Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия

Председател/и

Валентин Радев, министър на вътрешните работи

Заместник-председател/и

Членове

Заместник - министър на вътрешните работи
Заместник-министър на околната среда и водите
Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Заместник-министър на образованието и науката
Заместник-министър на отбраната
Заместник-министър на културата
Заместник-министър на финансите
Заместник-министър на младежта и спорта
Заместник-министър на икономиката и енергетиката
Заместник-министър на земеделието и храните
Заместник-министър на здравеопазването
Заместник-министър на правосъдието
Заместник-министър на труда и социалната политика
Заместник-министър на регионалното развитие
Заместник-министър на инвестиционното проектиране
Заместник-министър на външните работи
Съветник на председателя на Българската академия на науките
Председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България
Председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
Председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
Председател на Агенцията за ядрено регулиране
Председател на Българския Червен кръст
Председател на Българската търговско-промишлена палата
Изпълнителен председател на Българската стопанска камара

Функции

Стратегически цели

Акт за създаване

Чл. 62, ал. 3 от Закона за защита при бедствия

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: директорът на Главна дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението"

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на вътрешните работи
  • Дирекция: Главна дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението"

Лице за контакти: Антоанета Бойчева

Телефон за контакти: 960 10 221

E-mail: agboycheva.160@mvr.bg

Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014 - 2020 г.