Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според нивото на ръководство


С председател с длъжност "министър-председател" общо: 4
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за развитие
Съвет по сигурността
Национален икономически съвет


С председател с длъжност "заместник министър-председател" общо: 16
Съвет по енергийна сигурност
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Енергиен борд
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за административната реформа
Национален съвет по медицинска експертиза
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет по антикорупционни политики
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Съвет по европейските въпроси
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Национален съвет за хората с увреждания


С председател с длъжност "министър" общо: 29
Национален съвет по метрология
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет по наркотичните вещества
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по отбрана
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по туризъм
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по условията на труд
Висш съвет по фармация
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С председател с длъжност "заместник-министър" общо: 12
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет по гражданството
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш експертен екологичен съвет
Национален консултативен съвет за младежта


С председател с длъжност "председател на държавна агенция" общо: 3
Национален архивен съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за закрила на детето


С председател с длъжност "изпълнителен директор на изпълнителна агенция" общо: 2
Ловен съвет
Национален съвет по горите


С председател с длъжност "друга" общо: 8
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за кино
Национален статистически съвет
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност