Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

Председател/и

ЛАЗАР ЛАЗАРОВ, заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

друга

Членове

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА, заместник-министър на труда и социалната политика
СТЕФАН САВОВ, заместник-министър на иновациите и растежа
ИВА ПЕТРОВА, заместник-министър на енергетиката
МАРИЕЛА МОДЕВА, заместник-министър на туризма
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
ТЕОДОРА ГЕНЧОВСКА, заместник-министър на отбраната
ВЕНЦИСЛАВ КАТИНОВ, заместник-министър на вътрешните работи
ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА, заместник-министър на финансите
ВЕЛИСЛАВА ПЕТРОВА, заместник-министър на външните работи
ЕМИЛ ДЕЧЕВ, заместник-министър на правосъдието
ГЕОРГИ СЪБЕВ, заместник-министър на земеделието
МАРИЯ ГАЙДАРОВА, заместник-министър на образованието и науката
ЛИДИЯ СТОЙКОВА-ЧОРБАНОВА, заместник-министър на здравеопазването
ПЛАМЕН СЛАВОВ, заместник-министър на културата
РЕНЕТА КОЛЕВА, заместник-министър на околната среда и водите
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ, заместник-министър на транспорта и съобщенията
ПЕТЪР БУЧКОВ, заместник -министър на младежта и спорта
АТАНАС АТАНАСОВ, председател на Националния статистически институт
ЕЛЕОНОРА ЛИЛОВА, председател на Държавната агенция за закрила на детето
РАЙНА МАНДЖУКОВА, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина
МАРИАНА ТОШЕВА, председател на Държавната агенция за бежанците
СМИЛЕН ВЪЛОВ, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта
РУМЯНА ПЕТКОВА, изпълнителен директор на Агенцията за социалното подпомагане
ДОБРИНКА КРЪСТЕВА, началник отдел "Наблюдение и анализ" в дирекция "Централното координационно звено" в администрацията на МС
АНТОАНЕТА ХРИСТОВА, Институт за изследване на населението и човека, Българска академия на науките
ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА, кмет на община Берковица, представител на Националното сдружение на общините в Република България
АЛБЕРТА АЛКАЛАЙ, Сдружение „Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“
АСЕН КАРАГЬОЗОВ, Фондация за регионално развитие "Рома Пловдив"
АСЕН КОЛЕВ, Сдружение „Инфорома"
БИЛЯНА ГЯУРОВА-ВЕГЕРТСЕДЕР, Фондация „Български институт за правни инициативи"
ЕЛЕНА КАБАКЧИЕВА, Фондация "Здраве и социално развитие"
ИВАЙЛО ИВАНОВ, Сдружение „Българо-румънски трансграничен институт по медиация"
КОСТАДИН БАНОВ, Фондация „Танцово изкуство и култура" - Ботевград
КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ, Сдружение „Съюз на тракийските дружества в България"
МАРИЯ СТОИМЕНОВА, Фондация „Гюлчай"
МИНЧО БЕНОВ, Фондация „Подслон за човечеството/Хабитат България"
МИХАЙ ХРИСТОВ, Сдружение „Център за аромънски език и култура"
МЮЗЕЯМ АЛИ, Сдружение „Женско ромско сдружение „Хаячи"
НИКОЛА КОСТОВ, Сдружение „Дружество на армъните/аромъните" – гр. Дупница
ОНИК ПИЛИБОСЯН, Сдружение „Арменско училищно сдружение „Степанос Ховагимян"
ПЕПА ИЛИЕВА, Фондация „Етнопалитра"
ПЛАМКА ЛЮБОМИРОВА, Сдружение „Асоциация на власите в България"
РУМЯН СЕЧКОВ, Фондация „С.Е.Г.А. - Старт за ефективни граждански алтернативи"
САШКА ГЪДЕЛЕВА, Народно читалище „Шалом Алейхем-1945 г."
СТАНКА ТАЧЕВА-ЙОРГОВА, Сдружение „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова Загора"
НИКОЛА КЪЧЕВ, Сдружение „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България"
ЮЛИЯ БОРЧЕВА, Фондация „Асоциация за консултации, развитие и обучение „ИМЕОН-БАЛКАНИ"
ЮЛИЯН ГЕОРГИЕВ, Народно читалище „Романо дром-2002"

Функции

-подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси;

- съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения, защитата на правата на човека.

- консултира Министерския съвет и координира действията на държавните органи и неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел по въпроси, свързани със спазването на задълженията на Република България, произтичащи от международноправните договори, по които тя е страна, и отнасящи се до правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

- координира изпълнението и осъществява текущ мониторинг по отношение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и на други програмни документи на държавни органи в областта на междуетническите отношения и защитата на правата на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства;

- координира и контролира изпълнението и осъществява текущ мониторинг на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020) и "Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г." и на ангажиментите на всички държавни институции съобразно функционалната им компетентност, свързани с него, както и на неправителствените организации/юридическите лица с нестопанска цел;

- оказва методическа помощ на държавните и общинските органи за превенция и при преодоляването на възникнали междуетнически конфликти;

 

 

Стратегически цели

гарантиране равното право на човешко развитие; 

 запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;

анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти; 

 създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етнически малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност - религия, език, традиции и културно наследство; 

утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация;

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретариат:

Росица Иванова - тел. 02/ 940 36 22, rositsa@government.bg, факс 02/ 940 2118 
Ахавни Топакбашян - тел. 02/ 940 25 69,  a.topakbachian@government.bg

Даниела Николова - тел. 02/ 940 21 50, dnikolova@government.bg

Никола Петков - тел. 02/ 940 21 48,  n.petkov@government.bg