Порталът за консултативните съвети се администрира от дирекция "Икономическа и социална политика" от Администрацията на Министерския съвет.

Контакти: Иван Николов

тел. 940 27-24, e-mail: i.nicolov@government.bg

 

Секретариати на консултативните съвети

Висш експертен екологичен съвет

Секретарите на Висшия експертен екологичен съвет, в т.ч. на основния,на Междуведомствена комисия  по чл. 2, ал. 2,  т.3 и наМЕЕС , са служители на щатна длъжност в дирекция “Екологична оценка, ОВОС и ПЗ”


Секретарят на специализирания състав по планове за управление на защитени територии е служител на щатна длъжност в дирекция “Национална служба за защита на природата”. 


Секретар на ВЕЕС - основен състав и Междуведомствена комисия (МК) –специализиран състав на ВЕЕС: Мая Ганджова

Административна структура:

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ"

 

Лице за контакти: Мая Ганджова

телефон за контакти: (02) 940 62 69

e-mail: mgandzhova@moew.government.bg

 

Секретар на специализирания състав на ВЕЕС -Междуведомствен експертен екологичен съвет (МЕЕС):

            Екатерина Манолова

 

Административна структура:

Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Екологична оценка, ОВОС и промишлено замърсяване“

Отдел КР и опасни вещества“

Лице за контакти: Екатерина Манолова

 

телефон за контакти: (02) 940 62 13

e-mail: e_manolova@moew.government.bg

 

Секретар на специализирания състав на ВЕЕС  по планове за управление на защитени територии:

            Валерия Ангелова
Административна структура:
Министерство на околната среда и водите

Дирекция „Национална служба за защита на природата"

Отдел „Натура 2000 и Защитени територии“

 

Лице за контакти: Валерия Ангелова

телефон за контакти: (02) 940 66 29

e-mail: valeriaangelova@moew.government.bg

 


Висш консултативен съвет по водите

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на околната среда и водите
 • Дирекция: "Управление на водите" 

Лице за контакти: Борил Заднепровски

Телефон за контакти: 02/ 940 6527

E-mail: B.Zadneprovski@moew.government.bg


Висш съвет по фармация

Секретар: маг. фарм. Таня Гергинова, държавен експерт в дирекция "Лекарствена политика", отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването.

Лице за контакт: маг. фарм. Таня Гергинова, главен експерт в дирекция "Лекарствена политика", отдел "Лекарствени продукти", Министерство на здравеопазването.

телефон : 02/93 01 131

e-mail: tgerginova@mh.government.bg


Енергиен борд

Секретари:

Секретариат:

 • Административна структура: Министерски съвет
 • Дирекция: "Икономическа и социална политика"

Лица за контакти:

Лора Каменова, държавен експерт в дирекция "Икономическа и социална политика"

Телефон за контакти: 02/940 2643, 02/987 7803

E-mail: L.Kamenova@government.bg

 

Иван Николов, държавен експерт в дирекция "Икономическа и социална политика"

E-mail: i.nicolov@government.bg

 


Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

 

Секретариат: Теодора Митова, младши експерт, отдел "Политика за малките и средните предприятия", дирекция "Икономически политики за насърчаване", тел. 940 7573.


Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Няма въведена информация

Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

Секретар: Жечо Станков - заместник-министър на енергетиката 

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на енергетиката

Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност

Секретар: 

Юлия Григорова

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: Камелия Кукева

Телефон за контакти: 029829984

E-mail: KGKukeva@mvr.bg


Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: Ненка Делевска

Телефон за контакти: 92 2 0 919

E-mail: n.delevska@mod.bg


Консултативна комисия по генномодифицирани организми

Секретар: Николай Цветков

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на околната среда и водите
 • Дирекция/отдел: Национална служба за защита на природата

Лице за контакт: Николай Цветков

Телефон за контакти: 02/9406123

E-mail: ntsvetkov@moew.government.bg


Консултативно-експертен съвет за лечебни растения

Секретариат:

 • Министерство на околната среда и водите
 • Дирекция "Национална служба за защита на природата"/отдел: ................

