Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

Председател/и

1. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването

Заместник-председател/и

2. Султанка Петрова, Министерство на труда и социалната политика
3. Проф. д-р Мария Стоименова, Председател на експертния съвет по ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

Членове

4. Анатолий Величков, заместник-министър на отбраната
5. Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи
6. Юрий Щерк, заместник-министър на външните работи
7. Румен Димитров, заместник-министър на културата
8. Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката
9. Димитър Геновски, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
10. Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
11. Доц. д-р Стоян Андонов, заместник-министър на младежта и спорта
12. Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието
13. Мариела Личева, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето
14. Лиляна Станкова-Пройчева, зам.-председател на Държавната агенция за бежанците при МС
15. д-р Мария Замфирова, държ. експерт в дирекция "ППБЗ", МЗ
16. Деница Банчева, гл. експерт в дирекция "ППБЗ", МЗ
17. доц. д-р Денчо Османлиев, председател на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към МЗ
18. доц. д-р Донка Стефанова, зам.-председател на Експертния съвет по белодробни болести и туберкулоза към МЗ
19. Анина Чилева, председател на Коалиция АНТИСПИН
20. инж. Даниел Панов, председател на Националното сдружение на общините в Р България
21. Христо Григоров, председател на Български Червен Кръст
22. Скендер Сила, Управляващ офиса на Световната здравна организация в България
23. Матайс льо Руте, представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН за България
24. Радослав Стаменков, Ръководител на мисията на Международната организация по миграция за България
25. Анна Любенова, секретар на фондация "Инициатива за здраве", гр. София
26. Спаска Петрова, експерт към сдружение "Нов път", гр. Враца
27. Сашо Ковачев, председател на сдружение "ЛАРГО", гр. Кюстендил
28. д-р Елена Кабакчиева, председател на фондация "Здраве и социално развитие", гр. София
29. д-р Даниела Йорданова, Председател на фондация "И", гр. Варна
30. Елена Биринджиева, председател на сдружение "Здраве без граници", гр. София
31. Ана Балканджиева, член на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ към МЗ
32. Павел Малинов, председател на фондация "Каспар Хаузер", гр. София

Функции

1. разработва и предлага на Министерския съвет национална политика за превенция и ограничаване разпространението на СПИН, туберкулоза и СПИ;

2. предлага на Министерския съвет национална програма за превенция и контрол на СПИН и СПИ и национална програма за превенция и контрол на туберкулозата;

3. координира дейностите на държавните органи за предотвратяване на разпространението на СПИН и СПИ, както и на туберкулозата;

4. анализира данните за разпространението на СПИН, СПИ и туберкулоза, като информира Министерския съвет и обществеността за съществуващите тенденции и предлага мерки за намаляване на заболяемостта с оглед недопускане на негативни последици за здравето на нацията;

5. осъществява връзка и подпомага дейностите на неправителствените организации за превенция на СПИН, СПИ и туберкулоза;

6. предлага на Министерския съвет становища по разработени от международни организации проекти на декларации, конвенции, споразумения и други документи за превенция и ограничаване на СПИН, СПИ и туберкулоза;

7. взема решения за подготовка и кандидатстване с проектни предложения по международни програми, включително при изготвянето на искания за продължаване на финансиране към донори и при избора на главен получател, който да управлява програмите, финансирани с безвъзмездна помощ;

8. осъществява контрол и осигурява наблюдение над изпълнението на междуродни програми, които са част от националния отговор по проблемите на СПИН, туберкулоза и СПИ и се финансират от външни донори, като Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария;

9. кандидатства чрез онлайн платформа с искане за финансиране пред Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар:

Д-р Тонка Върлева

Началник на отдел "Специализирани донорски програми", дирекция "Международни дейности, проекти и програми",

Министерство на здравеопазването

Телефон за контакти: 02/946 14 82

E-mail: tvarleva@mh.government.bg

 

Заповед за определяне на поименния състав