Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по антикорупционни политики
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по антикорупционни политики Национален съвет по антикорупционни политики

Председател/и

Акад. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, министър-председател на Република България

Заместник-председател/и

АТАНАС СЛАВОВ, министър на правосъдието

Членове

МАРИЯ ГАБРИЕЛ, заместник министър-председател и министър на външните работи
ЕМИЛ ДЕЧЕВ, заместник-министър на правосъдието
СТОЯН ТЕМЕЛАКИЕВ, заместник-министър на вътрешните работи
ИВАЙЛО ШОТЕВ, заместник-министър на икономиката и индустрията
МИЛЕНА РАЙКОВА, заместник-министър на финансите
КРАСИМИР НЕНОВ, заместник-министър на енергетиката
ВАЛЕНТИН МУНДРОВ, заместник-министър на електронното управление
ЛАДА ПАУНОВА, заместник-председател и ръководител на Наказателната колегия на Върховния касационен съд
МАРИНИКА ЧЕРНЕВА, заместник-председател на Върховния административен съд
ТЕОДОРА ТОЧКОВА, главният инспектор от Инспектората към Висшия съдебен съвет
ДЕНЬО ДЕНЕВ, заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
МАРИЯ ТОМОВА, ръководител на Главния инспектат към Министреския съвет
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА, - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България

Функции

1. координира разработването и актуализирането на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и противодействието на корупцията;

2. следи и отчита изпълнението на приетите по съответния ред стратегически и програмни документи и организира независими външни оценки на изпълнението им;

3. обсъжда резултатите от изпълнението на антикорупционните политики и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност;

4. обсъжда информация и конкретни проблеми при провеждането на антикорупционните политики;

5. обсъжда и дава становища по анализи и доклади, които имат отношение към антикорупцията;

6. прави предложения за изменения на нормативни актове с цел по-ефективно провеждане на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията;

7. изслушва представители на институциите във връзка с формулиране и изпълнение на мерки и действия за превенция и противодействие на корупцията;

8. предлага на министър-председателя да възложи извършването на проверки от Главния инспекторат към Министерския съвет (МС

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Пламен Спасов - парламентарен секретар на Министерския съвет

Секретариат:

  • Административна структура: Министерски съвет
  • Дирекция: Главен инспекторат

Лице за контакти: Райна Георгиева

Телефон за контакти:02/940 2061

E-mail: nsap@government.bg