Телефон за контакти: 02/ 940 61 58
 


Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната

Секретар: директор на дирекция " Икономическа и финансова политика", Министерство на финансите

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на финансите
 • Дирекция: "Икономическа и финансова политика" 

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Координационен съвет по водите

Секретар: директор на дирекция "Управление на водите", Министерство на околната среда и водите

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на околната среда и водите
 • Дирекция: "Управление на водите"  

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Ловен съвет

Секретар: инж. Юлиян Русев – началник на отдел „ЛОД” в ИАГ

Секретариат:

 • Административна структура: Изпълнителна агенция по горите
 • Дирекция/отдел: „Лов и опазване на дивеча”

Лице за контакти: инж. Юлиян Русев

Телефон за контакти: 02/9045 303

E-mail: lov@iag.bg


Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол

Секретар: главен комисар Светлан Кичиков - директор на Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР

Дейността на съвета се осигурява административно от служители на Главна дирекция "Гранична полиция".

Контакти:

тел.: 02/ 982 39 99

факс: 02/982 23 66


Междуведомствен съвет по експортно застраховане

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на икономиката
 • Дирекция:  "Външноикономическа политика"

Телефон за контакти: 02/ 940 77 61; 02/940 70 18

Факс: 02/ 981 49 15


Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Секретар:

Аню Ангелов - съветник към политическия кабинет на министър-председателя
 

Секретариат:

Елена Бакова, тел.: 02/940 28 42, ел.поща: e.bakova@government.bg
Димитър Иванов, тел.: 02/940 28 13, ел.поща: 
dp.ivanov@government.bg 
Бенко Ламбев, тел.:02/940 20 66, ел.поща: 
b.lambev@government.bg


Междуведомствен съвет по пространствени данни

 

 Секретар: Светлогор Киров - началник на отдел „Данни“, дирекция „Единен системен интегратор“, Държавна агенция „Електронно управление“

 

Секретариат:

Таня Петрова - старши експерт , дирекция „Единен системен интегратор“, тел.: 02 949 20 66, e-mail: tpetrova@e-gov.bg  

 

 Нина Трифонова - главен специалист , дирекция „Единен системен интегратор ” тел.: 02 949 2209, e-mail: ntrifonova@e-gov.bg 


Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС

Секретариат:

 • Министерство на външните работи
 • Дирекция "НАТО и регионална сигурност"

Телефон за контакти: 02/948 22 44

Факс: 948 20 37

e-mail: nato@mfa.bg

 


Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт

Секретариат:

 • Министерство на правосъдието
 • Дирекция “Информационно обслужване и технологии”
 • E-mail: It.Dep@justice.government.bg

Национален архивен съвет

Секретар: Илияна Паскова - главен директор на Главна дирекция "Архивна политика" в Държавна агенция "Архиви", тел.: 94 00 129;  e-mail: i.paskova@archives.government.bg

Юрисконсулт: Лиана Битракова, началник отдел "Правен", Дирекция "АПФСО" в Държавна агенция "Архиви",        тел.: 94 00 201; e-mail: l.bitrakova@archives.government.bg

Технически сътрудник: Тереза Халачева, главен специалист в отдел "АСО", Дирекция "АПФСО" в Държавна агенция "Архиви", тел.: 94 00 101; e-mail: t.halacheva@archives.government.bg


Национален икономически съвет

Секретар: Валентин Груев, тел: 940 72 30, 940 72 31;  email: v.gruev@mi.government.bg

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на икономиката
 • Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

Лица за контакти: Николина Маджева

Телефони за контакти: 940 72 27

E-mail: n.madjeva@mi.government.bg


Национален консултативен съвет за младежта

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на младежта и спорта
 • Дирекция "Младежки политики"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален статистически съвет

Секретар: Галя Статева

Секретариат:

 • Национален статистически институт

Телефон за контакти: 02/9857 701

E-mail: Secretariat@nsi.bg


Национален съвет за закрила на детето

 

Секретариат:

