Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по наркотичните вещества
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по наркотичните вещества Национален съвет по наркотичните вещества

Председател/и

Кирил Ананиев, министър на здравеопазването

Заместник-председател/и

Главен комисар Младен Маринов, Главен секретар на МВР
Проф. Николай Проданов, заместник-министър на правосъдието
Недялко Недялков, заместник-председател на Държавната агенция "Национална сигурност"

Членове

проф. Емилия Друмева, секретар по правните въпроси на Президента
Румен Петров, представител на Върховния касационен съд
Румяна Папазова, представител на Върховния административен съд
Любомир Божков, представител на Върховната касационна прокуратура
Валентин Вълчев, представител на Националната следствена служба
Росица Велкова - Желева, заместник-министър на финансите
Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Росица Димитрова, заместник-министър на труда и социалната политика
Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи
Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната
Д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието, храните и горите
Ангел Попов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Габриела Козарева, заместник-министър на младежта и спорта
Георги Костов, директор на Агенция "Митници"
Главен комисар Ивайло Спиридонов, директор на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"
Главен комисар Христо Терзийски, директор на Главна дирекция "Национална полиция" в МВР
Д-р Пламен Попов, директор на Националния център по наркомании
Доц. Асена Стоименова, дф, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата
Д-р Десислава Велковска, директор на дирекция "Лекарствена политика", Министерство на здравеопазването
д-р Валентин Димитров, заместник-председател на Държавна агенция за закрила на детето
Александър Панайотов, директор на дирекция "Национален фокусен център за наркотици и наркомании" към Националния център по наркомании
Константин Томанов, секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Функции

1. Определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори за срок пет години.

2. Приема национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори.

3. Предлага на министъра на финансите проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област.

4. Предлага на МС проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите.

5. Дава мнение по проектите за сключване или за присъединяване към международни договори.

6. Дава становища за участието на Република България в международни програми, насочени срещу разпространението, злоупотребата и незаконния трафик с наркотични вещества и прекурсори и контролира изпълнението им.

7. Определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти в областта на наркотичните вещества;

8. Събира, съхранява, анализира и разпространява информация от министерства и други ведомства, от съветите по наркотични вещества към съответните общини и от юридическите лица с нестопанска цел, която е необходима за определянето, осъществяването и координирането на националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите.

9. Ежегодно приема отчетите за дейността на Областните съвети по наркотични вещества в общините, чиито административни центрове са центрове на области.

 

 

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Дейността на НСНВ се осъществява съгласно Правилник за организацията и дейността на НСНВ, приет с ПМС № 10/2001г., обн. ДВ бр. 8/2001г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 22.07.2014 г.

ПМС № 10/2001г.

Работна програма

Отчет на работната програма

Връзки

Секретариат

 Секретариат:

Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“, отдел „Зависимости“

Славейка Николова, главен експерт в отдел „Зависимости“, секретар НСНВ

Тел. 02/9301309, e-mail: snikolova@mh.government.bg;

Пл. „Света Неделя“ №5

Гр. София

Снежанка Чева, главен експерт, отдел „Зависимости“

Тел. 02/9301 221, e-mail: scheva@mh.government.bg

Снежана Поповска, главен експерт, отдел „Зависимости“

Тел. 02/ 9301267, e-mail: spopovska@mh.government.bg