Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за развитие
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за подмомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защита при бедствия
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за развитие Съвет за развитие

Председател/и

заместник министър-председател

Заместник-председател/и

Членове

министър на образованието и науката
заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
министър на труда и социалната политика
министър на финансите
министър на регионалното развитие и благоустройството
министър на отбраната
министър на вътрешните работи
министър на външните работи
министър на правосъдието
министър на здравеопазването
министър на културата
министър на околната среда и водите
министър на земеделието и храните
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
министър на икономиката
министър на енергетиката
министър на туризма
министър на младежта и спорта

Функции

 Съветът:

1. осъществява координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на коалиционната управленска програма на правителството и нейните актуализации;

2. одобрява предложения за актуализация на управленската програма и ги предлага за приемане от Министерския съвет;

3. осигурява обвързването на националното и европейското финансиране с изпълнението на коалиционната управленска програма;

4. координира осигуряването на съответствие на стратегическите документи с целите и приоритетите на коалиционната управленска програма на правителството;

5. разглежда стратегически въпроси и документи и предлага решения на Министерския съвет в съответствие с коалиционната политика;

6. организира и координира управлението, наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020;

7. одобрява проект на тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, и ежегодната му актуализация, съдържаща годишен отчет за изпълнението, и ги предлага за приемане от Министерския съвет;

8. осигурява обвързването на националното финансиране на Националната програма за развитие: България 2020, в съответствие с параметрите на средносрочната бюджетна прогноза за съответния период и със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

9. координира осигуряването на съответствие на националните и секторните стратегии, планове и програми, както и на програмните документи, изготвяни във връзка с членството на Република България в Европейския съюз, с целите и приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020;

10. координира разработването на приоритети за икономическото и социалното развитие на Република България и ги предлага за одобряване от Министерския съвет;

11. координира изпълнението и осъществява мониторинг на хоризонталните политики;

12. определя приоритетите при разработването и осъществява координация и контрол при изпълнението на политиките, свързани с публичните инвестиции, включително инфраструктурното развитие;

13. съгласува годишните работни програми на съветите, създадени по чл.21 от Закона за администрацията;

14. координира проекти на закони, предложени за обсъждане от членове на съвета след проведена съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет.

Стратегически цели

Правила за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

 

      Секретариат:

                    Администрация на Министерския съвет

                    Дирекция "Икономическа и социална политика"

 

Министерство на финансите

Дирекция " Икономическа и финансова политика"

 

 

                   

                   

Заседания 2015-2016 г.

23.01.2015 г.; 10.03.2015 г.; 12.05.2015г.; 04.09.2015 г.: 18.09.2015 г.: 13.10.2015 г.: 06.11.2015 г. 

10.02.2016 г.: 19.02.2016 г.: 16.03.2016 г.: 13.05.2016г.: 25.11.2016 г.