 • Административна структура: Държавна агенция за закрила на детето
 • Дирекция: "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Лице за контакти: Милена Дянкова

Телефон за контакти: 933 90 42

E-mail: milena.dyankova@sacp.government.bg


Национален съвет за защита на потребителите

Секретар: Вихра Търнаджийска, държавен експерт

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на икономиката
 • Дирекция: "Техническа хармонизация и политика за потребителите", отдел "Политика за потребителите"

Телефон за контакти: 02/ 940 75 71, 02/ 940 72 53;

 


Национален съвет за кино

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на образованието и науката
 • Дирекция: Финанси

Лице за контакти: Кина Карарайчева

Телефон за контакти: 02/9217516

E-mail: k.karaicheva@mon.bg

Мирослав Пагелски : 02/9217618

m.pagelski@mon.bg


Национален съвет за насърчаване на заетостта

Секретариат:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност”

Лице за контакти: Ивайло Найденов, секретар на НСНЗ

Телефон за контакти: 02/8119419

E-mail: naydenov@mlsp.government.bg

Web: НСНЗ


Национален съвет за наука и иновации

Секретар: ................

Секретариат:

 • Министерство на образованието и науката
 • Дирекция "Наука"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления

Създадена на основание чл. 22 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, със заповед № ЛС-04-312/27.02.2014 г. на министъра на правосъдието.

 

Председател:

Любомир Димов, началник на отедел „Процесуално представителство“ в дирекция ”Правосъдие, нормотворчество и проекти” в Министерството на правосъдието;

 

Членове:

Десислава Гьошева – началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност“ в дирекция „Финанси и бюджет“ в Министерството на правосъдието;

Росен Кожухаров – началник на отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване и канцелария“ в Министерството на правосъдието;

Георги Спасов – старши експерт в дирекция „Съдебна и други специализирани дейности“ в Министерството на правосъдието;

Петя Цинцова – младши експерт в отдел „Правно обслужване“ в дирекция „Административно-правно обслужване и канцелария“ в Министерството на правосъдието.

 

Лице за контакт от комисията:

Георги Спасов

Телефон за контакти: 02/ 9237 359

E-mail: g.spasov@justice.government.bg


Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси

Секретариат:

Росица Иванова - тел. 02/ 940 36 22, rositsa@government.bg, факс 02/ 940 2118 
Ахавни Топакбашян - тел. 02/ 940 25 69,  a.topakbachian@government.bg

Даниела Николова - тел. 02/ 940 21 50, dnikolova@government.bg

Никола Петков - тел. 02/ 940 21 48,  n.petkov@government.bg

 

 


Национален съвет за тристранно сътрудничество

Секретар: Мариета Стоянова

Секретариат: административна структура в Администрацията на Министерския съвет

Телефон за контакти: 940 20 32

E-mail:  Secretariat_NSTS@government.bg 


Национален съвет за хората с увреждания

 

Секретар: Стефанка Орозова – главен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел. :02/8119 634

 

Заместник-секретар: Маргарита Маринова - държавен експерт в отдел ИХУ, дирекция ПХУРВСП, МТСП, тел.: 02/8119 441,

 

e-mail: secretary-nshu@mlsp.government.bg 


Национален съвет по антикорупционни политики

Секретар: Петя Тянкова, началник на политическия кабинет на на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи

Секретариат:

 • Административна структура: Министерски съвет
 • Дирекция: Главен инспекторат

Лице за контакти: Райна Георгиева

Телефон за контакти:02/940 2061

E-mail: nsap@government.bg


Национален съвет по библиотечно дело

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на културата
 • Дирекция: "Културно наследство"

Лице за контакти: Луизина Савкова

Телефон за контакти: 94 00 844

E-mail: L.Savkova@mc.government.bg


Национален съвет по биологичното разнообразие

Секретари: Валери Георгиев и Руслан Сербезов

Дирекция/отдел: Дирекция "Национална служба за защита на природата", отдел "Биологично разнообразие"

 

