Консултативни съвети Консултативни съвети
Национален консултативен съвет за редки болести
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Национален консултативен съвет за редки болести Национален консултативен съвет за редки болести

Председател/и

проф.д-р Чавдар Славов, заместник министър на здравеопазването

Заместник-председател/и

Проф. Румен Стефанов, декан на Факултета по обществено здраве, Медицински университет – гр. Пловдив.

Членове

Доц.д-р Радка Тинчева, началник сектор по медицинска генетика в СБАЛДБ, ЕАД, гр. София
Доц.Алексей Савов, завеждащ лаборатория по молекулярна диагностика в СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София
Проф.д-р Драга Тончева, ръководител на катедра по медицинска генетика в Медицински университет – гр. София
Доц. Георги Михайлов, национален консултант по клинична хематология
Проф. Людмила Матева, национален консултант по гастроентерология
Проф. Ивайло Търнев, началник клиника по неврология, УМБАЛ „Алесандровска“ ЕАД, София
Доц. Валерия Калева, ръководител на Детска клиника по клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна
Доц. Виолета Димитрова, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София
Доц. Ива Стоева, завеждащ лаборатория „Скрининг и функционална хормонална диагностика“, СБАЛДБ ЕАД , гр. София
Д-р Росен Радев, директор на дирекция „ЗП“, МЗ
Д-р Емилия Ташева, началник отдел в дирекция „МДЕЗ“, МЗ
Д-р Анета Семкова, държавен експерт в дирекция „МДЕЗ“, МЗ
Д-р Ирина Ковачева, главен експерт в дирекция „МДЕЗ“, МЗ
Невена Цветкова, главен юрисконсулт в дирекция „НРСЗ“, МЗ
Даниела Владова, главен експерт в дирекция „БФ“, МЗ
Владимир Томов, председател на Национален алианс на хората с редки болести

Функции

Стратегически цели

Акт за създаване

Националния  консултативен съвет за редки болести е създаден в изпълнение на Националната програма за редки болести  2009 – 2013г.( генетични вродени малформации и ненаследствени заболявания), приета с протокол № 46.19 от заседанието на Министерския съвет, проведено на 27 ноември 2008 г.

Правилник за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

Секретар: Катя Славчева – старши експерт в дирекция „ЗП“

Секретариат:

  • Административна структура: Министерство на здравеопазването
  • Дирекция: "ЗП"

Лице за контакти: Катя Славчева

Телефон за контакти: 02/9301327

E-mail: kslavcheva@mh.government.bg