Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Председател/и

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Заместник-председател/и

Членове

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТУРИЗМА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА
БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА
УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ “ЕКАТЕРИНА КАРАВЕЛОВА“
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ
ФОНДАЦИЯ "ДЖЕНДЪР АЛТЕРНАТИВИ"
БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА ДЖЕНДЪР ИЗСЛЕДВАНИЯ
АЛИАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ ОСНОВАНО НА ПОЛА
БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

През 2020 г. Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете беше актуализирана. През новия период 2021-2030 г. националната политика се обедини около следните приоритетни области:

- Равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост 

- Намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите 

- Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в процесите на вземане на решения  

- Борба с насилието и защита и подкрепа за жертвите 

- Преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и сексизма.

 

Секретариат

Секретар:
Ирина Иванова, началник на отдел
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, i.ivanova@mlsp.government.bg

Секретариат:
Ани Евгениева, държавен експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, ani.evgenieva@mlsp.government.bg

 

Отдел

Секретар:
Ирина Иванова, началник на отдел
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, i.ivanova@mlsp.government.bg

Секретариат:
Ани Евгениева, главен експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, aevgenieva@mlsp.government.bg

Актове за създаване

Заповед № РД-02-103 от 15.06.2021 г.

Заповед № РД-02-163 от 22.10.2021 г.

Заповед № РД-02-71/19.04.2022 г.

Заповед № РД-02-77/ 04.05.2022 г.

Заповед РД-02-145 от 21.09.2022 г.

Заповед РД-02-145 от 21.09.2022 г.

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

ПМС 302 за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Постановление № 302 за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет от 15 ноември 2016 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016-2020 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, приета с Решение на Министерския съвет № 967 от 14 ноември 2016 г.

Постановление 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Постановление № 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Постановление № 108 от 10 май 2014 г.

Постановление на МС № 108 от 10 май 2014 г. за изменение на Постановление № 313 на Министерския съвет от 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Заповед за определяне на поименния състав на НСРЖМ към МС № РД01-461 от 29.06.2017 г.

Заповед РД-461 от 29.06.2017 г. на министъра на труда и социалната политика за определяне на поименния състав на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2009-2015 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2009 - 2015 г.

Заповед РД 01-682/28.08.2018

Заповед РД01-1063/11.12.2018

Заповед РД01-389/04.06.2019 г.

Заповед РД01-751/25.11.2019 г.

Заповед РД01-791/6.12.2019 г.

rd01-169-06032020

Заповед РД01-169/06.03.2020

Заповед РД01-336/02.06.2020 г.

Заповед РД-02-45/16.10.2020 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030 г.

Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2022 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2023-2024 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2013 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2012 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2011 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2010 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2008-2009 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2006 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2005 г.

Нациовален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г.

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2019-2020 г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 02.12.2021 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 19.05.2022 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 21.06.2022 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 07.07.2021 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ- 21.12.22 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 13.10.2022 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 24.03. 2023 г.

Протокол от заседание на НСРЖМ 2016 г.

Протокол от проведено заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете на 17 юли 201 7г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ, 17 юли 2017 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ, 12 септември 2017 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ, 20 октомври 2017 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ, 12 декември 2017 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ от 29 март 2018 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ от 18 май 2018 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 06 декември 2018

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 19 декември 2018

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 7 март 2019 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 17 април 2019 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 6 юни 2019 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 20 декември 2019 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 10 март 2020 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 23 юни 2020 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ на 06.10.2020 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ на 29.12.2020 г.

Протокол от проведено заседание на НСРЖМ - 5 април 2021 г.

ВРЪЗКИ

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=222&lang=