Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество" Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"

Председател/и

Даниел Митов, министър на външните работи

Заместник-председател/и

Членове

Валентин Порязов, заместник-министър на външните работи
Карина Караиванова, заместник-министър на финансите
Любен Петров, заместник-министър на икономиката
Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката
Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи

Функции

- одобрява общите насоки, целите, задачите, географските и секторните приоритети на българската официална помощ за развитие

- координира изработването на средносрочни програми и годишни планове за действие

- предприема мерки за подобряване на качеството и ефективността на приноса на България към сътрудничеството за развитие и популяризиране на този принос в страната и в чужбина за привличане подкрепата на гражданското общество и частния бизнес на основата на публично-частното партньорствою

- координира изработването на специална правно-нормативна база

Стратегически цели

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар:

Мария Павлова – началник отдел „МСР” в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие” на Министерство на външните работи;
 
Секретариат:
  • Министерство на външните работи
  • Отдел „Международно сътрудничество за развитие” на дирекция “ООН и сътрудничество за развитие”
  • Лице за контакти – Мария Павлова – началник отдел „МСР” в дирекция „ООН и сътрудничество за развитие
Телефон за контакти: 02/ 948 2651; 02/ 948 2368
Факс: 02/ 948 3066
e-mail un@mfa.bg ;