Консултативни съвети Консултативни съвети
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Консултативeн съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по психично здраве
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за икономически анализи
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация на участието в Глобалната инициатива "Партньорство за открито управление"
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за криминологични изследвания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС

Председател/и

Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

Заместник-председател/и

Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

Членове

Основният състав на Междуведомствения съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (МСУНО) включва: председателя и заместник-председателя на съвета, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на отбраната, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на финансите, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност" и председателя на Държавната комисия по сигурността на информацията. Заместник-министрите - членове на Междуведомствения съвет, се определят със заповед на съответния министър.Разширеният състав на Междуведомствения съвет включва основния състав, както и постоянният секретар на отбраната, началника на отбраната, директорите на Националната разузнавателна служба, служба „Военна информация” и служба „Военна полиция” на Министерството на отбраната. В зависимост от дневния ред в разширения състав на Междуведомствения съвет може да бъдат привличани и представители на други ангажирани с тематиката ведомства.

Функции

- координира участието в органите и дейностите на Организацията на Северноатлантическия договор, наричана по-нататък "НАТО";


- направлява и координира дейностите по изпълнението на поетите от Република България ангажименти, произтичащи от дейното членство в НАТО;


- обсъжда становища и въпроси, включени в дневния ред на Министерския съвет, свързани с членството на Република България в НАТО;


- координира използването на финансовите средства, одобрени със Закона за държавния бюджет за целите на участието на Република България в НАТО;

 

- направлява и координира дейностите по изпълнението на поетите от Република България ангажименти, произтичащи от участието в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО)

  

Стратегически цели

Дейността на МСУНО е в изпълнение на стратегическите цели на Република България в областта на сигурността и отбраната, като:

-      спомага за осъществяването на поетите отговорности и ангажименти, произтичащи от членството на Република България в НАТО и по линия на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.

-      спомага за реализирането на националните интереси в рамките на НАТО и ОПСО на ЕС в оперативен и дългосрочен план.

-      координира мерки за повишаване ефективността на националната сигурност и отбрана.

Акт за създаване

изменен от Пост 202 от 2012
отменя Пост 99 дата 17/03/97
изменен от ПОСТ 57 дата 17/03/06 ДВ бр. 26 година на обнародването 06
изменен от ПОСТ 206 дата 27/09/05 ДВ бр. 78 година на обнародването 05
изменен от Пост 215 от 2009
изменен от Пост 224 от 2009
изменен от ПОСТ 163 от 2010

ПМС № 71 на МС от 19.04.2005 г

изм., бр. 27 от 5.04.2016 г., в сила от 5.04.2016 г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Междуведомственият съвет осъществява своята дейност на редовни и оперативни заседания.

Председателят на Междуведомствения съвет по своя инициатива или по предложение на някой от членовете от основния състав свиква оперативни заседания за вземане на решения по конкретни въпроси от текущ характер, свързани с участието на Р България в органите и дейностите на НАТО и в ОПСО.

Междуведомственият съвет може да създава работни експертни групи по специфични въпроси, свързани с членството на Р България в НАТО. Работните групи се ръководят от определени от Междуведомствения съвет негови членове.

Работна програма

 

В периода 2012-2014 г. МСУНО е заседавало на следните дати:
 
-         13 февруари 2014 г.
-         12 септември 2013 г.
-         10 май 2013 г.
-          21 декември 2012 г.
-     1 ноември 2012 г.

 

Отчет на работната програма

Редовно заседание на Междуведомствения съвет по участието на България в НАТО и ОПСО (МСУНО) - 13 февруари 2014 Г.

 

Под председателството на министъра на външните работи Кристиан Вигенин и зам.-министъра на отбраната Иван Иванов, в качеството му на  зам.-председател на МСУНО, бе направен преглед на изпълнението на Националния план от инициативи за честване на 10-годишнина от членството на Р България в НАТО, одобрен с Решение № 819/21.12.2013 г. на МС.  Celebrating NATO's enlargement 

Разгледан бе ходът на процеса на подготовката на българската страна за преговори с Либия и САЩ по възможностите за обучение на либийски военнослужещи в България, напредъкът по изготвянето на Национална стратегия по киберсигурност, както и българските позиции по темите от дневния ред на Срещата на министрите на отбраната на НАТО (26-27 февруари 2014 г.)

 

По -важни решения:

-  да бъде извършен преглед на Меморандума за разбирателство между България и Нато в областта на киберотбраната, с оглед пълноценното участие на МО в процеса.

- допълнително проучване на възможностите за отпускане на средства за финансиране на непредвидените разходи във връзка с операции на ЕС.

- заключенията и препоръките на Европейския съвет по въпросите на сигурността и отбраната и набелязаните мерки за повишаване на ефективността на ОПСО на ЕС, развитието на отбранителните способности и укрепване на европейската отбранителна индустрия, да бъдат отчетени при провеждане на всеобхватния стратегически преглед на сигурността и отбраната на страната.


Редовно заседание на Междуведомствения съвет по участието на България в НАТО и ОПСО (МСУНО) - 12 септември 2013 г.

 

Заседанието, свикано по инициатива на председателя на МСУНО - министъра на външните работи Кристиан Вигенин – първо за новоизбраното правителство -  демонстрира приемствеността при обсъждането на въпросите, свързани с участието на България в НАТО и продължаване на координацията по актуални въпроси от дневния ред на НАТО.

