Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет "Партньорство за здраве"
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет "Партньорство за здраве" Съвет "Партньорство за здраве"

Председател/и

Асен Меджидиев, министър на здравеопазването

Заместник-председател/и

Д-р Евгени Тасовски, БГ Фарма
Д-р Надежда Тодоровска, БЧК
Д-р Стоян Борисов, БЛС

Членове

заместник-министър на труда и социалната политика
заместник-министър на финансите
заместник-министър на образованието и науката
заместник-министър на младежта и спорта
заместник-министър на здравеопазването
представител на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
представител на Българския зъболекарски съюз
представител на Българския лекарски съюз
представител на Българския фармацевтичен съюз
председателят на Българския Червен кръст
изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата
изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“
председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
управителят на Националната здравноосигурителна каса
по един представител на представителните организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 86б от Закона за здравето
един представител на Европейското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване
четирима представители на сдружения с нестопанска цел в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
трима представители на други неправителствени организации в сферата на здравеопазването

Функции

За реализиране на целите Партньорството:

1. проучва и анализира потребностите на пациентите и на работещите в сферата на здравеопазването, както и здравния статус на гражданите;

2. отправя предложения пред компетентните структури за повишаване на социалната и икономическата ефективност на процесите в системата на здравеопазването;

3. обсъжда и приема становища и предложения по проекти на нормативни актове в областта на общественото здраве, правата на пациентите и професионална отговорност на лицата, които оказват здравни услуги;

4. съдейства за координацията между държавните органи, органите на местното самоуправление и други организации, извършващи дейност в областта на здравеопазването, за осъществяване на обществена подкрепа на дейността им, както и за подобряване на достъпа на пациентите до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ;

5. анализира резултатите от изпълнението на проекти и програми, свързани със здравето на гражданите и здравословния начин на живот;

6. установява и поддържа връзки с международни организации, работещи в областта на общественото здраве и правата на пациентите, както и със заетите в сферата на здравеопазването;

7. взаимодейства и активно си сътрудничи с Европейското партньорство за подобряване достъпа на пациентите в здравеопазването (Patient Access Partnership PACT);

8. организира информационни кампании по проблемите и мерките, свързани с подобряване на качеството на общественото здраве, механизмите за гарантиране на правата на пациентите и ангажираните в сферата на общественото здраве чрез активно сътрудничество със средствата за масова комуникация.

Стратегически цели

Партньорството има за цел:

1. постигане на широк обществен консенсус и сътрудничество при провеждането, мониторинга и оценката на здравните политики, както и при осъществяването на реформи в сферата на здравеопазването, социалните услуги и подобряване на качеството на живота с оглед повишаване на годините живот в добро здраве;

2. подобряване на координацията и взаимодействието между всички държавни органи, органи на местното самоуправление и неправителствените организации в областта на здравеопазването при разработването и изпълнението на стратегии и програми от национално и международно значение, имащи пряко или косвено отношение към здравето;

3. засилване на междусекторните връзки и взаимодействието между всички участници в процесите по изпълнение на мерките за здраве във всички политики;

4. активизиране на взаимодействието за подобряване на обществения контрол по планирането, изпълнението и ефективността при разходването на публични средства за здраве;

5. подобряване на процеса по мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи в системата на здравеопазването;

6. подкрепа при формиране и провеждане на политики за подобряване на достъпа до своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги на пациентите в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: д-р Станимир Хасърджиев - председател на Националната пациентска организация, тел: 0879 449991; e-mail: stanimir.h@npo.bg

Секретариат:

Национална пациентска организация

Лица за контакти: Йоана Маноевска

Телефони за контакти: 0879 449981, 0879 297248

E-mail: partners@npo.bg

Ръководители на работни групи

Доц. Антония Димова – Медицински Университет-Варна, РГ „Качество на здравната система“: ant_dimova@abv.bg

Доц. Мария Рохова – Медицински Университет-Варна, РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“: mariarohova@abv.bg
Проф. Илко Гетов – Български фармацевтичен съюз (БФС), РГ „Лекарствена политика и мед.изделия“: ilko.getov@bphu.bg

Протокол № 1 от заседание на РГ „Качество на здравната система“, проведено на 28.05.2015 г.

Протокол № 2 от заседание на РГ „Качество на здравната система“, проведено на 05.10.2015 г.

Протокол № 3 от заседание на РГ „Качество на здравната система“, проведено на 12.11.2015 г.

Протокол № 4 от заседание на РГ „Качество на здравната система“, проведено на 18.05.2016 г.

Протокол № 1-2 от заседанието на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“, проведено на 15.05-22.05.2015 г.

Протокол № 3 от заседанието на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“, проведено на 09.06.2015 г.

Протокол № 4 от заседанието на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“, проведено на 19.06.2015 г.

Протокол № 5 от заседанието на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“, проведено на 25.06.2015 г.

Протокол № 6 от заседанието на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“, проведено на 08.07.2015 г.

Протокол № 7 от заседанието на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“, проведено на 05.10.2015 г.

Протокол № 8 от заседанието на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“, проведено на 04.12.2015 г.

Протокол № 9 от заседанието на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“, проведено на 18.05.2016 г.

Протокол № 1 от заседание на РГ „Лекарствена политика и мед.изделия“, проведено на 22.05.2015 г.

Протокол № 2 от заседание на РГ „Лекарствена политика и мед.изделия“, проведено на 09.06.2015 г.

Протокол № 3 от заседание на РГ „Лекарствена политика и мед.изделия“, проведено на 07.07.2015 г.

Протокол № 4 от заседание на РГ „Лекарствена политика и мед.изделия“, проведено на 16.07.2015 г.

Протокол № 5 от заседание на РГ „Лекарствена политика и мед.изделия“, проведено на 29.09.2015 г.

Протокол № 6 от заседание на РГ „Лекарствена политика и мед.изделия“, проведено на 20.10.2015 г.

Протокол № 7 от заседание на РГ „Лекарствена политика и мед.изделия“, проведено на 26.10.2015 г.

Протокол № 9 от заседанието на РГ "Лекарствена политика и медицински изделия", проведено на 19.07.2016 г.

Писмо от Министерство на здравеопазването относно създаване на нова работна група

Протокол № 11 от разширено заседание на РГ "Лекарствена политика и медицински изделия", проведено на 20.01.2017 г.