Консултативни съвети Консултативни съвети
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Консултативен  съвет за насърчаване на малките и средните предприятия Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

Председател/и

зам. министър на икономиката и енергетиката

Заместник-председател/и

заместник-министър на икономиката и енергетиката

Членове

зам.министър на финансите
зам.министър на труда и социалната политика
заместник-министър на образованието, младежта и науката
секретар на съвета за координация при управление на средствата от ЕС
изпълнителен директор на ИАНМСП
изпълнителен директор на „Българска банка за развитие” АД
председател на БСК
председател на БТПП
изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България
председател на ЦИР
изпълнителен директор на ИПИ
управител на Фондация за развитие на предприемачеството

Функции

- обсъжда състоянието и политиката за насърчаване създаването и развитието на малките и средните предприятия и дава предложения за нейните приоритетни направления за съответната година; 

- обсъжда резултатите от анализа на състоянието и развитието на малките и средните предприятия по области и отрасли и прави предложения при изготвянето на годишния доклад; 

- предлага усъвършенстване на нормативната уредба на обществените отношения, свързани с малките и средните предприятия; 

-осигурява обществен достъп до информация за законодателни инициативи и участие на предприемачите и техните сдружения в обсъждането на законови и подзаконови нормативни актове; 

-обсъжда резултатите и дава препоръки относно изпълнението на националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия и на годишните програми за нейното прилагане.

Стратегически цели

Акт за създаване

чл. 11 от Закона за малките и средни предприятия

Zapoved-min КS

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 

Секретариат: Ивайло Грънчаров, началник на отдел, тел. 940 74 89, отдел "Политика за МСП", дирекция „Малки и средни предприятия и иновации“

 

заседание на Съвета на 22.11.2010 г.

 Дневен ред на заседанието на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия

                                                                               22.11.2010 г., 14 часа

1. Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2007 – 2013 година в светлината на Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act)

Small Business Act (SBA) е основата на цялата европейска политика по отношение на малките и средните предприятия. Препоръка на Европейската комисия е националните правителства да се ангажират тясно с 10-те принципа на SBA и да ги направят част от своята национална политика по към МСП. Националната стратегия е приета през 2006 г., значително преди приемането на SBA и съответно нейната структура и приоритети са формулирани по различен начин.  Консултативният съвет следва да бъде запознат със SBA и евентуалните промени в Националната стратегия, които да я хармонизират с SBA, както и да се обсъдят възможностите за практическите пътища за прилагане на обновената стратегия.

Докладчик: Ивайло Грънчаров – държавен експерт, отдел „Предпримачество”

2. Европейски награди за предприемачество

МИЕТ е координатор за втора година на определянето на българските участници в този европейски конкурс. Крайният срок за подаване на документи е 15 ноември 2010 г. Необходимо е да се използват всички възможности за запознаване на българската общественост с тематиката на конкурса с цел неговото популяризиране.

Докладчик: Ивайло Грънчаров - държавен експерт, отдел „Предпримачество”

3.Обществена поръчка за административна процедура по несъстоятелност

МИЕТ обяви обществена поръчка, която да приключи с проект на ЗИД на Закона за МСП, с който да бъде въведена административна процедура по несъстоятелност. Предлагаме Консултативният съвет да бъде запознат с идеите на тази процедура и да обсъди на идейно ниво бъдещите законодателни предложения

     Докладчик: Ели  Анави -  началник отдел „Предприемачество”

4.Опростяване на декларацията за МСП

В настоящия си вид Декларацията за МСП  /декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от Закона за МСП/ е изключително и ненужно усложнена. Създадена е  работна група със заповед на министъра, която да предложи значително по-проста декларация. Предлагаме Консултативният съвет да бъде запознат с идеята за опростяването на декларацията и да даде своето мнение.

Докладчик: Ивайло Грънчаров -  държавен експерт, отдел „Предприемачество”

5. Постоянна работна група

Съгласно утвърдения от Министър Трайчо Трайков Правилник за работата на Консултативния съвет, към него действа постоянна експертна работна група. Предлагаме членовете на Консултативния съвет да бъдат запознати с тази възможност и да обсъдят сформирането и работата на тази работна група.

Докладчик: Ивайло  Грънчаров - държавен експерт, отдел „Предприемачество”

6. Насрочване на следващо заседание

Съгласно утвърдения Правилник, в края на всяко заседание се определя датата на следващото заседание.

Protokol_KS_22.11.2010