Консултативни съвети Консултативни съвети
Енергиен борд
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Енергиен борд Енергиен борд

Председател/и

заместник министър-председател

Заместник-председател/и

Членове

Антон Павлов, заместник-министър на икономиката и енергетиката
Спаска Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика
Светла Петрова, председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране;
Меглена Русенова, представител на Българската фотоволтаична асоциация
Боян Кършаков, представител на Националния съюз на независимите енергопроизводители „Екоенергия“
Биляна Лозанова, представител на Българската ветроенергийна асоциация
Жаклен Коен, „Български енергиен холдинг“ – ЕАД
Екатерина Истаткова, „Национална електрическа компания“ – ЕАД
Питър Литгоу, представител на „Ей И Ес – 3С Марица Изток 1“ – ЕООД
Гари Левсли, представител на „КонтурГлобал Марица изток 3“ – АД
Георги Недев, представител на Асоциацията на топлофикационните дружества в България
Мартин Георгиев, представител на Асоциацията на търговците на електрическа енергия
Валентин Златев, представител на Българската петролна и газова асоциация
Светослав Иванов, представител на Българска асоциация „Природен газ“
Шишман Чаушев, представител на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД
Йорг Золфелнер, представител на „ЕВН България“ – ЕАД
Стефан Абаджиев, представител на „ЕНЕРГО-ПРО“ – Варна, ЕООД
Питър Докладал, представител на „ЧЕЗ България“ – ЕАД
Елена Гоцева, представител на Българската национална асоциация на потребителите
Константин Стаменов, представител на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори – БФИЕК
Левон Хампарцумян, представител на Асоциацията на банките в България
Румен Радев, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Николай Минков, представител на Българската търговско-промишлена палата
Иванка Диловска, представител на Българската стопанска камара
Камен Колчев, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Николай Вълканов, представител на Българската минно-геоложка камара
Николай Ненков, представител на Конфедерацията на независимите синдикати в България
Ангел Божилов, представител на Конфедерацията на труда „Подкрепа“

Функции

 

1. извършва анализ на състоянието на сектор „Енергетика“ и на причините, водещи до нестабилност на енергийната система;
 
2. предлага принципи и насоки за устойчиво управление на сектор „Енергетика“;
 
3. обсъжда и предлага мерки за решаване на установените проблеми с цел стабилизиране на енергийната система;
 
4. дава становища относно дейностите и мерките, предприемани от държавните органи и организации в областта на енергетиката;
 
5. прави предложения за промени в нормативната уредба в областта на енергетиката;
 
6. обсъжда и дава становища по предложенията за стратегически документи в сектор „Енергетика“.

Работна програма

Заседания

Покана за участие в заседанието на 02.09.2014 г.

Дневен ред за заседанието на 02.09.2014 г.

Състояние на енергийния сектор

Състояние на енергийния сектор (презентация на английски език)

Покана за участие и Дневен ред за заседанието на 23.09.2014 г.

Предложения на АИКБ (Приложение към Протокола от заседанието на 23.09.2014 г.)

Покана за заседанието на Енергийния борд на 23.10.2014 г.

Дневен ред за заседанието на Енергийниа борд на 23.10.2014 г.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (т.1 от Дневния ред)

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Обхват на работа на Световната банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за оказване на помощ за стабилизиране на сектор „Електроенергетика“ (т.4 от Дневния ред)

Презентация на ДКЕВР относно Балансиращ пазар: дефекти, рискове и действия за преодоляването им

Презентация от Работна група "Електроенергетика" към Енергийния борд относно напредъка по прилагане на плана за работа - т.2 от Дневния ред на заседанието на 23.10.2014 г.

Презентация на ЕСО относно Пазара на електрическа енергия в България след 01 юни и новите предизвикателства - т.3 от Дневния ред на 23.10.2014 г.

Таблица - приложение към т.2 от Дневния ред на 23.10.2014 г.

Приложение към т.2 от Дневния ред на 23.10.2014 г. (Таблица)

Протокол № 1 от заседанието на Енергийния борд, проведено на 02.09.2014 г.

Протокол № 2 от заседанието на Енергийния борд, проведено на 23.09.2014 г.

Протокол № 3 от заседанието на Енергийния борд, проведено на 23.10.2014 г.

Секретариат

Секретари:

Секретариат:

  • Административна структура: Министерски съвет
  • Дирекция: "Икономическа и социална политика"

Лица за контакти:

Лора Каменова, държавен експерт в дирекция "Икономическа и социална политика"

Телефон за контакти: 02/940 2643, 02/987 7803

E-mail: L.Kamenova@government.bg

 

Иван Николов, държавен експерт в дирекция "Икономическа и социална политика"

E-mail: i.nicolov@government.bg