Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Председател/и

Иван Демерджиев, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи

Заместник-председател/и

Членове

Николай Николов, заместник-министър на вътрешните работи;
Емил Мингов, заместник-министър на труда и социалната политика;
Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието;
Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи;
Александър Свраков, заместник-министър на финансите;
Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката;
Динко Странски, заместник-министър на здравеопазването;
Теодора Генчовска, заместник-министър на отбраната;
Николай Найденов, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето;
Мариана Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците;
заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“;
заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“;
Павел Геренски, директор на агенция „Митници“;
Антоанета Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;
Веселин Милев, представител на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.

Стратегически цели

Съветът e колективен консултативен орган за формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията в Република България.

 

Работна програма

Секретариат

Служители на отдел "Координация и административно осигуряване" при дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" - Министерство на вътрешните работи.

Контакти:

Адрес на електронна пощенска кутия: council-migration@mvr.bg; 

Телефони за контакт: 02/ 982 42 07; 02/ 982 30 22; 02/ 982 50 46; 02/ 982 24 07.
 

Връзки

Интернет страница на съвета

 

Функции

1. Разработва, актуализира и предлага на Министерския съвет (МС) стратегически документи в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията.
2. Предлага на МС годишни планове за изпълнение на стратегическите документи, отчети за тяхното изпълнение, както и мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграцията, границите, убежището и интеграцията.
3. Дава насоки по изпълнението на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията на национално, регионално и европейско ниво.
4. Координира дейността на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, неправителствените и международните организации на територията на страната при определяне и провеждане на политиката в областта  на миграцията, границите, убежището и интеграцията и при прилагането на съответните стратегически документи.
5. Прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията.
6. Разглежда и обсъжда програми и инициативи за укрепване на административния капацитет на служителите, които работят в областта на миграцията, границите, убежището и интеграцията.

пмс226

Постановление № 226 от 10 септември 2019 година на Министерския съвет на Република България за създаване на Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция и приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

Архив