Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според членството на социални, икономически партньори, НПО


С членове от "централно ниво" общо: 66
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по метрология
Съвет по гражданството
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет по наркотичните вещества
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет по горите
Съвет по отбрана
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Ловен съвет
Висш съвет по фармация
Национален архивен съвет
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Национален съвет по читалищно дело
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет по биологичното разнообразие
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Национален съвет по демографска политика
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Енергиен борд
Национален съвет за наука и иновации
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Съвет по европейските въпроси
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален статистически съвет
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за интелигентен растеж
Съвет по енергийна сигурност
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет по антикорупционни политики
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Национален съвет по превенция на престъпността
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален икономически съвет
Координационен съвет по водите
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по миграция и интеграция
Съвет за административната реформа
Съвет за развитие
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Национален съвет по медицинска експертиза


С членове от "областно ниво" общо: 2
Национален съвет по читалищно дело
Съвет за административната реформа


С членове от "общинско ниво" общо: 11
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Съвет по децентрализация на държавното управление
Национален съвет по читалищно дело
Висш консултативен съвет по водите
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за административната реформа


С членове от "неправителствена органцизация" общо: 30
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Национален съвет по туризъм
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Висш съвет по фармация
Национален съвет по читалищно дело
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Енергиен борд
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален икономически съвет
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Координационен съвет по водите
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по миграция и интеграция
Съвет за интелигентен растеж


С членове от "частен сектор" общо: 8
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Енергиен борд
Национален съвет за наука и иновации
Съвет "Партньорство за здраве"
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия


С членове от "академичната общност" общо: 18
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Ловен съвет
Национален съвет по читалищно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет за наука и иновации
Национален статистически съвет
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за кино
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия