Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според членството на социални, икономически партньори, НПО


С членове от "централно ниво" общо: 73
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по метрология
Съвет по гражданството
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет по наркотичните вещества
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по горите
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по читалищно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет по биологичното разнообразие
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Енергиен борд
Национален статистически съвет
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет "Партньорство за здраве"
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за кино
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Съвет по отбрана
Съвет по сигурността
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален архивен съвет
Национален съвет по демографска политика
Национален икономически съвет
Висш съвет по фармация
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Съвет по европейските въпроси
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет за хората с увреждания
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален консултативен съвет за младежта
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Съвет за развитие
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за българския жестов език
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет за административната реформа


С членове от "областно ниво" общо: 2
Национален съвет по читалищно дело
Съвет за административната реформа


С членове от "общинско ниво" общо: 15
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален консултативен съвет за младежта
Национален съвет за закрила на детето
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за административната реформа


С членове от "неправителствена органцизация" общо: 35
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Енергиен борд
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален икономически съвет
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за интелигентен растеж
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за кино
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за хората с увреждания
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Висш съвет по фармация
Висш експертен екологичен съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален съвет за закрила на детето
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С членове от "частен сектор" общо: 8
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Енергиен борд
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за наука и иновации
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С членове от "академичната общност" общо: 21
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Национален статистически съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет за кино
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за интелигентен растеж
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет по превенция на престъпността
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален консултативен съвет за младежта
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия