Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според членството на социални, икономически партньори, НПО


С членове от "централно ниво" общо: 70
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по метрология
Съвет по гражданството
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет по наркотичните вещества
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по горите
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по читалищно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет по биологичното разнообразие
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Енергиен борд
Национален статистически съвет
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален икономически съвет
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за административната реформа
Съвет за развитие
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по медицинска експертиза
Висш съвет по фармация
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за кино
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Съвет по отбрана
Съвет по сигурността
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален архивен съвет
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Съвет по европейските въпроси
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет за хората с увреждания
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет за защита на потребителите
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество


С членове от "областно ниво" общо: 2
Национален съвет по читалищно дело
Съвет за административната реформа


С членове от "общинско ниво" общо: 13
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за административната реформа
Национален съвет за закрила на детето
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С членове от "неправителствена органцизация" общо: 34
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Енергиен борд
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален икономически съвет
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Съвет за интелигентен растеж
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за кино
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Висш съвет по фармация
Висш експертен екологичен съвет
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С членове от "частен сектор" общо: 9
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Енергиен борд
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за хората с увреждания
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С членове от "академичната общност" общо: 19
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Национален статистически съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за кино
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за интелигентен растеж
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия