Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според според акта за създаване


Създадени с "Със закон" общо: 42
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален статистически съвет
Национален съвет по наркотичните вещества
Висш съвет по фармация
Национален съвет по условията на труд
Национален архивен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по горите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по туризъм
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по метрология
Национален съвет за наука и иновации
Съвет по гражданството
Съвет по отбрана
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по библиотечно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Ловен съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за кино
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Координационен съвет по водите
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за българския жестов език


Създадени с "С постановление" общо: 33
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за административната реформа
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет за електронно управление
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по демографска политика
Енергиен борд
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален икономически съвет
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет "Партньорство за здраве"
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка


Създадени с "Друго" общо: 0