Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност

Председател/и

старши комисар Борислав Муеров, зам.-директор на Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП)

Заместник-председател/и

Членове

комисар Венелин Младенов, началник на отдел „Охранителна полиция” (ООП) - ГДНП
главен инспектор Борислав Ботев, началник на сектор „Лицензиране и контрол на частната охранителна дейност” (ЛКЧОД) - ООП - ГДНП
инспектор Васил Плачков, полицейски инспектор в сектор „ЛКЧОД” - ООП - ГДНП
Александър Иванов, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ „ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР СИГУРНОСТ /ИКС/”
Александър Митев, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА”
Ангел Тянков, ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СЪЮЗ НА ФИРМИТЕ ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ”
Боян Боянов, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦАТА И СДРУЖЕНИЯТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ”
Илиян Панчев, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА”
Николета Атанасова, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ”
Тодор Трифонов, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА „НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА КАМАРА ОХРАНИТЕЛИ И ДЕТЕКТИВИ”

Функции

 Съветът:

Обсъжда проблеми, свързани с административното регулиране и административния контрол на частната охранителна дейност, и предлага мерки за разрешаването им;

Предлага конкретни форми за сътрудничество и взаимодействие между полицейските органи и лицата, извършващи частна охранителна дейност, и отчита резултатите от тях.

Стратегически цели

КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ СЕ СЪЗДАВА  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

заповед

Определяне на председател и членове на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност от Главна дирекция „Национална полиция” - МВР

заповед 2

Изменение на заповед № 3286з-2960/24.08.2021 г. за определяне на председател и членове на Консултативния съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност от Главна дирекция „Национална полиция” - МВР

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: 

Юлия Григорова

Секретариат:

  • Административна структура: ................
  • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: Борислав Ботев

Телефон за контакти: 029829984

E-mail: BHBotev@mvr.bg