Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според нивото на ръководство


С председател с длъжност "министър-председател" общо: 4
Съвет за интелигентен растеж
Национален икономически съвет
Съвет за развитие
Съвет по сигурността


С председател с длъжност "заместник министър-председател" общо: 11
Съвет по енергийна сигурност
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Енергиен борд
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за административната реформа
Национален съвет по медицинска експертиза
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по антикорупционни политики
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за тристранно сътрудничество


С председател с длъжност "министър" общо: 31
Национален съвет по метрология
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Съвет по европейските въпроси
Национален съвет по наркотичните вещества
Висш съвет по фармация
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по отбрана
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет за защита на потребителите
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по превенция на престъпността


С председател с длъжност "заместник-министър" общо: 12
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет по гражданството
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по читалищно дело
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки


С председател с длъжност "председател на държавна агенция" общо: 2
Национален съвет за закрила на детето
Национален архивен съвет


С председател с длъжност "изпълнителен директор на изпълнителна агенция" общо: 2
Ловен съвет
Национален съвет по горите


С председател с длъжност "друга" общо: 8
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за кино
Национален статистически съвет