Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по иновации
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по иновации Национален съвет по иновации

Председател/и

Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката

Заместник-председател/и

Членове

Анна Янева, заместник-министър на икономиката и енергетиката
Людмила Елкова, заместник-министър на финансите
Добромир Симидчиев, заместник-министър на регионалното развитие
Антон Гинев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Атанаска Тенева, заместник-министър на образованието и науката
Чавдар Георгиев, заместник-министър на околната среда и водите
Росица Янкова, заместник-министър на труда и социалната политика
Валентина Маринова, заместник-министър на земеделието и храните
Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването
Евгений Иванов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Ели Милушева, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”
Елена Пищовколева, директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”
Емилия Радева, началник отдел „Иновации”, дирекция „Икономическа политика”
Камен Веселинов, председател на Българското патентно ведомство
чл. кор. Николай Милошев, заместник-председател на БАН
доц. д-р Христо Бозуков, председател на Селскостопанската академия
проф. д-р инж. Иван Кралов, заместник-ректор на Техническия университет, София
Руслан Стефанов, програмен координатор във Фондация „Приложни изследвания и комуникации"
Лилия Смедарчина, заместник-председател на ФНТС
Георги Шиваров, заместник-председател на БСК
Румен Радев, заместник-председател на УС на АИКБ
проф. д-р Божидар Хаджиев, член на УС на БТПП
Георги Ранделов, заместник-председател на КРИБ
проф. Теодора Георгиева, заместник-ректор по научно-изследователската дейност в МВБУ
проф. Румен Николов, ръководител катедра “Компютърни науки“, УНИБИТ
Венцислав Славков, управител на „Спесима“ ООД;
Стефан Деевски, управител на „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, гр. Габрово
Огнян Траянов, изпълнителен директор на „ТехноЛогика“
Димитър Христов, управител на „ХИРОН Мениджмънт консултинг“ ООД
Николай Ярмов, изпълнителен директор „Център за предприемачество и развитие“ (CEED)
Тодор Брешков, управляващ партньор в „LAUNCHub Seed & Acceleration Fund”
инж.Сашо Въжаров, управител на „Ванико“ ООД, гр. Благоевград

Функции

- подпомага министъра на икономиката и енергетиката  при формирането и провеждането на националната политика в областта на иновациите в съответствие с Иновационната стратегия на Република България;

- координира дейността между държавните органи, научните организации, университетите, неправителствените организации и други заинтересовани страни в областта на иновациите и трансфера на технологии;

- предлага промени и предлага нови мерки за реализация на Иновационната стратегия;

- разглежда годишния доклад за състоянието и развитието на политиката в областта на иновациите, съгласно Иновационната стратегия;

- обсъжда и приема становища по проекти на законови и подзаконови актове, свързани с държавната политика за насърчаване на иновациите;

- подпомага взаимодействието и сътрудничеството между органите на изпълнителната власт, научните среди, неправителствените организации и представителите на деловите среди в областта на иновациите.

 

 

Стратегически цели

Акт за създаване

РМС № 723 от 8.09. 2004 г.; изм. с РМС № 385 от 22.05.2006 г.

РМС № 723 от 8 септември 2004 г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Николай Истатков, държавен експерт в дирекция „Малки и средни предприятия и иновации“, Министерство на икономиката и енергетиката

Секретариат:

  • Министерство на икономиката и енергетиката
  • Дирекция  „Малки и средни предприятия и иновации“
  • Лице за контакти: Николай Истатков
  • Телефон за контакти: 02/ 940 74 34

e-mail: n.istatkov@mee.government.bg