Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален икономически съвет
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален икономически съвет Национален икономически съвет

Председател/и

Никола Стоянов, Министър на икономиката и индустрията

Заместник-председател/и

Членове

Ирина Щонова, заместник-министър на икономиката и индустрията
Емил Мингов, заместник-министър на труда и социалната политика
заместник-министър на финансите
Стефан Савов, заместник-министър на иновациите и растежа
Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи
проф. Албена Чавдарова, заместник-министър на образованието и науката
Ива Петрова, заместник-министър на енергетиката
проф. Мариела Модева, заместник-министър на туризма
Мария Бояджийска, заместник-министър на околната среда и водите
Николай Найденов, заместник-министър на транспорта и съобщенията
Георги Събев, заместник-министър на земеделието, храните и горите
заместник-министър на електронното управление
Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България
Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара
Цветан Сименов, председател на УС на Българска търговско-промишлена палата
Кирил Домусчиев, председател на УС на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Васка Бакларова, Председател на УС на Съюз за стопанска инициатива

Функции

 

1. изготвя препоръки и консултира правителството по проблемите на общото икономическо развитие на страната;

2. разработва и предлага икономически и правни регулатори за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

3. организира, анализира и контролира взаимодействието между органите на изпълнителната власт, други държавни органи и представителите на бизнеса.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: директор на дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на икономиката и индустрията
  • Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

Лица за контакти: Николина Маджева

Телефони за контакти: 940 72 27

E-mail: n.madjeva@mi.government.bg