Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет по туризъм
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет по професионална квалификация на работната сила
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет по туризъм Национален съвет по туризъм

Председател/и

министър на икономиката и енергетиката

Заместник-председател/и

заместник-министър на икономиката и енергетиката

Членове

Съгласно чл.7 от Закона за туризма Министърът на икономиката и енергетиката определя представителите на държавата в Националния съвет по туризъм съгласувано с ръководителите на съответните държавни ведомства. В състава на Националния съвет по туризъм участват представители на държавата, туристически сдружения, определени при условия и по ред в правилника,сдружения на въздушни, сухопътни и водни превозвачи, определени при условия и по ред в правилника, национално представените сдружения на потребителите в Република България, определени при условия и по ред в правилника и Националното сдружение на общините в Република България:
зам.министър на външните работи
зам.министър на вътрешните работи
зам.министър на труда и социалната политика
зам.министър на околната среда и водите
зам.министър на земеделието и храните
зам.министър на образованието и науката
зам.министър на регионалното развитие
зам.министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
зам.министър на финансите
зам.министър на културата
зам.министър на здравеопазването
зам.министър на физическото възпитание и спорта
председател на Комисията за защита на потребителите
представител на БАТА
по един представител на браншовите туристически сдружения - Българска туристическа камара, Българска асоциация на туристическите агенции и Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти
трима представители на продуктовите туристически сдружения
един представител на сдруженията на ски училищата, планинските водачи, концесионерите и екскурзоводите
трима представители на регионалните туристически сдружения
един представител на сдруженията на въздушните, сухопътните и водните превозвачи
един представител на националните сдружения на потребителите в Република България
двама представители на национално представените работодателски организации
представител на сдружението Съвет за обучение по туризъм
представител на сдружението Национален туристически борд
представител на сдружението Съюз на българската туристическа индустрия
представител на сдружението "Софийски туристически район"
представител на сдружението "Съюз на инвеститорите в туризма"
представител на Националното сдружение на общините в Република България

Функции

1. утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане на развитието на туризма - до края на юни на предходната година; годишната програма се разработва по направления за разходване на средствата и по източници на средствата; по направления за разходване на средствата програмата включва: национална и регионална реклама; контрол върху качеството на туристическия продукт; единна система за туристическа информация; обучение и квалификация на кадрите в туризма; анализи и прогнози за състоянието и развитието на туризма; социологически проучвания в туризма на национално равнище; участия в проекти по международни програми; по източници на средствата програмата включва: субсидия от централния бюджет; приходи от такси за регистрация на туристически дейности и за категоризиране на туристически обекти, наложените от председателя на Комисията за защита на потребителите глоби и имуществени санкции по Закона за туризма; лихви и други средства, определени с нормативен акт;

2. координира осъществяването на националната и регионалната реклама в областта на туризма;

3. обсъжда разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната;

4. дава становища по проекти на

нормативни актове и прави предложения за тяхното изменение, допълнение или отмяна;

5. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;

6. обсъжда готовността на българските авиопревозвачи за изпълнение на чартърните им програми;

7. обсъжда и анализира ежегодно през месец май подготовката за предстоящия летен туристически сезон и резултатите от изминалия зимен туристически сезон, а през месец ноември - подготовката за предстоящия зимен туристически сезон и резултатите от изминалия летен туристически сезон;

8. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;

9. обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги.

Стратегически цели

Акт за създаване

Съветът е създаден на основание чл. 7 от Закон за туризма

Правилник за вътрешната организация на дейността

Приет със Заповед № РД-16-1094/22.12.2009 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, изм. със Заповед РД-16-221/23.02.2010 г., обн., ДВ, бр. 13 от 16.02.2010 г., в сила от 16.02.2010 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 5.03.2010 г.

Правилник за организацията и дейността на съвета

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Мария Иванова, директор на дирекция "Туристическа политика"

Секретариат:

  • Министерство на икономиката и енергетиката
  • дирекция "Туристическа политика"

Телефон: 02/ 940 70 03

Факс: 02/ 940 79 32