Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за наука и иновации
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за наука и иновации Национален съвет за наука и иновации

Председател/и

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Заместник-председател/и

Членове

Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите
Лъчезар Борисов, заместник-министър на икономиката
Проф. д-р Васил Николов, председател на Селскостопанската академия
Доц. д-р Янко Иванов, главен експерт в Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Акад. Юлиан Ревалски, Председател на Българската академия на науките
Чл.-кор. Константин Хаджииванов, заместник-председател на Българската академия на науките
Чл.-кор. Николай Милошев, и. д. директор на Единния център за иновации към Българската академия на науките
Проф. Евдокия Пашева, главен секретар на Българската академия на науките
Проф. д-р инж. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и председател на Съвета на ректорите на висшите училища
Проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
проф. дин Стати Статев, Университет за национално и световно стопанство
Проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрния университет - Пловдив
проф. дтн инж. Георги Михов, Технически университет - София
проф. д-р Митко Георгиев, Химико-технологичен и металургичен университет
доц. д-р Григорий Вазов, Висше училище по застраховане и финанси
Проф. д-р Иван Кралов, заместник-ректор на Техническия университет – София и заместник-председател на Съюза на учените в България
Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара
Стоян Ставрев, член на Управителния съвет на КРИБ и изпълнителен директор на „Българската консултантска организация“
Проф. дмн Николай Лазаров, председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания”

Функции

- участва в разработването на Националната стратегия за научни изследвания и доклада за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища;

- дава становище по докладите на научните организации и висшите училища за състоянието на научната и изследователската дейност в тях;

- дава становища за участието на Р България в международното научно сътрудничество;

- изготвя анализ за състоянието на научните изследвания и научното сътрудничество на РБългария;

- по искане на министъра на образованието и науката дава становища и по други въпроси, свързани с развитието на научните изследвания.

Стратегически цели

Акт за създаване

Закон за насърчаване на научните изследвания

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: ................

Секретариат:

  • Министерство на образованието и науката
  • Дирекция "Наука"

Лице за контакти: ................

Телефон за контакти: ................

E-mail: ................