Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по трудова миграция
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по трудова миграция Национален съвет по трудова миграция

Председател/и

Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Членове

Христо Симеонов - секретар на съвета, началник на отдел "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" в дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност", МТСП
Елка Димитрова, директор на дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност", МТСП
Елена Велкова, директор на дирекция "Европейски въпроси и международно сътрудничество", МТСП
Тодор Керанов, главен секретар на Министерството на правосъдието
Драгомир Петров, директор на дирекция "Миграция", МВР
Пламен Бузин, началник на отдел "Национален визов център", дирекция "Консулски отношения", МВнР
Пенка Иванова, директор на дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", МОН
Стоян Петров, заместник-председател на Държавната агенция за бежанците при МС
Мира Божилова-Чиприянова, началник на отдел "Индустриални отношения", дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие", МИЕ
Йордан Янев, председател на Държавната агенция за българите в чужбина
Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Станчо Ставрев, заместник-кмет на община "Тунджа", НСОРБ
Росица Димитрова, Община Велико Търново, НСОРБ
Богдан Угърчински, АИКБ
Йорданка Велинова, БСК
Цветан Симеонов, председател на БТПП
Иван Захариев, КРИБ
Атанаска Тодорова, КНСБ
Божидар Арсов, КНСБ
Емил Димитров, конфедерален секретар на КТ "Подкрепа"
Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ "Подкрепа"

Функции

  1. обсъжда и подпомага изпълнението на политиката в областта на трудовата миграция, вкл. чрез изготвяне на проекти на решения;
  2. дава предложения в областта на трудовата миграция, вкл. свободното движение на работници и интеграцията на имигрантите-работници, по проектите и обсъжда изпълнението на годишните планове за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020 г.);
  3. обсъжда и предлага мерките за изпълнение на актуализираната Национална стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015 г.) – като нова Национална програма по законна миграция и интеграция (2014-2020 г.);
  4. участва в проучването и анализирането наличието/недостига на работна сила на пазара на труда, вкл. по отрасли, професии и региони, като прави предложения за мерки за неговото компенсиране във връзка с управлението на процесите на трудова миграция;
  5. обсъжда приема на работници от трети страни, вкл. в рамките на двустранните спогодби и при необходимост на годишни квоти или други инструменти – при очертаване на реален недостиг на заявените специалисти на пазара на труда в Република България;
  6. прави преглед на законодателството и на административната практика по прием на граждани от трети страни с цел работа и при необходимост предлага съответни изменения;
  7. запознава се и обсъжда опита на други държави;
  8. може да бъде консултиран при подготовката на рамкови позиции по проекти на нови актове от вторичното право на ЕС в областта на трудовата миграция;
  9. поддържа контакти с медиите за популяризиране и разясняване на предимствата, проблемите и мерките на политиката по трудова миграция.

 

Стратегически цели

Акт за създаване

Заповед на министъра на труда и социалната политика: Заповед № РД01-1111 от 18.12.2008 г., изм. със Заповеди № РД01-160 от 15.02.2010 г. и РД01-390 от 20.05.2010 г.

Zapoved-NSTM-2010

Zapoved NSTM-2013

Заповед за определяне на поименния състав на Националния съвет по трудова миграция

zapoved_NSTM_izm.2013

Заповед за изменение и допълнение на Заповед РД01-539/09.07.2013 г.

Zapoved-NSTM-2008

Zapoved-NSTM-2009

Правилник за вътрешната организация на дейността

Правилник_НСТМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТРУДОВА МИГРАЦИЯ

Правилник за организацията и дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Христо Симеонов, началник на отдел "Свободно движение на хора, миграция и интеграция", дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност" в Министерството на труда и социалната политика

Еmail: hr_simeonov@mlsp.government.bg