Справки за консултативните съвети Справки за консултативните съвети

Справка за консултативните съвети според нивото на ръководство


С председател с длъжност "министър-председател" общо: 3
Съвет за интелигентен растеж
Национален икономически съвет
Съвет за развитие


С председател с длъжност "заместник министър-председател" общо: 13
Съвет по енергийна сигурност
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Енергиен борд
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за административната реформа
Национален съвет по медицинска експертиза
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси


С председател с длъжност "министър" общо: 29
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет по метрология
Съвет по отбрана
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Национален съвет за защита на потребителите
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по децентрализация на държавното управление
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Координационен съвет по водите
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по миграция и интеграция
Висш съвет по фармация
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Съвет по европейските въпроси


С председател с длъжност "заместник-министър" общо: 13
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Съвет по гражданството
Съвет по международни осиновявания
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет по читалищно дело
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет по националния радиочестотен спектър
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Висш консултативен съвет по водите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Висш експертен екологичен съвет
Национален съвет по биологичното разнообразие


С председател с длъжност "председател на държавна агенция" общо: 2
Национален съвет за закрила на детето
Национален архивен съвет


С председател с длъжност "изпълнителен директор на изпълнителна агенция" общо: 2
Ловен съвет
Национален съвет по горите


С председател с длъжност "друга" общо: 7
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Висш експертен екологичен съвет
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Национален статистически съвет
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Национален съвет за кино