Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по превенция на престъпността
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по превенция на престъпността Национален съвет по превенция на престъпността

Председател/и

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи

Заместник-председател/и

Венцислав Катинов, заместник-министър на вътрешните работи

Членове

Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието
проф. д-р Емил Мингов, заместник-министър на труда и социалната политика
Александър Свраков, заместник-министър на финансите
Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката
д-р Пламен Славов, заместник-министър на културата
доц. Петър Георгиев, заместник-министър на младежта и спорта
Валентин Чамбов, заместник-министър на земеделието, храните и горите
д-р Тома Томов, заместник-министър на здравеопазването
Янко Топалов, заместник-министър на икономиката
Еленко Божков, заместник-министър на енергетиката;
Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма;
Станислав Йорданов Станчев, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"
д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето
Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане
инж. Стоян Тошев, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите
главен комисар Петър Тодоров, главен секретар на Министерството на вътрешните работи
главен комисар Атанас Илков, директор на Главна дирекция "Национална полиция" на Министерството на вътрешните работи
старши комисар Анатолий Ангелов, ВПД директор на Научноизследователския институт по криминалистика - Министерството на вътрешните работи
доц. Иван Видолов, ректор на Академията на Министерството на вътрешните работи
Даниел Панов, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България

Функции

1. подпомага реализирането на националната политика по въпросите на превенцията на престъпността в съответствие с международните норми и принципи, европейските политики и действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

2. организира изготвянето на проучвания и периодични доклади във връзка с равнището и тенденциите на престъпността в страната;

2а. утвърждава доклади и анализи за състоянието и динамиката на конвенционалната престъпност на национално и областно ниво;

2б.  възлага анализи и проучвания за причините и условията за конвенционалната престъпност на национално и областно ниво;

2в.  извършва оценки на съществуващите ресурси на национално и областно ниво за противодействие на престъпността и прави препоръки за ефективното им използване според определените цели и приоритети;

2г.  обсъжда и предлага мерки на компетентните органи по противодействие на конвенционалната престъпност;

3. организира анализа на съществуващите практики с оглед препоръчване на съответните компетентни органи на адекватни действия за ограничаване на факторите и условията за престъпността;

4. приема и възлага анализи, свързани с превенцията на престъпността;

5. одобрява и предлага на Министерския съвет предложения за разработване на стратегически документи, нормативни актове и проекти на нормативни актове по проблемите на превенцията на престъпността;

6. след обсъждане внася в Министерския съвет годишните планове за изпълнение на действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

7. при необходимост предлага на Министерския съвет промени в действащата национална стратегия по превенция на престъпността;

8. отправя препоръки към компетентните органи за въвеждането на мерки за превенция на престъпността;

9. отправя препоръки и координира дейностите, свързани с квалификацията и обучението на служителите от компетентните ведомства, ангажирани в превенцията на престъпността;

10. осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление, с неправителствените организации и други структури на гражданското общество по въпросите на превенцията на престъпността;

11. осъществява международно сътрудничество по въпросите на превенцията на престъпността;

12. след обсъждане внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността на съвета за предходната година;

13. съдейства на системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за повишаване ефективността на превантивната дейност сред децата

Стратегически цели

Работна програма

Отчети по Плана за изпълнение на приоритетите и постигане на целите на НСПП за периода 2016 - 2018 г.