Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по демографска политика
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация и сътрудничество за осъществяване на националния механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по демографска политика Национален съвет по демографска политика

Председател/и

министър

Заместник-председател/и

друга

Членове

друга
заместник-министър на правосъдието
заместник-министър на вътрешните работи
заместник-министър на външните работи
заместник-министър на финансите
заместник-министър на отбраната
заместник-министър на икономиката
заместник-министър на земеделието
заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
заместник-министър на транспорта и съобщенията
заместник-министър на околната среда и водите
заместник-министър на здравеопазването
заместник-министър на образованието и науката
заместник-министър на културата
заместник-министър на младежта и спорта
председател на Национален статистически институт
Национална здравноосигурителна каса
национален секретар в Конфедерация на независимите синдикати в България
Конфедерация на труда "Подкрепа"
Асоциация на индустриалния капитал
Българската стопанска камара
Българската търговско-промишлена палата
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Съюз за стопанска инициатива
изпълнителен директор на Национално сдружение на общините в Република България
заместник-генерален директор на Български червен кръст

Функции

1. обсъжда, дава становища и одобрява проектите на годишните отчети и на годишните планове за мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението (2012 – 2030 г.), наричана по-нататък "демографска стратегия", преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;

2. обсъжда, дава становища и одобрява проектите на двугодишните доклади за степента на отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012 – 2030 г.) в секторните политики преди внасянето им за приемане от Министерския съвет;

3. обсъжда, дава становища и препоръки по законопроекти и по проекти на други актове с въздействие върху демографското развитие и развитието на качеството на човешкия капитал, заложени в годишните планове за мониторинг на изпълнението на демографската стратегия;

4. обсъжда, дава становища и препоръки за развитие на демографската политика на базата на официални резултати от социологически и други интердисциплинарни проучвания, отнасящи се до различни процеси или аспекти на демографското развитие;

5. обсъжда, дава становища и препоръки по проекти на регионални и областни стратегии и/или планове за демографско развитие за преодоляване на демографските дисбаланси, които могат да бъдат и част от регионални и областни стратегии и/или планове за развитие;

6. обсъжда, дава становища и препоръки и взема решения и по други въпроси, свързани с провеждането и развитието на демографската политика.

Акт за създаване

ПМС №112 от 02 юни 2022 г.

Постановление № 138 на МС от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет

изм. и доп., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г.

ПМС 133 от 05.07.2017г.

Постановление №133 за изменение и допълнение на Постановление №138 на МС от 02.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет обн., ДВ, бр.48 от 10.06.2014 г., в сила от 10.06.2014 г.

ПМС 42 от 07.03.2019 г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 Министерство на труда и социалната политика

дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

лице за контакт:

Георги Бъркашки - главен експерт в дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“, тел:02/8119 439; e-mail:Georgi.Barkashki@mlsp.government.bg