Телефон за контакти: 940 6151, 940 6129

E-mail: nnpsf@moew.government.bg; serbezov@moew.government.bg


Национален съвет по въпросите на социалното включване

Секретариат:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция "Социално включване";

Тонислава Сотирова – началник на отдел "Политики за социално включване, децата и семейството"

·         За контакти - Ася Илиева, главен експерт

·         Телефон: 02/ 8119 454

·         E-mail: Asya.Ilieva@mlsp.government.bg 

 


Национален съвет по горите

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет по демографска политика

 Министерство на труда и социалната политика

дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“

Секретар

Петър Начев – директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“


Национален съвет по медицинска експертиза

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Национален съвет по метрология

Секретар: Екатерина Пиперова, главен експерт, тел. 940 72 29

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на икономиката и енергетиката
 • Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"

Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция

 Служители на отдел "Координация и административно обслужване" при дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност" - Министерство на вътрешните работи.

Контакти:

Адрес на електронна пощенска кутия: counsil-migration@mvr.bg;

Телефон: 02/ 9824207.


Национален съвет по наркотичните вещества

 Секретариат:

Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“, отдел „Зависимости“

Славейка Николова, главен експерт в отдел „Зависимости“, секретар НСНВ

Тел. 02/9301309, e-mail: snikolova@mh.government.bg;

Пл. „Света Неделя“ №5

Гр. София

Снежанка Чева, главен експерт, отдел „Зависимости“

Тел. 02/9301 221, e-mail: scheva@mh.government.bg

Снежана Поповска, главен експерт, отдел „Зависимости“

Тел. 02/ 9301267, e-mail: spopovska@mh.government.bg


Национален съвет по превенция на престъпността

Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции

Секретар:

Д-р Тонка Върлева

Началник на отдел "Специализирани донорски програми", дирекция "Международни дейности, проекти и програми",

Министерство на здравеопазването

Телефон за контакти: 02/946 14 82

E-mail: tvarleva@mh.government.bg

 


Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

Секретар:
Ирина Иванова, началник на отдел
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, i.ivanova@mlsp.government.bg

Секретариат:
Ани Евгениева, държавен експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, Ani.Evgenieva@mlsp.government.bg

 

Теодор Цанев, старши експерт
Отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“
Дирекция „Политика за хора с увреждания, равни възможности и социални помощи“
Министерство на труда и социалната политика
Телефон за контакт:02/8119418, Teodor.Tsanev@mlsp.government.bg


Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност

Секретар: Христо Симеонов, МТСП

 

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на труда и социалната политика
 • Дирекция/отдел: Д ППТТМ, отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция"

Лице за контакти: Марина Янева

Телефон за контакти: 02/8119-535

E-mail: Marina.Yaneva@mlsp.government.bg


Национален съвет по туризъм

Секретар: директор на  дирекция "Туристическа политика", Министерство на туризма

Секретариат:

 

 •  Дирекция "Туристическа политика"

Телефон: 02/ 9046861

Факс: 


Национален съвет по условията на труд

Национален съвет по читалищно дело

Секретар: Павлина Цветанова

 Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на културата
 • Дирекция "Нематериално културно наследство"

Лице за контакти: Павлина Цветанова

Телефон за контакти: 9400912

E-mail: pavlina_ni@mc.government.bg


Съвет "Партньорство за здраве"

Секретар: д-р Станимир Хасърджиев - председател на Националната пациентска организация, тел: 0879 449991; e-mail: stanimir.h@npo.bg

Секретариат:

Национална пациентска организация

Лица за контакти: Йоана Маноевска

Телефони за контакти: 0879 449981, 0879 297248

E-mail: partners@npo.bg


Съвет за административната реформа

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от дирекция "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат. 

Съгласно решението по т. 6 от Протокола от заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 25 октомври 2017 г. и на основание чл. 2а от Постановление № 192 на Министерския съвет за създаване на Съвета за административната реформа, към съвета се създават постоянни работни групи за развитие на човешките ресурси и за оценка на въздействието.


