Документи Документи

Проект „Подобряване на процеса по реализиране на политики в България“

Администрацията на Министерския съвет е одобрена за бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за изпълнението на Проект с рег. в ИСУН № BG05SFOP001-2.011-0010-С02 с наименование „Подобряване на процеса по реализиране на политики в България“.

Основната цел на проекта е подобряване процеса по реализиране, мониторинг и оценка на хоризонталните политики в България.

Основна целева група: Звената в администрацията на изпълнителната власт, отговорни за планирането, изпълнението, мониторинга и отчитането на 19 хоризонтални политики.

Индикатори: Брой подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията.

Срок на изпълнение: 26 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 577 034,00 лв., от които 490 478,90 лв. европейско и 86 555,10 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 юли 2019 г.

Отговорна за изпълнението на проекта е дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет.

Проектът беше завършен в срок. Междинният доклад с окончателната версия на анализа на ефекта на политиките по дейност 1 е качен на Портала за консултативните съвети. След внасяне за одобрение в Съвета за развитие на МС, методиката за мониторинг и оценка на ефекта от политиките по дейност 2 също ще бъде публикувана на Портала за консултативните съвети.

Публично обсъждане на методиката за мониторинг и оценка на ефекта от политиките в България за 81 участника от администрацията, която ще ползва методиката в работата си беше организирано и проведено от изпълнителя на дейности 1 и 2, ДЗЗД „Анализ“ в хотел "Интер Континентал" в гр. София на 4 юли 2019 г. Участниците в публичното обсъждане проявиха голям интерес към резултатите на проекта. Някои от тях още на място направиха предложения за допълнения на методиката. Беше дадена възможност чрез електронна кореспонденция през следващите няколко дни участниците в публичното обсъждане да дадат допълнителни бележки и предложения по методиката.

Пресконференция за представяне на резултатите от проекта беше организирана и проведена от изпълнителя на дейност 3, "Елит Травел Интернешънъл" ООД, на 25 юли 2019 г. за 41 участника в хотел "Бест Уестърн Сити Плюс" в гр. София. Пресконференцията беше открита от г-жа Марияна Николова – Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Към събитието проявиха интерес повече от предварително определената бройка участници - главно колеги на определените да присъстват. Представители на повечето поканени звена от администрацията поискаха достъп до методиката, както и до аналитична информация и препоръки, касаещи техните политики. Ръководителят на проекта, г-жа Мариета Немска, ги информира, че методиката ще бъде внесена за одобрение от Съвета за развитие на Министерския съвет и качена на Порталите на МС. Дотогава чрез искане до Главния секретар на МС, г-н Веселин Даков, администрациите ще могат да получават аналитичната част на проекта. Събитието беше отразено в някои медии

Консултативни съвети Консултативни съвети
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"