Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Председател/и

Крум Зарков, министър на правосъдието

Заместник-председател/и

Членове

Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет
Лада Паунова, заместник-председател на Върховния касационен съд
Мариника Чернева, заместник-председател и ръководител на Първа колегия на Върховния административен съд
Даниела Машева, заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура
Игнат Георгиев, инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет
Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет
Моника Димитрова-Бийчър, заместник-министър на вътрешните работи
Людмила Пектова, заместник-министър на финансите
Миглена Тачева, директор на Националния институт на правосъдието
Юлия Ковачева, заместник-министър на правосъдието
Турхан Апдула, съветник към политическия кабинет на заместник министър-председателя по управление на европейските средства
Татяна Жилова, председател на УС на сдружение "Съюз на съдиите в България"
Мария Попова, член на УС на "Асоциация на българските административни съдии"
Росица Велкова, председател на Българска съдийска асоциация
Владимир Николов, председател на УС на сдружение "Асоциация на прокурорите в България"
Петко Петков, председател на сдружение "Камара на следователите в България"
Владислав Славов, председател на "Съюза на юристите в България"
Георги Милков, представител на Сдружение "Център за съзидателно правосъдие"
Биляна Гяурова-Вегертседер, представител на фондация "Български институт за правни инициативи"
Силви Гаврилов, представител на сдружение "Клуб на адвокатите франкофони"
Гинка Тодорова, представител на сдружение "Международен правен център - Интернешънъл Лигъл Адвайс Център"
Георги Еленков, представител на сдружение "Национална мрежа за децата"
Иван Брегов, представител на фондеция "Институт за пазарна икономика"
Анета Антонова, представител на Съвета на ректорите в Република България

Функции

 1. координира изпълнението на политиките за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, наричана по-нататък "Стратегията";

 2. обсъжда и прави предложения за приемане от Министерския съвет на Пътни карти за изпълнение на стратегическите цели и при необходимост – на промени в тях;

 3. изисква, събира и анализира информация за изпълнението на Стратегията и Пътните карти;

 4. извършва мониторинг на изпълнението на стратегическите цели на Стратегията, като приема междинни отчети и годишен доклад за напредъка;

 5. обсъжда документи, дейности и инициативи, свързани с изпълнение на мерките от Стратегията и Пътните карти;

 6. прави предложения за обновяване на Стратегията;

 7. обсъжда предложения за промени в нормативните актове, свързани с изпълнението на Стратегията;

 8. предлага мерки за финансово осигуряване за реализиране на дейностите, заложени в Пътните карти по прилагане на Стратегията;

 9. организира и координира работата на експертните работни групи към Съвета;

 10. одобрява годишен доклад за дейността на Съвета, който се представя пред Министерския съвет.

Стратегически цели

Координира държавната политика по отношение прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, придвижването на законодателните инициативи в изпълнение на съответните мерки и бюджетните въпроси, както и решава необходимостта от актуализиране на Пътната карта към Стратегията.

Секретариат

Секретар: Мирослава Манолова - началник на политическия кабинет на министъра на правосъдието

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на правосъдието
 • Дирекция/отдел: отдел "Координация на политики в съдебната система", дирекция "Стратегическо развитие и програми"

Лице за контакти: Маргарита Медникарова - главен експерт в отдел "Координация на политики в съдебната система", дирекция "Стратегическо развитие и програми"

Телефон за контакти: 02/ 9237 326

E-mail: SecretariatSJR@justice.government.bg

Връзки

Страница на съвета:  https://www.justice.government.bg/home/index/84506826-276f-42ac-a6f4-f791d8657dd1

Протоколи от заседанията на Съвета

Протокол от заседанието, проведено на 29.07.2021 г.

Протокол от 08.03.2021 г. от неприсъствено заседание

Протокол от 31.03.2020 г. от неприсъствено заседание

Протокол от заседанието, проведено на 28.01.2020 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.11.2019 г.

Протокол от заседанието, проведено на 04.07.2019 г.

Протокол от заседанието, проведено на 26.02.2019 г.

Протокол от заседанието, проведено на 27.11.2018 г.

Протокол от заседанието, проведено на 11.07.2018 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.12.2017 г.

Протокол от заседанието, проведено на 21.11.2017 г.

Протокол от заседанието, проведено на 20.10.2017 г.

Протокол от заседанието, проведено на 24.06.2017 г.

Протокол от заседанието, проведено на 24.11.2016 г.

Протокол от заседанието, проведено на 19.09.2016 г.

Протокол от заседанието, проведено на 16/20/27/31 май 2016 г.

Протокол от заседанието, проведено на 07.04.2016 г.

Протокол от заседанието, проведено на 29.03.2016 г.

Протокол от заседанието, проведено на 22.02.2016 г.

Протокол от заседанието, проведено на 29.01.2016 г.

Протокол от заседанието, проведено на 28.09.2022 г.

Протокол от заседанието, проведено на 30.01.2023 г.