Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по демографска политика
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по демографска политика Национален съвет по демографска политика

Председател/и

Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика

Заместник-председател/и

Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

Членове

Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика
Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието
Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи
Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи
Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието, храните и горите
Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите
Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването
Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката
Румен Димитров, заместник-министър на културата
Стоян Андонов, заместник-министър на младежта и спорта
Сергей Цветарски, председател на Национален статистически институт
Галя Йорданова, директор на дирекция в Национална здравноосигурителна каса
Асия Гонева, национален секретар в Конфедерация на независимите синдикати в България
Йоанис Партениотис, вицепрезидент на Конфедерация на труда "Подкрепа"
Теодор Дечев, директор на дирекция в Асоциация на индустриалния капитал
Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара
Олга Чугунска, главен експерт в Българската търговско-промишлена палата
Иван Захариев, директор на дирекция в Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Виолина Накова, главен секратер на Съюз за стопанска инициатива
Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България
Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор на Български червен кръст

Функции

1. обсъжда, дава становища и одобрява проектите на годишните отчети и на годишните планове за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012 – 2030 г.), наричана по-нататък "демографска стратегия", преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;

2. обсъжда, дава становища и одобрява проектите на двугодишните доклади за степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012 – 2030 г.) в секторните политики преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;

3. обсъжда, дава становища и препоръки по законопроекти и по проекти на други актове с въздействие върху демографското развитие и развитието на качеството на човешкия капитал, заложени в годишните планове за мониторинг на изпълнението на демографската стратегия;

4. обсъжда, дава становища и препоръки за развитие на демографската политика на базата на официални резултати от социологически и други интердисциплинарни проучвания, отнасящи се до различни процеси или аспекти на демографското развитие;

5. обсъжда, дава становища и препоръки по проекти на регионални и областни стратегии и/или планове за демографско развитие за преодоляване на демографските дисбаланси, които могат да бъдат и част от регионални и областни стратегии и/или планове за развитие;

6. обсъжда, дава становища и препоръки и взема решения и по други въпроси, свързани с провеждането и развитието на демографската политика.

Акт за създаване

Постановление № 138 на МС от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет

изм. и доп., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г.

ПМС 133 от 05.07.2017г.

Постановление №133 за изменение и допълнение на Постановление №138 на МС от 02.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет обн., ДВ, бр.48 от 10.06.2014 г., в сила от 10.06.2014 г.

ПМС 42 от 07.03.2019 г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 Министерство на труда и социалната политика

дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

Секретар

Петър Начев – директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“