Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за хората с увреждания
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за хората с увреждания Национален съвет за хората с увреждания

Председател/и

Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите

Заместник-председател/и

Георги Гьоков, министър на труда и социалната политика
Асена Сербезова, министър на здравеопазването
Веска Събева, председател на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с епилепсия"

Членове

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика
Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
д-р Петър Грибнев, заместник-министър на здравеопазването
Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката
Явор Пенчев, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
Владимир Върбанов, заместник-министър на транспорта и съобщенията
Димитър Маргаритов, заместник-министър на икономиката и индустрията
Десисава Бонева, заместник министър на иновациите и растежа
Пламен Данаилов, заместник-министър на енергетиката
Диана Иванова, заместник-министър на младежта и спорта
Юрий Вълковски, заместник-министър на културата
Таня Райчева, заместник-министър на вътрешните работи
Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи
Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието
Мария Ачкова, заместник-министър на околната среда и водите
Станимир Георгиев, заместник-министър на отбраната
Момчил Неков, заместник-министър на земеделието
Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма
Адриана Попова, заместник министър на електронното управление
Д-р Георги Георгиев, заместник-председател на Българска стопанска камара
Ваня Пандиева, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България
Кристина Станчева, представител на Съюз за стопанска инициатива
Красимир Коцев, член на УС на Българска търговско-промишлена палата
Иван Захариев, представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
Асия Гонева, предстанвител на Конфедерацията на независимите синдикати в България
Ваня Григорова, представител на Конфедерацията на труда "Подкрепа"
Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община и представител на НСОРБ
Красимир Коцев, председател на Сдружение "Съюз на инвалидите в България"
Петър Велчев, председател на Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"
Васил Долапчиев, председател на Сдружение "Съюз на слепите в България"
Мария Недялкова, председател на УС на Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"
Божидар Станчев, заместник-председател на Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"
Мария Кръстева, председател на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
Николай Нинов, председател на Сдружение "Съюз на глухите в България"
Адриан Стоев, член на Контролния съвет на Сдружение "Българска асоциация "Диабет"
Величка Драганова-Великова, председател на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"
Маринела Ангелова, председател на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хора с увреждания"
Ралица Йоргова, председател на Сдружение "Център за психологически изследвания"
Биляна Иванова, член на Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"
Светослав Чернев, президент на Сдружение "Национална организация "Малки български хора"
Стефан Данчев, председател на Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"
Любомир Велков, член на УС на Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"
Павел Савов, председател на Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"
Георги Георгиев, председател на Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"
Бончо Бонев, председател на Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"
Доброслав Илиев, председател на Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм"
Станимир Иванов, председател на Сдружение "Национална асоциация на хора с придобити увреждания"

Функции

- оказва подкрепа и съдействие при разработването и провеждането на политиката за правата на хората с увреждания в съответствие с изискванията на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, националното законодателство и с приоритетите на съответните стратегически документи]

- дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания;

- съдейства за координацията между държавните и местните органи, работодателските и синдикалните организации и организациите на и за хората с увреждания за осъществяване на необходимата подкрепа при изпълнение на дейността им и за създаването на условия за социално приобщаване на хората с увреждания;

- взаимодейства с други органи по сътрудничество, координация и наблюдение по въпросите, засягащи правата на хората с увреждания;

- взаимодейства с международни организации с предмет на дейност в подкрепа за хората с увреждания;

- организира популяризирането на предприетите мерки за преодоляване на установени бариери за упражняване на правата на хората с увреждания в отделни области на подкрепа чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване;

-  обсъжда и приема обобщен годишен доклад за реализираните дейности на организациите на и за хората с увреждания с призната национална представителност с осигурена финансова подкрепа под формата на субсидия от държавния бюджет и постигнатите резултати в областта на правата на хората с увреждания.

- отчита ежегодно дейността си пред Министерския съвет.

 

Стратегическа цел

Осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за хората с увреждания.

Работна програма

Отчет на работната програма

Представяне

Националният съвет е консултативен орган, в който участват представители на държавата, определени от Министерския съвет, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

Националният съвет дава становища по проектите на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания.

Националният съвет си сътрудничи с органите по координация и наблюдение по Закона за хората с увреждания.