Съвет за българския жестов език

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет за електронно управление

Секретар: 

 

Секретариат:

 


Съвет за защита на интелектуалната собственост

Секретар на съвета е директорът на дирекция “Авторско право и сродни права” на Министерството на културата


Съвет за интелигентен растеж

Секретариат:

 • Административна структура: Министерски съвет
 • Дирекция: "Програмиране на средствата от Европейския съюз"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз

Дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)" в МВР подпомага дейността на Съвета.

Контакти: Бойко Костов, началник на отдел "Оперативно сътрудничество"

тел.: 02/ 940 14 32

факс: 02/ 983 35 21

e-mail: afcosbg@mvr.bg 


Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки

Секретар: Силвана Любенова, директор на дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите" , тел. 940 74 88

 


Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия

Секретар: директор на Главна дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението"

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на вътрешните работи
 • Дирекция: Главна дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението"

Лице за контакти: ст. комисар Александър Джартов, директор на Дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност"

Телефон за контакти: 02 9821 050

E-mail: sekretariat-snrb@mvr.bg


Съвет за развитие

.


Съвет за развитие на гражданското общество

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет по геодезия, картография и кадастър

Секретар: Мария Пирянкова - главен секретар на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Секретариат:

 • Административна структура:
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет по гражданството

Съвет по децентрализация на държавното управление

        Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществява от Главна дирекция "Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство" на Министерството на регионалното развитие. 

Лице за контакти:Марина Петкова
 
Телефон за контакти: 02 940 55 38
 
 
 
Лице за контакти:Михаило Василев
 
Телефон за контакти: 02 940 54 28
 
 
 
Лице за контакти:Десислава Драгова
 
Телефон за контакти: 02 940 54 28
 

Съвет по европейска комуникация

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет по европейските въпроси

Секретар: г-жа Петя Василева, директор на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет

Секретариат: Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет

Телефон за контакти: 02/940 21 43

E-mail: SecretariatSEV@government.bg


Съвет по енергийна сигурност

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет по киберсигурността

Секретар: комисар Явор Колев - началник на отдел "Компютърни престъпления" към ГДБОП-МВР и Национален координатор по киберсигурността 

Секретариат:

 • Административна структура: ................
 • Дирекция/отдел: ................

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................


Съвет по международни осиновявания

Секретариат:

 • Министерство на правосъдието
 • Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания"
 • Лице за контакти: ................
 • Телефон за контакти: ................
 • Е-mail: ................

Съвет по националния радиочестотен спектър

Теодора Пасарелска

Държавен експерт в

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и

организационен секретар на СНРЧС

1000 София, ул. "Дякон Игнатии " № 9

E-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg

Тел: +359 2 9409 267

 


Съвет по отбрана

Секретар: ................

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на отбраната
 • Дирекция: "Административно и информационно обслужване"

Лице за контакти: Галина Танева

Телефон за контакти: 922 0914

E-mail: ................


Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Секретар: Николай Николов - съветник в кабинета на министъра на правосъдието

Секретариат:

 • Административна структура: Министерство на правосъдието
 • Дирекция/отдел: отдел "Координация на политики в съдебната система", дирекция "Стратегическо развитие и програми"

Лице за контакти: Мира Иванова - началник на отдел "Координация на политики в съдебната система", дирекция "Стратегическо развитие и програми"

Телефон за контакти: 02/ 9237 521

E-mail: SecretariatSJR@justice.government.bg


Съвет по сигурността

 Секретар: Георги Кръстев - съветник в политическия кабинет на министър-председателя


Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"

Секретар:

Мария Павлова – началник отдел „МСР” в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие” на Министерство на външните работи;
 
Секретариат:
 • Министерство на външните работи
 • Отдел „Международно сътрудничество за развитие” на дирекция “ООН и сътрудничество за развитие”
 • Лице за контакти – Мария Павлова – началник отдел „МСР” в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие
Телефон за контакти: 02/ 948 2651; 02/ 948 2368
Факс: 02/ 948 3066
e-mail un@mfa.bg ;