Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според нивото на ръководство


С председател с длъжност "министър-председател" общо: 4
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по сигурността
Съвет за развитие
Национален икономически съвет


С председател с длъжност "заместник министър-председател" общо: 18
Съвет по енергийна сигурност
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Енергиен борд
Национален съвет по медицинска експертиза
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Съвет по европейските въпроси
Съвет по киберсигурността
Съвет за развитие на гражданското общество
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет за хората с увреждания
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет за административната реформа


С председател с длъжност "министър" общо: 28
Национален съвет по метрология
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет по наркотичните вещества
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по отбрана
Национален съвет за наука и иновации
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по условията на труд
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Висш съвет по фармация
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за българския жестов език
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система


С председател с длъжност "заместник-министър" общо: 12
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет по гражданството
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Висш експертен екологичен съвет
Национален консултативен съвет за младежта


С председател с длъжност "председател на държавна агенция" общо: 3
Национален архивен съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет за закрила на детето


С председател с длъжност "изпълнителен директор на изпълнителна агенция" общо: 2
Ловен съвет
Национален съвет по горите


С председател с длъжност "друга" общо: 8
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Национален съвет за кино
Национален статистически съвет
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет по националния радиочестотен спектър