието на СРГО от 21.10.2022 г.

20. Дневен ред заседание_1 ноември 2022

21. Резюме на заседанието на СРГО от 1.11.2022 г.. docx

22. Дневен ред заседание_24.11. 2022

23. Резюме на заседанието на СРГО от 24.11.2022 г.. docx

24. Дневен ред заседание_06.01. 2023

25. Резюме на заседанието на СРГО от 06.01.2023 г.. docx

26. Дневен ред заседание_27.01. 2023

27. Резюме на заседанието на СРГО от 27.01.2023 г.. docx

28. Дневен ред заседание_09.03. 2023

29. Резюме на заседанието на СРГО от 9.03.2023 г.. docx