Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по наркотичните вещества
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по наркотичните вещества Национален съвет по наркотичните вещества

Председател/и

проф. Христо Хинков, министър на здравеопазването

Заместник-председател/и

Главен комисар Петър Тодоров, Главен секретар на МВР
г-н Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието
г-н Станислав Станчев, заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност"

Членове

г-жа Иванка Иванова, съветник по правните въпроси на Президента
г-н Румен Петров, представител на Върховния касационен съд
г-н Николай Гунчев, представител на Върховния административен съд
г-н Венцислав Андреев, представител на Върховната касационна прокуратура
г-н Пламен Китов, представител на Националната следствена служба
заместник-министър на финансите
д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката
г-жа Ирена Димитрова, заместник-министър на външните работи
г-н Димитър Недялков, заместник-министър на транспорта и съобщенията
заместник-министър на икономиката
г-н Станимир Димитров Георгиев, заместник-министър на отбраната
доц. д-р Деян Стратев, заместник-министър на земеделието
г-жа Мая Василев, заместник-министър на труда и социалната политика
заместник-министър на младежта и спорта
г-н Павел Тонев, директор на Агенция "Митници"
Главен комисар Явор Серафимов, директор на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"
Главен комисар Атанас Илков, директор на Главна дирекция "Национална полиция" в МВР
г-жа Ивайла Касърова, заместник-председател на Държавна агенциа за закрила на детето
г-н Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата
проф. д-р Пламен Димитрив, ДМ, директор на "Национален център по обществено здраве и анализи", Министерство на здравеопазването
д-р Александър Панайотов,, началник отдел "Национален фокусен център" към НЦОЗА
г-жа Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Министерски съвет
д-р Десислава Велковска, директор на дирекция "Лекарствена политика", Министерство на здравеопазването

Функции

1. Определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години.

2. Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори.

3. Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област.

4. Предлага на МС проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.

5. Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори.

6. Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им.

7. Определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

9. Ежегодно приема отчетите за дейността на Областните съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на области.

 

 

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Дейността на НСНВ се осъществява съгласно Правилник за организацията и дейността на НСНВ, приет с ПМС № 10/2001г., обн. ДВ бр. 8/2001г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 22.07.2014 г.

ПМС № 10/2001г.

Работна програма

Отчет на работната програма

Връзки

Секретариат

Секретариат:

Дирекция „Лекасртвена политика“, отдел „Контрол на наркотичните вещества“

г-жа Славейка Николова, главен експерт в отдел „Контрол на наркотичните вещества“, секретар НСНВ

Тел. 02/9301381, e-mail: snikolova@mh.government.bg;

Пл. „Света Неделя“ №5

Гр. София

г-н Огнян Тончев, главен експерт, отдел „Контрол на наркотичните вещества“

Тел. 02/9301 387, e-mail: otonchev@mh.government.bg

г-жа Анна Йосифова, държавен експерт, отдел „Контрол на наркотичните вещества“

Тел. 02/ 9301 386 , e-mail: ayosifova@mh.government.bg