Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет за развитие
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет за развитие Съвет за развитие

Председател/и

Стефан Янев, министър-председател на Република България

Заместник-председател/и

Членове

Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика
Бойко Рашков, заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи
Атанас Пеканов, заместник министър-председател по управление на европейските средства
Валери Белчев, министър на финансите
Светлан Стоев, министър на външните работи
Виолета Комитова, министър на регионалното развитие и благоустройството
Янаки Стоилов, министър на правосъдието
Николай Денков, министър на образованието и науката
Георги Панайотов, министър на отбраната
Стойчо Кацаров, министър на здравеопазването
Велислав Минеков, министър на културата
Асен Личев, министър на околната среда и водите
Христо Бозуков, министър на земеделието и храните
Христо Алексиев, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Даниела Везиева, министър на икономиката
Стела Балтова, министър на туризма
Андрей Живков, министър на енергетиката
Андрей Кузманов, министър на младежта и спорта

Функции

 Съветът:

1.  осъществява координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството и нейните актуализации;

2. одобрява предложения за актуализация на управленската програма на правителството и ги предлага за приемане от Министерския съвет;

3.  осигурява обвързването на националното и европейското финансиране с изпълнението на управленската програма;

4.  координира осигуряването на съответствие на стратегическите документи с целите и приоритетите на управленската програма на правителството;

5. разглежда стратегически въпроси и документи, включително тези, които са предмет на обсъждане в други съвети, и ги предлага за приемане или за одобряване от Министерския съвет; 6. организира и координира управлението, наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020;

7. организира и координира управлението, наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие България 2030;

8. одобрява проект на тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие България 2030, и ежегодната му актуализация, съдържаща годишен отчет за изпълнението, и ги предлага за приемане от Министерския съвет;

9. осигурява обвързването на националното финансиране на Националната програма за развитие България 2030, в съответствие с параметрите на средносрочната бюджетна прогноза за съответния период и със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година;

10. координира осигуряването на съответствие на националните и секторните стратегии, планове и програми, както и на програмните документи, изготвяни във връзка с членството на Република България в Европейския съюз, с целите и приоритетите на Националната програма за развитие България 2030;

11. координира разработването на приоритети за устойчивото развитие на Република България и ги предлага за одобряване от Министерския съвет;

12. координира изпълнението и осъществява мониторинг на хоризонталните политики;

13. определя приоритетите при разработването и осъществява координация и контрол при изпълнението на политиките, свързани с публичните инвестиции, включително инфраструктурното развитие;

14. координира проекти на закони, предложени за обсъждане от членове на съвета след проведена съгласувателна процедура по Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;

15. съгласува преди внасянето им за разглеждане и одобряване от Министерския съвет инвестиционните проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за външни и вътрешни държавни заеми, за съответствието им с изискванията на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане, приета с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 94 от 2015 г.). 

Стратегически цели

Правила за вътрешната организация на дейността

Работна програма

Отчет на работната програма

Секретариат

      Секретар: началник на политическия кабинет на министър-председателя

    

        Секретариат:

                    Администрация на Министерския съвет

                    Дирекция "Икономическа и социална политика"

                   

                    Министерство на финансите

                    Дирекция " Икономическа и финансова политика"

 

 

                   

                   

Заседания 2015-2016 г.

23.01.2015 г.; 10.03.2015 г.; 12.05.2015г.; 04.09.2015 г.: 18.09.2015 г.: 13.10.2015 г.: 06.11.2015 г. 

10.02.2016 г.: 19.02.2016 г.: 16.03.2016 г.: 13.05.2016г.: 25.11.2016 г.

Заседания 2017-2021 г.

 29.09.2017 г. (писмена процедура); 15.11.2017 г. 

19.06.2018 г. (писмена процедура); 19.09.2018 г.; 05.12.2018 г. (писмена процедура)

30.01.2019 г. ; 30.04.2019 г. (писмена процедура); 11.11.2019 г. (писмена процедура); 11.12.2019 г. (писмена процедура)

31.07.2020 (писмена процедура)

06.10.2021 г.