Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален статистически съвет
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален статистически съвет Национален статистически съвет

Председател/и

Сергей Цветарски, председател на Националния статистически съвет

Заместник-председател/и

Членове

Съставът на НСС е определен със Заповед № РД 07-6/13.01.2009 г. на Председателя на НСИ, актуализиран със Заповед № РД 07-125/04.04.2011 г., Заповед № РД 07-338/11.10.2012 г., Заповед № РД 07-331/23.10.2013 г., Заповед № РД 07-174/23.06.2014 г., Заповед № РД 07-304/07.10.2014 г., Заповед № РД 05-530/29.07.2015 г. и Заповед № РД 05-172/25.02.2016 г. на Председателя на НСИ, като съставът на съвета е следният:
Проф. дсн Светлана Съйкова, Ръководител на Център за емпирични социални изследвания, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
Доц. д-р Алиосман Имамов, Преподавател в Катедра „Статистика и иконометрия“, Факултет „Приложна информатика и статистика“, Университет за национално и световно стопанство
Емил Димитров, Директор на дирекция “Статистика”, Българска народна банка
Валери Серафимов, Директор на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда” на Изпълнителна агенция по околна среда към Министъра на околната среда и водите
Красимира Дикова, Директор на Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване” при Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването
Павлинка Ковачева, Главен експерт в дирекция "Пристанища и пристанищни услуги" на Изпълнителна агенция “Морска администрация”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Венцислав Гигов, Старши експерт в отдел “Международна дейност”, Дирекция "Административно-правно обслужване и Финансово-стопански дейности" , Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Павел Кючуков, Началник на отдел "Държавна финансова статистика", дирекция “Държавно съкровище”, Министерство на финансите
Красимир Иванов, Директор на дирекция “Интрастат”, Национална агенция за приходите към Министерство на финансите
Елена Карачорова, Началник на отдел "Статистика и автоматизирана обработка на данни", дирекция „Стратегически анализи и прогнози” на Агенция “Митници” към Министерство на финансите
Антоанета Ганчева, директор на дирекция "Анализ, планиране и прогнозиране", Национален осигурителен институт
Диана Атанасова, Началник на отдел „Агростатистика” в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, Министерство на земеделието и храните
Проф. д-р Веселка Павлова, Заместник-ректор по обучението в ОКС "Магистър" и дистанционно обучение и ръководител Катедра „Статистика и иконометрия”, Университет за национално и световно стопанство
Проф. д-р Лалко Дулевски, Председател на Икономически и социален съвет, заместник-председател на Общото събрание и ръководител на катедра „Човешки ресурси и социална защита“, Университет за национално и световно стопанство
Проф. д-р Стоян Тотев, Член на Научния съвет в Институт за икономически изследвания към БАН

Функции

1. дава становище и препоръки за Стратегия за развитие на Националната статистическа система за всеки 5-годишен период;

2. обсъжда предложенията на органите на статистиката и дава препоръки за включване в проекта на Националната статистическа програма на конкретни статистически изследвания, определени по вид, обхват и изпълнители;

3. подпомага дейностите в Националната статистическа система по изпълнение на Националната статистическа програма.

4. създава при необходимост постоянни или временни работни групи по конкретни статистически въпроси съобразно своите компетенции;

5. осъществява сътрудничество с Европейския статистически консултативен комитет (съгласно чл. 3, т.4 от Решение № 234/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета);

6. приема правилник за дейността си;

7. избира председател измежду членовете си за петгодишен мандат.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

 Съгласно Правилника за дейността си Съветът провежда заседания не по-малко от три пъти годишно, като те се свикват от Председателя на съвета. 

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Галя Статева

Секретариат:

  • Национален статистически институт

Телефон за контакти: 02/9857 701

E-mail: Secretariat@nsi.bg

Акт за създаване

 Съветът е създаден на основание член 14 от Закона за статистиката.

Law on statistics