 

Секретар

 

Секретар: Стефанка Орозова – главен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел. :02/8119 634

 

Заместник-секретар: Маргарита Маринова - държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел.: 02/8119 441,

 

e-mail: secretary-nshu@mlsp.government.bg 

Решения

Protokol 6 01.07.-05.07.2021

Становища 01.07.-05.07.2021

Protokol 7 09.07.-13.07.2021

Становища 09.07-13.07.2021

Становища 23.08-25.08.2021 г.

Protokol 8 23.08.-25.08.2021 г.

Protokol 9 25.10.-27.10.2021 г.

Становища 25.10-27.10.2021 г.

Protokol 9 25.10.-27.10.2021 г..pdf

Протокол 05-09.11.2021 г.

Становища 05.11.-09.11.21

Protokol 11 24.11.26.11.2021 г.

Становища 24.11-26.11.2021 г

Протокол №1-2013 г.НСИХУ

Протокол№2-2013 г.НСИХУ

Протокол №1-2014 г.НСИХУ

Протокол №2 - 2014 НСИХУ

Протокол №3-2012 г. НСИХУ

Протокол №4-2012 г.НСИХУ

Протокол №5-2012 г.НСИХУ

Протокол № 2 2012 г. - НСИХУ

Протокол № 1 2012 г. - НСИХУ

Протокол № 1 2011 г. - НСИХУ

Протокол № 2 2011 г. - НСИХУ

Протокол № 3 2011 г. - НСИХУ

Protokol_3_2014g

Protokol_4_2014

Protokol 5_18.07.2014

Протокол № 1 от 2015 г. на НСИХУ

Протокол № 2 от 17.03.2015 г.

Protokol № 3 NSIHU 2015 g

Протокол № 4 2015 г. НСИХУ

Протокол № 5 2015 г. на НСИХУ

Protokol 1 2016

protokol 2_2016

Protokol 3NSIHU 22062016

11-17 Mart 2016 protokol

30 Mart - 4 April 2016 protokol

31 May - 07 June 2016 protokol

14 - 18 Jully 2016 protokol

20 - 21 Septevri 2016 protokol

21 - 29 Septemvri 2016 protokol

Протокол 1 2017 НСИХУ неприсъствено заседание

Protokol 2 2017

Протокол №3 на НСИХУ от 14.09.2017г.

Protokol last sign

Protokol 5 NSIHU

Protokol neprisustveno NSIHU 1_2018

Протокол 2 2018

Protokol N 3 NSIHU

Протокол 4 2018

NSIHU Protokol 5

Protokol 7 NSIHU

Protokol 6 NSIHU

Protokol 8 NSIHU

Protokol 9 NSIHU

Protokol N 10_2018

Protokol_izm na Prot 9

Prototkol 11_01.10.2018h.

Protokol NSIHU № 12 11.10.2018

Protokol 13_01.11.2018 NSIHU

Protokol 14_2018 NSIHU

Protokol 1 2019

Protokol 2_2019

Protokol 4 27 06 2019

Protokol 3_06 06 2019

Protokol 5 07 08 2019

Protokol 6 _ 03.-05.09.2019

Protokol 7_28.10.2019

Protokol 8_26.11.2019

Protokol 8_Deklaracia

Protokol 1_03.-05.03.2020

Protokol 2 12.-14.05.2020

Становище МТСП

Становища

Protokol 3 18-22.06.2020

Становища 18-22.07.20

Становища 09.-13.07.2020

Protokol 4 09.-13.07.2020

Protokol 5 28.-30.07.2020

Становища 28-30.07.2020

Protokol 6 02-04.09.2020

Становища 02-04.09.2020

Prortokol 7 09.09-11.09.2020

Становища 09-11.09.2020

Protokol 8 05.10-07.10.2020

Становища 05-07.10.2020

Protokol 9 14.10-16.10.2020

Становища 14.-16.10.2020

Protokol 10 28.10-30.10.2020

Становища 28.-30.10.2020

Protokol 11 11.11.-13.11.2020

Становища 11.-13.11.2020

Protokol 1 13.-15.01.2021

Становища 13.-15.01.20201

Protokol 2 09.-11.02.2021

Становища 09.-11.02.2021

Protokol 3 26.02.-02.03.2021

Становища 26.02-02.03.2021

Уведомление БАРИС

Protokol 4 16.03-18.03.2021

Становища 16.03.-18.03.2021

Prototkol 5 19.04-21.04.2021

Становища 19.04.-21.04.2021

Контакти

Секретариат на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет

Министерство на труда и социалната политика

Тел. 02 8119 634

Тел. 02 8119 441