Консултативни съвети Консултативни съвети
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международно осиновяване
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет по цифровото десетилетие
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС

Председател/и

Иван Кондов, министър на външните работи

Заместник-председател/и

Димитър Стоянов, министър на отбраната

Членове

Основният състав на Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (МСУНО) включва: председателя и заместник-председателя на съвета, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на финансите, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност" и председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията. Заместник-министрите - членове на Междуведомствения съвет, се определят със заповед на съответния министър.Разширеният състав на Междуведомствения съвет включва основния състав, както и постоянният секретар на отбраната, началника на отбраната, директорите на Националната разузнавателна служба, служба „Военна информация” и служба „Военна полиция” на Министерството на отбраната. В зависимост от дневния ред в разширения състав на Междуведомствения съвет може да бъдат привличани и представители на други ангажирани с тематиката ведомства.

Функции

- координира участието в органите и дейностите на Организацията на Северноатлантическия договор, наричана по-нататък "НАТО";


- направлява и координира дейностите по изпълнението на поетите от Република България ангажименти, произтичащи от дейното членство в НАТО;


- обсъжда становища и въпроси, включени в дневния ред на Министерския съвет, свързани с членството на Република България в НАТО;


- координира използването на финансовите средства, одобрени със Закона за държавния бюджет за целите на участието на Република България в НАТО;

 

- направлява и координира дейностите по изпълнението на поетите от Република България ангажименти, произтичащи от участието в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО)

  

Стратегически цели

Дейността на МСУНО е в изпълнение на стратегическите цели на Република България в областта на сигурността и отбраната, като: 

-      спомага за осъществяването на поетите отговорности и ангажименти, произтичащи от членството на Република България в НАТО и по линия на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. 

-      спомага за реализирането на националните интереси в рамките на НАТО и ОПСО на ЕС в оперативен и дългосрочен план. 

-      координира мерки за повишаване ефективността на националната сигурност и отбрана.

Акт за създаване

изменен от Пост 202 от 2012
отменя Пост 99 дата 17/03/97
изменен от ПОСТ 57 дата 17/03/06 ДВ бр. 26 година на обнародването 06
изменен от ПОСТ 206 дата 27/09/05 ДВ бр. 78 година на обнародването 05
изменен от Пост 215 от 2009
изменен от Пост 224 от 2009
изменен от ПОСТ 163 от 2010

ПМС № 71 на МС от 19.04.2005 г

изм., бр. 27 от 5.04.2016 г., в сила от 5.04.2016 г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Междуведомственият съвет осъществява своята дейност на редовни и оперативни заседания.

Председателят на Междуведомствения съвет по своя инициатива или по предложение на някой от членовете от основния състав свиква оперативни заседания за вземане на решения по конкретни въпроси от текущ характер, свързани с участието на Р България в органите и дейностите на НАТО и в ОПСО.

Междуведомственият съвет може да създава работни експертни групи по специфични въпроси, свързани с членството на Р България в НАТО. Работните групи се ръководят от определени от Междуведомствения съвет негови членове.

Работна програма

   МСУНО е заседавало на следните дати:     

  • 16 януари 2023 г.    
  • 07 юни 2022 г.    
  • 20 септември 2021 г.    
  • 27 октомври 2015 г.     
  • 19 септември 2014 г.    
  • 13 февруари 2014 г.    
  • 12 септември 2013 г.    
  • 10 май 2013 г.     
  • 21 декември 2012 г.     
  • 1 ноември 2012 г.

 

Секретариат

Министерство на външните работи

Дирекция "Политика за сигурност"

Телефон за контакти: 02/948 22 44

e-mail: Security.Policy@mfa.bg

 

Секретариат