Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според броя на проведените заседания за 2021 г.

Консултативен съвет Брой заседания за годината по регламент Брой проведени за годината
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите00
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки40
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет00
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол20
Междуведомствен съвет по експортно застраховане00
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС20
Национален съвет за хората с увреждания40
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси40
Национален съвет за тристранно сътрудничество00
Национален съвет по медицинска експертиза00
Национален статистически съвет30
Национален съвет по наркотичните вещества40
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете40
Висш съвет по фармация30
Национален съвет по условията на труд00
Национален архивен съвет00
Съвет за защита на интелектуалната собственост120
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз20
Съвет по децентрализация на държавното управление30
Национален съвет по читалищно дело00
Национален съвет за закрила на детето20
Съвет по европейска комуникация20
Съвет по европейските въпроси380
Съвет по националния радиочестотен спектър40
Национален съвет по биологичното разнообразие00
Съвет по сигурността120
Висш консултативен съвет по водите40
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения20
Национален съвет по горите00
Национален съвет за насърчаване на заетостта40
Национален съвет за защита на потребителите30
Национален съвет по туризъм40
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия00
Национален съвет по метрология00
Национален съвет за наука и иновации40
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"00
Съвет по гражданството360
Съвет по отбрана00
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт40
Съвет по международни осиновявания480
Национален съвет по въпросите на социалното включване20
Съвет за административната реформа120
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз120
Съвет за развитие120
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите00
Национален съвет по библиотечно дело00
Съвет по геодезия, картография и кадастър00
Ловен съвет00
Консултативна комисия по генномодифицирани организми10
Висш експертен екологичен съвет00
Съвет за електронно управление00
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия31
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления00
Национален съвет по демографска политика00
Енергиен борд120
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции00
Национален съвет за кино00
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност00
Национален икономически съвет120
Съвет за интелигентен растеж20
Съвет по енергийна сигурност120
Национален съвет по антикорупционни политики60
Междуведомствен съвет по пространствени данни120
Съвет "Партньорство за здраве"40
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната00
Национален съвет по превенция на престъпността00
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция00
Координационен съвет по водите00
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система00
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност20
Съвет по киберсигурността10
Съвет за развитие на гражданското общество00
Национален консултативен съвет за младежта00
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка00
Съвет за българския жестов език00
предишна година