Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за хората с увреждания
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за хората с увреждания Национален съвет за хората с увреждания

Председател/и

Лазар Лазаров, заместник министър-председател по социалните политики и министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Асен Меджидиев, министър на здравеопазването
Веска Събева, председател на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с епилепсия"

Членове

Надя Клисурска-Жекова, заместник-министър на труда и социалната политика
Людмила Петкова, заместник-министър на финансите
д-р Динко Странски, заместник-министър на здравеопазването
Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката
Поля Занева-Димитрова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Николай Найденов, заместник-министър на транспорта и съобщенията
Ирина Щонова, заместник-министър на икономиката и индустрията
Стефан Савов, заместник министър на иновациите и растежа
Ива Петрова, заместник-министър на енергетиката
доц. Петър Георгиев, заместник-министър на младежта и спорта
Марина Василева, заместник-министър на културата
Емил Ганчев, заместник-министър на вътрешните работи
Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи
Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието
Ренета Колева, заместник-министър на околната среда и водите
Теодора Генчовска, заместник-министър на отбраната
Георги Събев, заместник-министър на земеделието
Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма
Атанас Мазнев, заместник министър на електронното управление
Д-р Георги Георгиев, заместник-председател на Българска стопанска камара
Митко Николов, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Радосвета Господинова, представител на Съюз за стопанска инициатива
Георги Колев, представител на Българска търговско-промишлена палата
Иван Захариев, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Асия Гонева, предстанвител на Конфедерацията на независимите синдикати в България
Ваня Григорова, представител на Конфедерацията на труда "Подкрепа"
Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община и представител на НСОРБ
Георги Колев, председател на Сдружение "Съюз на инвалидите в България"
Петър Велчев, председател на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"
Васил Долапчиев, председател на Сдружение "Съюз на слепите в България"
Мария Недялкова, председател на УС на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"
Божидар Станчев, заместник-председател на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"
Мария Кръстева, председател на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
Николай Нинов, председател на Сдружение "Съюз на глухите в България"
Адриан Стоев, член на Контролния съвет на Сдружение "Българска асоциация "Диабет"
Величка Драганова-Великова, председател на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"
Маринела Ангелова, председател на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания"
Ралица Йоргова, представител на Сдружение "Център за психологически изследвания"
Антоанета Пенева, председател на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"
Светослав Чернев, президент на Сдружение "Национална организация "Малки български хора"
Стефан Данчев, председател на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"
Любомир Велков, член на УС на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"
Павел Савов, председател на Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"
Георги Георгиев, председател на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"
Бончо Бонев, председател на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"
Доброслав Илиев, председател на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм"
Станимир Иванов, представител на Сдружение "Национална асоциация на хора с придобити увреждания"

Функции

- оказва подкрепа и съдействие при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, националното законодателство и с приоритетите на съответните стратегически документи]

- дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания;

- съдейства за координацията между държавните и местните органи, работодателските и синдикалните организации и организациите на и за хората с увреждания за осъществяване на необходимата подкрепа при изпълнение на дейността им и за създаването на условия за социално приобщаване на хората с увреждания;

- взаимодейства с други органи по сътрудничество, координация и наблюдение по въпросите, засягащи правата на хората с увреждания;

- взаимодейства с международни организации с предмет на дейност в подкрепа за хората с увреждания;

- организира популяризирането на предприетите мерки за преодоляване на установени бариери за упражняване на правата на хората с увреждания в отделни области на подкрепа чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;

-  обсъжда и приема обобщен годишен доклад за реализираните дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност с осигурена финансова подкрепа под формата на субсидия от държавния бюджет и постигнатите резултати в областта на правата на хората с увреждания.

- отчита ежегодно дейността си пред Министерския съвет.

 

Стратегическа цел

Осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за хората с увреждания.

Работна програма

Представяне

Националният съвет е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Националният съвет дава становища по проектите на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания.

Националният съвет си сътрудничи с органите по координация и наблюдение по Закона за хората с увреждания.

 

Секретар

 

Секретар: Теодор Цанев – главен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел. :02/8119 634

 

Заместник-секретар: Таня Станчева - държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел.: 02/8119 634

 

e-mail: secretary-nshu@mlsp.government.bg 

Решения

Protokol 6 01.07.-05.07.2021

Становища 01.07.-05.07.2021

Protokol 7 09.07.-13.07.2021

Становища 09.07-13.07.2021

Становища 23.08-25.08.2021 г.

Protokol 8 23.08.-25.08.2021 г.

Protokol 9 25.10.-27.10.2021 г.

Становища 25.10-27.10.2021 г.

Protokol 9 25.10.-27.10.2021 г..pdf

Протокол 05-09.11.2021 г.

Становища 05.11.-09.11.21

Protokol 11 24.11.26.11.2021 г.

Становища 24.11-26.11.2021 г

Protokol 1 21.06-23.06.2022

Становища 21.06.-23.06.2022

Протокол 2 от 04.07-06.07.2022

Становища 04-06.07.2022

Протокол 3 от 06.07-08.07.2022

Становища 06-08.07.2022

Protokol 4 10.10.-12.10.2022

Становища 10.10.-12.10.2022

Protokol 5_29.11.2022

Становища 29.11.2022

Протокол 1 22.03.-24.03.2023 г.

Становища 22.03.-24.03.2023 г.

Протокол 2 18.05.- 22.05.2023 г.

Становища 18.05. - 22.05.2023 г.

Протокол №1-2013 г.НСИХУ

Протокол№2-2013 г.НСИХУ

Протокол №1-2014 г.НСИХУ

Протокол №2 - 2014 НСИХУ

Протокол №3-2012 г. НСИХУ

Протокол №4-2012 г.НСИХУ

Протокол №5-2012 г.НСИХУ

Протокол № 2 2012 г. - НСИХУ

Протокол № 1 2012 г. - НСИХУ

Протокол № 1 2011 г. - НСИХУ

Протокол № 2 2011 г. - НСИХУ

Протокол № 3 2011 г. - НСИХУ

Protokol_3_2014g

Protokol_4_2014

Protokol 5_18.07.2014

Протокол № 1 от 2015 г. на НСИХУ

Протокол № 2 от 17.03.2015 г.

Protokol № 3 NSIHU 2015 g

Протокол № 4 2015 г. НСИХУ

Протокол № 5 2015 г. на НСИХУ

Protokol 1 2016

protokol 2_2016

Protokol 3NSIHU 22062016

11-17 Mart 2016 protokol

30 Mart - 4 April 2016 protokol

31 May - 07 June 2016 protokol

14 - 18 Jully 2016 protokol

20 - 21 Septevri 2016 protokol

21 - 29 Septemvri 2016 protokol

Протокол 1 2017 НСИХУ неприсъствено заседание

Protokol 2 2017

Протокол №3 на НСИХУ от 14.09.2017г.

Protokol last sign

Protokol 5 NSIHU

Protokol neprisustveno NSIHU 1_2018

Протокол 2 2018

Protokol N 3 NSIHU

Протокол 4 2018

NSIHU Protokol 5

Protokol 7 NSIHU

Protokol 6 NSIHU

Protokol 8 NSIHU

Protokol 9 NSIHU

Protokol N 10_2018

Protokol_izm na Prot 9

Prototkol 11_01.10.2018h.

Protokol NSIHU № 12 11.10.2018

Protokol 13_01.11.2018 NSIHU

Protokol 14_2018 NSIHU

Protokol 1 2019

Protokol 2_2019

Protokol 4 27 06 2019

Protokol 3_06 06 2019

Protokol 5 07 08 2019

Protokol 6 _ 03.-05.09.2019

Protokol 7_28.10.2019

Protokol 8_26.11.2019

Protokol 8_Deklaracia

Protokol 1_03.-05.03.2020

Protokol 2 12.-14.05.2020

Становище МТСП

Становища

Protokol 3 18-22.06.2020

Становища 18-22.07.20

Становища 09.-13.07.2020

Protokol 4 09.-13.07.2020

Protokol 5 28.-30.07.2020

Становища 28-30.07.2020

Protokol 6 02-04.09.2020

Становища 02-04.09.2020

Prortokol 7 09.09-11.09.2020

Становища 09-11.09.2020

Protokol 8 05.10-07.10.2020

Становища 05-07.10.2020

Protokol 9 14.10-16.10.2020

Становища 14.-16.10.2020

Protokol 10 28.10-30.10.2020

Становища 28.-30.10.2020

Protokol 11 11.11.-13.11.2020

Становища 11.-13.11.2020

Protokol 1 13.-15.01.2021

Становища 13.-15.01.20201

Protokol 2 09.-11.02.2021

Становища 09.-11.02.2021

Protokol 3 26.02.-02.03.2021

Становища 26.02-02.03.2021

Уведомление БАРИС

Protokol 4 16.03-18.03.2021

Становища 16.03.-18.03.2021

Prototkol 5 19.04-21.04.2021

Становища 19.04.-21.04.2021

Контакти

Секретариат на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

Министерство на труда и социалната политика

Тел. 02 8119 634

Тел. 02 8119 656

Акт за създаване

Закон за хората с увреждания, в сила от 01.04.2022 г.

Правилник за дейността и организацията на работа на НСХУ, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите.....

Правилник за прилатане на закона за хората с увреждания, в сила от 1.07.2022 г.

ZAKON_za_integraciq_na_horata_s_uvrejdaniq

PRAVILNIK_za_prilagane_na_Zakona_za_integraciq_na_horata_s_uvrejdaniq

PRAVILNIK_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_Nacionalniq_syvet_za_integraciq_na_horata_s_uvrejdaniq_i_kr

ZAKON_za_horata_s_uvrejdaniq

NOV PRAVILNIK_za_ustrojstvoto_i_dejnostta_na_Nacionalniq_syvet_za_integraciq_na_horata_s_uvrejdaniq_i_kr

Закон за хората с увреждания

Metodika_za_saita

Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

Формуляр приложение №2

Индивидуалня оценка на потребностите, Приложение №1

Правилник за дейността и организацията на работа на Националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

обн., ДВ, бр. 49 от 21.06.2019 г.

Zapoved zajavlenie

Obrazec_1.doc.docx

Закон за интеграция на хората с увреждания

ZAKON_za_horata_s_uvrejdaniq 2021