Консултативни съвети Консултативни съвети
Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.

Председател/и

Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

заместник-министър на труда и социалната политика

Членове

Мая Тодорова, Министерство на младежта и спорта
Павлина Вълева, Министерство на образованието и науката
Жечо Жечев, Министерство на икономиката и енергетиката
Владима Попова-Натова, Министерство на регионалното развитие
Александър Загоров, Конфедерация на труда „Подкрепа“
Даниела Алексиева, Конфедерация на независимите синдикати в България
Милена Ангелова, Асоциация на индустриалния капитал в България
Иван Захариев, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Йорданка Велинова, Българска стопанска камара
Наталия Дичева, Българска търговско-промишлена палата
Камелия Арсенова, Национално сдружение на общините в Република България
Лора Любенова, Национален младежки форум
Асен Ангелов, Агенция по заетостта
Наталия Ефремова, Министерство на труда и социалната политика

Функции

Стратегически цели

Акт за създаване

 

Заповед № РД01-31/20.01.2014 г. на министъра на труда и социалната политика
 
Основание за създаване: чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с т. 3 от Протокол № 51 от заседанието на Министерския съвет на 18.12.2013 г. за одобряване на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Елка Димитрова – директор на дирекция ППТТМ

Заместник-секретар: Антоанета Цонева – главен експерт в дирекция ППТТМ

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на труда и социалната политика
  • Дирекция: Политика на пазара на труда и трудова мобилност

Лице за контакти: Ирена Баева, технически секретар, дирекция ППТТМ

Телефон за контакти: 02/ 8119 428

E-mail: i.baeva@mlsp.government.bg