Министър Вигенин информира за изпълнението на решенията на заседанието на Съвета от 10 май 2013 г. относно:

-  договорено допълнително споразумение към Споразумението за разпределение на делимите и неделимите разходи на Постоянната делегация на Република България към НАТО;

- приетото на 28 август т.г. Решение № 513 на МС за осигуряване финансирането на вноските на Република България от централния бюджет, считано от 2014 г.;

- предстоящо разглеждане от МС на проект на Решение  за осигуряване финансиране на афганистанските сили за сигурност в размер на 500 хил. щ. д. от 2015 г.;

- проведена на 21 юни т.г. в МВнР среща на Междуведомствената група за обсъждане на промени в Наредбата за условията и реда на участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на страната.

 

Взети решения:

- необходимостта от  създаване на организация за честването на 10-та годишнина от членството на Р България в НАТО през  2014 г.

- обучението на либийски военно-служещи в съвместните българо-американски съоръжения на територията на Р България.

- подготовката на Временния постоянно действащ отбранителен план по ПРО, българското участие в мисията на НАТО в Афганистан след 2014 г.

- изготвянето на Национална стратегия по киберзащита на Р България.

- подготовката на предстоящите през октомври 2013 г. двустранни консултации между България и НАТО по изпълнение на целите.
 

 

Оперативно заседание на Междуведомствения съвет по участието на България в НАТО и ОПСО (МСУНО) - 10 май 2013 г.

 

Акцент в работата на оперативното заседание на МСУНО от 10 май 2013 г., ръководено от  зам.-министъра на външните работи Иван Найденов, бе подготовката на последващи решения и постановления на Министерския съвет, свързани с провеждането на политиките на България по линия на НАТО и ОПСО на ЕС.

 

По-важни решения:

1. Докладът на министъра на отбраната „Насоки за развитие на отбранителната политика на Република България”, с акцент върху тясната връзка между процесите на отбранително планиране в НАТО и тези на национално равнище, да послужи като основа за приемане на постановление на Министерския съвет.

2. Във връзка с необходимостта от осигуряване на финансиране по поет от България ангажимент за поддържане на Афганистанските сили за сигурност (ANSF) в размер на 500 хил. щ. д. от 2015 г., бе решено да бъде подготвен проект на решение на МС.

3. Зам.-министър Найденов запозна Междуведомствения съвет с необходимостта от разпределяне на вноските за 2013 г. по Новата главна квартира на НАТО и предложи сключване на Допълнително споразумение към Споразумението за разпределяне на делимите и неделимите разходи на ПД-НАТО от 2012 г. Междуведомственият съвет реши да бъде свикана на междуведомствена работна група за разпределяне на вноските за 2013 г.

4. Да се подготви проект на постановление на Министерския съвет съвместно от МВнР, МО и МВР за осигуряване на финансиране от централния бюджет на вноските на Република България към бюджетите на НАТО по новата главна квартира в Брюксел, Белгия, считано от 1 януари 2014 г.

 

 

Редовното заседание на Междуведомствения съвет по участието на България в НАТО и ОПСО (МСУНО) - 21 декември 2012 г.

 

Във фокуса на заседанието, ръководено от председателя на Междуведомствения съвет  и министър на външните работи Николай Младенов,  е разглеждането и одобрението  на два важни документа - националната позиция по невоенните способности в рамките на пакета на НАТО Цели за способностите 2013 г. и ново Споразумение за разпределяне на разходите на Постоянната делегация на България към НАТО. Сред обсъжданите теми са предизвикателствата пред кибер сигурността и действия на национално ниво за справяне с тях,  предстоящия през април 2013 г. втори Софийски форум за Балканите, посветен на разширяването на НАТО, възможностите за активизиране на сътрудничеството с НАТО.

На заседанието е взето решение за оказване на необходимото съдействие на Министерството на отбраната при осъществяване на водещата роля на България по проектите на НАТО „Изграждане на интегритет” и „Роля на жените в сигурността и отбраната”, като е изтъкнато значението на съвместните усилия на различни министерства и ведомства за реализирането на проектите, които са обща инициатива на България.
 

 

Оперативно заседание на Междуведомствения съвет по участието на България в НАТО и ОПСО (МСУНО) - 1 ноември 2012 г.

 

Под председателството на министъра на външните работи Николай Младенов и министъра на отбраната Аню Ангелов в качеството му на зам.–председател на МСУНО бе подчертано, че заседанието възстановява работата на Междуведомствения съвет при неговите вече разширени функции, включващи и Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.  Това се налага от необходимостта от координация между отделните министерства и ведомства по различни теми от дневния ред на НАТО и ОПСО, включително и в нови сфери, като кибер сигурността.

 

Сред решенията на заседанието бяха:

1. Във връзка с участието на български граждански специалисти в операции и мисии на международни организации за управление на кризи, съгласно Наредбата на Министерския съвет от 20 януари 2011 г., компетентните ведомства да предоставят на МВнР необходимата информация за гражданските специалисти от своите специализирани бази данни.

2. Заинтересованите  министерства и ведомства да съдействат на МВнР при приемането на решение на Министерския съвет за одобряване на присъединяването към Документа от Монтрьо.

Секретариат

Секретариат:

  • Министерство на външните работи
  • Дирекция "НАТО и регионална сигурност"

Телефон за контакти: 02/948 22 44

Факс: 948 20 37

e-mail: nato@mfa.bg