Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според видовете органи, към които са създадени


Към никакъв орган общо: 0


Към "Министерски съвет" общо: 38
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по условията на труд
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по сигурността
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за административната реформа
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по демографска политика
Енергиен борд
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален икономически съвет
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет "Партньорство за здраве"
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка


Към "Министър" общо: 30
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш съвет по фармация
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за защита на потребителите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по метрология
Национален съвет за наука и иновации
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по гражданството
Съвет по отбрана
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по библиотечно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за кино
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Координационен съвет по водите
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален консултативен съвет за младежта
Съвет за българския жестов език


Към "Председател на Държавна агенция" общо: 5
Национален статистически съвет
Национален архивен съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет по туризъм
Съвет за електронно управление


Към "Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция" общо: 2
Национален съвет по горите
Ловен съвет


Към "Друго" общо: 0