Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за развитие
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за развитие Съвет за развитие

Председател/и

Бойко Борисов, министър-председател на Република България

Заместник-председател/и

Членове

Томислав Дончев, заместник министър-председател
Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма
Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи
Кирил Ананиев, министър на финансите
Христо Терзийски, министър на вътрешните работи
Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика
Десислава Ахладова, министър на правосъдието
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Константин Ангелов, министър на здравеопазването
Боил Банов, министър на културата
Емил Димитров, министър на околната среда и водите
Десислава Танева, министър на земеделието и храните
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Лъчезар Борисов, министър на икономиката
Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Красен Кралев, министър на младежта и спорта

Функции

 Съветът:

1. осъществява координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството и нейните актуализации;

2. одобрява предложения за актуализация на управленската програма на правителството и ги предлага за приемане от Министерския съвет

3. осигурява обвързването на националното и европейското финансиране с изпълнението на управленската програма;

4. координира осигуряването на съответствие на стратегическите документи с целите и приоритетите на управленската програма на правителството;

5. разглежда стратегически въпроси и документи, включително тези, които са предмет на обсъждане в други съвети, и ги предлага за приемане или за одобряване от Министерския съвет;

6. организира и координира управлението, наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020;

7. одобрява проект на тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, и ежегодната му актуализация, съдържаща годишен отчет за изпълнението, и ги предлага за приемане от Министерския съвет;

8. осигурява обвързването на националното финансиране на Националната програма за развитие: България 2020, в съответствие с параметрите на средносрочната бюджетна прогноза за съответния период и със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

9. координира осигуряването на съответствие на националните и секторните стратегии, планове и програми, както и на програмните документи, изготвяни във връзка с членството на Република България в Европейския съюз, с целите и приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020;

10. координира разработването на приоритети за устойчивото развитие на Република България и ги предлага за одобряване от Министерския съвет;

11. координира изпълнението и осъществява мониторинг на хоризонталните политики;

12. определя приоритетите при разработването и осъществява координация и контрол при изпълнението на политиките, свързани с публичните инвестиции, включително инфраструктурното развитие;

13. координира проекти на закони, предложени за обсъждане от членове на съвета след проведена съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;

14. съгласува преди внасянето им за разглеждане и одобряване от Министерския съвет инвестиционните проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни заеми, за съответствието им с изискванията на  Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидастващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане, приета с ПМС № 337 от 2015 г.    

 

Стратегически цели

Правила за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

      Секретар: Деница Желева - началник на политическия кабинет на министър-председателя

    

        Секретариат:

                    Администрация на Министерския съвет

                    Дирекция "Икономическа и социална политика"

                   

                    Министерство на финансите

                    Дирекция " Икономическа и финансова политика"

 

 

                   

                   

Заседания 2015-2016 г.

23.01.2015 г.; 10.03.2015 г.; 12.05.2015г.; 04.09.2015 г.: 18.09.2015 г.: 13.10.2015 г.: 06.11.2015 г. 

10.02.2016 г.: 19.02.2016 г.: 16.03.2016 г.: 13.05.2016г.: 25.11.2016 г.

Заседания 2017-2020 г.

 29.09.2017 г. (писмена процедура); 15.11.2017 г. 

19.06.2018 г. (писмена процедура); 19.09.2018 г.; 05.12.2018 г. (писмена процедура)

30.01.2019 г. ; 30.04.2019 г. (писмена процедура); 11.11.2019 г. (писмена процедура); 11.12.2019 г. (писмена процедура)

31.07.2020 (писмена процедура)