Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила

Председател/и

Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката

Членове

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, Националният консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила, включва представители на министерства, агенции, комисии, представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище и други юридически лица с нестопанска цел:
Евгения Личева, администрация на Министерския съвет
Елка Димитрова, Министерство на труда и социалната политика
Валентина Дейкова, Министерство на образованието и науката
Емилия Вълчовска, Министерство на образованието и науката
Мира Чиприянова, Министерство на икономиката и енергетиката
Мая Нинова, Министерство на земеделието и храните
Иванка Тодорова, Министерство на земеделието и храните
Румен Джуров, Министерство на културата
Албена Николова, Министерство на финансите
Цветелина Димитрова, Министерство на финансите
Светлана Николова, Национална агенция за професионално образование и обучение
Стефка Лиманска, Министерство на труда и социалната политика
Ивайло Найденов, Министерство на труда и социалната политика
Анна Делибашева, Агенция по заетостта
Мария Андреева, Агенция по заетостта
Бойко Недялков, Асоциация на индустриалния капитал в България
Даниела Симидчиева, Българска стопанска камара
Маргарита Дамянова, Българска търговско-промишлена палата
Иван Захариев, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Александър Загоров, Конфедерация на труда "Подкрепа"
Ана Добрева, Конфедерация на труда "Подкрепа"
Юлия Симеонова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Димитър Каменов, Конфедерация на независимите синдикати в България
Свилен Кателиев, Национален статистически институт
доц. д-р Маргарита Атанасова, Университет за национално и световно стопанство
Мария Антова, фондация „Просвета София”

Функции

- съгласува разработването на национална политика и стратегии за обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и заети лица;

-създава условия за взаимодействие между представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище във връзка с ученето през целия живот;

- съгласува потребностите от обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица.

 

Стратегически цели

Акт за създаване

Чл. 59 от Закона за насърчаване на заетостта и Заповед № РД 01-893 от 19.10.2009 г., изм. и доп. със Заповед № РД 01-764 от 29.10.2010 г., Заповед № РД 01-915 от 14.12.2011 г., Заповед № РД 01-247 от 14.03.2012 г., Заповед № РД 01-736 от 13.09.2012 г. и Заповед № РД 01-567 от 18.07.2013г. на министъра на труда и социалната политика
 

Правилник за вътрешната организация на дейността

Приет със Заповед № РД 01-998 от 18.11.2009 г. на министъра на труда и социалната политика

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Искра Петрова-Трифонова, главен експерт

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на труда и социалната политика
  • Дирекция: Дирекция „Политика на пазара на труда”

Лице за контакти: Искра Петрова - Трифонова

Телефон за контакти: 02/ 8119 419

E-mail: iskra.petrova@mlsp.government.bg