Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според членството на социални, икономически партньори, НПО


С членове от "централно ниво" общо: 68
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по метрология
Съвет по гражданството
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет по наркотичните вещества
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по горите
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по читалищно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет по биологичното разнообразие
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Енергиен борд
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет по европейските въпроси
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален статистически съвет
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален икономически съвет
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Съвет за административната реформа
Съвет за развитие
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по медицинска експертиза
Висш съвет по фармация
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за кино
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Съвет по отбрана
Съвет по сигурността
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален архивен съвет
Национален съвет по демографска политика
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система


С членове от "областно ниво" общо: 2
Национален съвет по читалищно дело
Съвет за административната реформа


С членове от "общинско ниво" общо: 12
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за административната реформа
Национален съвет за закрила на детето
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет по въпросите на социалното включване


С членове от "неправителствена органцизация" общо: 33
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Енергиен борд
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален икономически съвет
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по миграция и интеграция
Съвет за интелигентен растеж
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за кино
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Висш съвет по фармация
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система


С членове от "частен сектор" общо: 8
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Енергиен борд
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за наука и иновации


С членове от "академичната общност" общо: 19
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Национален статистически съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за кино
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система