Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален съвет за насърчаване на заетостта Национален съвет за насърчаване на заетостта

Председател/и

Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика

Заместник-председател/и

Иван Захариев, Конфедерация на работодатлите и индустриалците в България
Любка Георгиева, Конфедерация на труда "Подкрепа"

Членове

Елка Димитрова, Министерство на труда и социалната политика
Камелия Колева, Министерство на образованието и науката
Мира Чиприянова, Министерство на икономиката и енергетиката
Веселка Добрева, Министерство на регионалното развитие
Марияна Павлова, Национална агенция за професионално образование и обучение
Драгомир Николов, Агенция по заетостта
Румяна Михайлова, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
Минчо Коралски, Агенция за хората с увреждания
Румяна Петкова, Агенция за социално подпомагане
Диана Найденова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Атанаска Тодорова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Юлия Симеонова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Даниела Алексиева, Конфедерация на независимите синдикати в България
Величка Микова, Конфедерация на независимите синдикати в България
Валери Апостолов, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Любка Георгиева, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Мария Петрова, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Паунита Петрова, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Тодор Качков, Конфедерация на труда “Подкрепа”
Даниела Симидчиева, Българска стопанска камара
Антоанета Кацарова, Българска стопанска камара
Румяна Георгиева, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Иван Захариев, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
Здравка Георгиева, Българска търговско-промишлена палата
Маргарита Дамянова, Българска търговско-промишлена палата
Добрин Иванов, Асоциация на индустриалния капитал в България
Росица Стелиянова, Асоциация на индустриалния капитал в България
Силвия Беньова, Съюз за стопанска инициатива
Боряна Белчева, Съюз за стопанска инициатива

Функции

- обсъжда и дава становища по разработването и провеждането на политиката по заетостта и на Националния план за действие по заетостта;

- периодично се информира за данните за състоянието на пазара на труда и за ефективността от прилаганите мерки и програми за насърчаване на заетостта;

- предлага на МТСП разработването на проекти на нормативни актове, мерки и програми за насърчаване на заетостта;

- обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с пазара на труда;

- обсъжда проекти и дава становища по споразумения на Министерството на труда и социалната политика с други министерства, държавни институции и неправителствени организации за общи действия по въпросите на заетостта;

- обсъжда списък на професиите, по които се провежда професионално обучение на безработни лица без осигурено работно място.

 

Акт за създаване

Създаден на основание на Чл. 8 от Закона за насърчаване на заетостта

Секретариат

Секретариат:

Министерство на труда и социалната политика

Дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност”

Лице за контакти: Ивайло Найденов, секретар на НСНЗ

Телефон за контакти: 02/8119419

E-mail: naydenov@mlsp.government.bg

Web: НСНЗ

Правилник за устройството и дейността на съвета

Правилникът е приет от Националния съвет за насърчаване на заетостта с протоколно решение № 1 от заседанието на Съвета на 11.03.2009 г.

Pravilnik_NSNZ

pravilnik-nsnz