Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за тристранно сътрудничество Национален съвет за тристранно сътрудничество

Председател/и

Лазар Лазаров, заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда "Подкрепа"
Добри Митрев, председател на Българска стопанска камара

Членове

Росица Велкова, министър на финансите
Пламен Димитров, представител на КНСБ
Иван Кокалов, представител на КНСБ
Чавдар Христов, представител на КНСБ
Димитър Манолов, представител на КТ "Подкрепа"
Иоанис Партениотис, представител на КТ "Подкрепа"
Васил Велев, представител на АИКБ
Кънчо Стойчев, представител на АИКБ
Добри Митрев, представител на БСК
Мария Минчева, представител на БСК
Цветан Симеонов, представител на БТПП
Васил Тодоров, представител на БТПП
Кирил Домусчиев, представител на KРИБ
Румяна Георгиева, представител на КРИБ
Васка Бакларова, представител на ССИ
Светлин Илиев, представител на ССИ

Функции

Обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на:

  • трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;

  • здравословните и безопасните условия на труд;

  • заетостта, безработицата и професионалната квалификация;

  • общественото и здравното осигуряване;

  • доходите и жизненото равнище;

  • въпроси, свързани с бюджетната политика;

  • социалните последици от преструктурирането и приватизацията.

Осъществява консултации и сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище.

 

Координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни.

 

 

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

Правилник за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество

обн., ДВ, бр. 57 от 26.06.2001 г., в сила от 30.05.2001 г., изм., бр. 17 от 23.02.2018 г.

Секретариат

Секретар: Васка Шушнева

Секретариат: административна структура в Администрацията на Министерския съвет

Телефон за контакти: 940 20 32

E-mail:  Secretariat_NSTS@government.bg 

АРХИВ - 2020 г.

Протокол № 1 от 24 януари 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 2 от 6 февруари 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 3 от 7 февруари 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 4 от 14 февруари 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 5 от 19 февруари 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 11 от 26 май 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 12 от 26 май 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 16 от 27 юли 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 18 от 30 юли 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 23 от 19 октомври 2020 г. съгласуван на подпис

Протокол № 29 от 22.12.2020 г. съгласуван на подпис

Заседание НСТС Протокол № 6 от 25 февруари 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 7 от 27 март 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 7 (II част) от 28 март 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 8 от 13 април 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 9 от 11 май 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 10 от 21 май 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 13 от 10 юни 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 14 от 29 юни 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 15 от 14 юли 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 17 от 29 юли 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 19 от 29 август 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 20 от 14 септември 2020 г. (I част)

Заседание НСТС Протокол № 20 от 14 септември 2020 г. (II част)

Заседание НСТС Протокол № 20 от 14 септември 2020 г. (III част)

Заседание НСТС Протокол № 21 от 5 октомври 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 22 от 13 октомври 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 24 от 27 октомври 2020 г. (I част)

Заседание НСТС Протокол № 24 от 27 октомври 2020 г. (II част)

Заседание НСТС Протокол № 24 от 27 октомври 2020 г. (III част)

Заседание НСТС Протокол № 25 от 19 ноември 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 26 от 27 ноември 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 27 от 7 декември 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 28 от 15 декември 2020 г.

Заседание НСТС Протокол № 30 от 29 декември 2020 г.

Заседание на Комисията по осигурителни отношения - 28.04.2021 г.