Консултативни съвети Консултативни съвети
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Председател/и

Росица Велкова-Желева, министър на финансите
Димитър Радев, управител на Българската народна банка

Заместник-председател/и

Членове

Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства и ръководител на работни групи „Макроикономически анализи и публични финанси“
Благовест Кирилов, заместник-министър на електронното управление
Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи
Ирина Щонова, заместник-министър на икономиката и индустрията и ръководител на работни групи „Нефинансов сектор“ и „Защита на потребителите“
Калин Христов, подуправител на Българската народна банка и ръководител на работна подгрупа „Пари (банкноти и монети)“
Красимир Божанов, главен секретар на администрацията на Министерския съвет и ръководител на работна група „Публична администрация“
Красимир Папукчийски, заместник-министър на транспорта и съобщенията
Людмила Петкова, заместник-министър на финансите и ръководител на работна група "Комуникации"
Мария Филипова, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководител на работна група „Небанков финансов сектор“
Моника Димитрова-Бийчър, заместник-министър на вътрешните работи
Нина Стоянова, подуправител на Българската народна банка и ръководител на работна подгрупа „Платежни системи и доставчици на платежни услуги"
Пламен Тончев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
Радослав Миленков, подуправител на Българската народна банка и ръководител на работна подгрупа „Кредитни и други финансови институции"
Юлия Ковачева, заместник-министър на правосъдието

Функции

1. организира и координира практическата подготовка на Република България за членство в еврозоната;

2. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката за присъединяване към еврозоната;

3. в срок до 30 юни 2021 г. разработва проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България, с индикативна дата за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г.;

4. след приемане на плана по т. 3 от Министерския съвет следи за неговото изпълнение и подготвя доклади до Министерския съвет за напредъка по подготовката;

5. във връзка с дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари, Съветът се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност по глава десета от Закона за комисията за финансов надзор;

6. при необходимост разработва и предлага за одобряване от Министерския съвет актуализация на приетия Национален план за въвеждане на еврото в Република България;

7. ръководи, организира и координира работата на експертните работни групи по чл. 10, ал. 1 ;

8. предлага мерки за финансово осигуряване, за укрепване на административния капацитет, за реализиране на логистични и на информационно-комуникационни дейности, както и други мерки, необходими за подготовката за въвеждане на еврото в Република България;

9. изпълнява и други задачи във връзка с подготовката за присъединяване към еврозоната.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: директор на дирекция "Европейски въпроси и икономически анализи", Министерство на финансите

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на финансите
  • Дирекция: "Европейски въпроси и икономически анализи" 

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: secretary.evp@minfin.bg