Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по европейските въпроси
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за инспектиране на труда
Национален съвет за интеграция на хората с увреждания
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по европейските въпроси Съвет по европейските въпроси

Председател/и

МЕГЛЕНА КУНЕВА, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси

Заместник-председател/и

ДАНИЕЛ МИТОВ, министър на външните работи

Членове

РУМЯНА БЪЧВАРОВА, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
ИВАЙЛО КАЛФИН, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, министър на финансите
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ, министър на вътрешните работи
ХРИСТО ИВАНОВ, министър на правосъдието
БОЖИДАР ЛУКАРСКИ, министър на икономиката
ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА, министър на енергетиката
ЛИЛЯНА ПАВЛОВА, министър на регионалното развитие и благоустройството
ТОДОР ТАНЕВ, министър на образованието и науката
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА, министър на околната среда и водите
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА, министър на земеделието и храните
ИВАЙЛО МОСКОВСКИ, министър на транспорта, информа¬ционните технологии и съобщенията
ПЕТЪР МОСКОВ, министър на здравеопазването
ВЕЖДИ РАШИДОВ, министър на културата
КРАСЕН КРАЛЕВ, министър на младежта и спорта
НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ, министър на отбраната
НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА, министър на туризма
АНЖЕЛИНА ТОТЕВА, началник на политическия кабинет на министър-председателя
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА, посланик, заместник-постоянен представител на Република България към ЕС
ДИМИТЪР ЦАНЧЕВ, посланик, постоянен представител на Република България към ЕС
КРИСТИНА ХИТРОВА, директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет
АНДРЕЙ ТЕХОВ, генерален директор на Генерална дирекция „Европейски въпроси” на Министерството на външните работи
УЛЯНА БОГДАНСКА, директор на дирекция „Политики и институции на ЕС” на Министерството на външните работи, ръководител на Работна група № 30 „Разширяване на Европейския съюз”
ЕЛИНА ПЕТРАНОВА, началник на отдел „Право на ЕС и процесуално представителство пред съдебните институции на ЕС” в дирекция „Международно право и юридически въпроси” на Министерството на външните работи, ръководител на Работна група № 32 „Съд на Европейския съюз”
СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА, директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” на Министерството на икономиката и енергетиката, ръководител на Работна група № 1 „Свободно движение на стоки”
ХРИСТО СИМЕОНОВ, началник на отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция” в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество” на Министерството на труда и социалната политика, ръководител на Работна група № 2 „Свободно движение на хора”
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА, началник на отдел „Право на установяване и услуги и политика за потребителите” в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ръководител на Работна група № 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”
ЕЛЕНА ДОЙЧЕВА, държавен експерт в отдел „Международно сътрудничество и правна помощ по граждански дела” в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” на Министерството на правосъдието, ръководител на Работна група № 4 „Дружествено право”
АНГЕЛИНА МИЛЕВА, заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията, ръководител на Работна група № 5 „Конкуренция”
ВЕСЕЛА ДАНЕВА, директор на дирекция „Финанси на реалния сектор” на Министерството на финансите, ръководител на Работна група № 6 „Държавни помощи”
ИСКРА ВЪЛЧЕВА, директор на дирекция „Европейска координация и международни отношения” на Министерството на земеделието и храните, ръководител на Работна група № 7 „Земеделие” и на Работна група № 8 „Рибарство”
НАДЕЖДА БУХОВА, директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ръководител на Работна група № 9 „Транспортна политика”
ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА, директор на дирекция „Данъчна политика” на Министерството на финансите, ръководител на Работна група № 10 „Данъчна политика” и съ-ръководител на Работна група № 27 „Счетоводна политика и независим финансов одит”
КАЛИН ХРИСТОВ, подуправител на Българската народна банка, съръководител на Работна група № 11 „Икономически и паричен съюз”
МАРИНЕЛА ПЕТРОВА, директор на дирекция „Икономическа и финансова политика” на Министерството на финансите, съръководител на Работна група № 11 „Икономически и паричен съюз” и ръководител на Работна група № 31 „Европа 2020”
ДИАНА ЯНЧЕВА, заместник-председател на Националния статистически институт, ръководител на Работна група № 12 „Статистика”
ВЕСЕЛИН ИЛКОВ, началник на отдел „Европейска координация” в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество” на Министерството на труда и социалната политика, ръководител на Работна група № 13 „Социална политика и заетост”
МАРИЯ РАЙЧЕВА, и. д. директор на дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество” на Министерството на икономиката и енергетиката, ръководител на Работна група № 14 „Енергетика”
ИВАЙЛО ГРЪНЧАРОВ, директор на дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия” на Министерството на икономиката и енергетиката, ръководител на Работна група № 15 „Индустриална политика и малки и средни предприятия”
ИНА ПОПОВА, директор на дирекция „Международно и европейско сътрудничество” на Министерството на образованието и науката, ръководител на Работна група № 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации, младеж, наука и изследвания”
КАЛИНА ДИМИТРОВА, директор на дирекция „Съобщения” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ръководител на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”
ДЕЯНА ДАНАИЛОВА, директор на дирекция „Културна политика” на Министерството на културата, ръководител на Работна група № 18 „Политика в областта на културата и аудиовизията”
ДОБРИНКА КРЪСТЕВА, директор на дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет, ръководител на Работна група № 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”
КАЛИН ИЛИЕВ, директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество” на Министерството на околната среда и водите, ръководител на Работна група № 20 „Околна среда”
ЕМИЛ АЛЕКСИЕВ, началник на отдел „Политика за потребителите“ в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” на Министерството на икономиката, ръководител на Работна група № 21 „Защита на потребителите”
ТРИФОН НЕШКОВ, началник на отдел „Международни отношения и европейски въпроси” в дирекция „Международни дейности, програми и проекти” на Министерството на здравеопазването, ръководител на Работна група № 22 „Здравеопазване”
СНЕЖИНА МАРИНОВА, директор на дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи, ръководител на Работна група № 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи”
ГИНКА КОНЯРСКА, началник на отдел „Европейски отношения” в дирекция „Международни отношения” на Агенция „Митници”, ръководител на Работна група № 24 „Митнически съюз и митническо сътрудничество”
ДИЯНА НАЙДЕНОВА, директор на дирекция „Външноикономическа политика” на Министерството на икономиката, ръководител на Работна група № 25 „Търговска и външноикономическа политика
МИЛЕНА БОЙКОВА, директор на дирекция „Държавен дълг и финансови пазари” на Министерството на финансите, ръководител на Работна група № 26 „Финансови услуги”
НАТАЛИЯ ЧЕРНЕВА, началник на отдел „Счетоводно законодателство“ в дирекция „Данъчна политика” на Министерството на финансите, съръководител на Работна група № 27 „Счетоводна политика и независим финансов одит”
ВИКТОР ТРИФОНОВ, главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, съръково¬дител на Работна група № 27 „Счетоводна политика и независим финансов одит”
ИРЕН РУСИНОВА-ДИМИТРОВА, началник на отдел „Бюджет на ЕС’ в дирекция „Икономическа и финансова политика” на Министерството на финансите, ръководител на Работна група № 28 „Финансови и бюджетни въпроси”
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, ръководител на Работна група № 29 „Гражданска защита”
КРИСТИНА НЕНКОВА, директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” на Министерството на правосъдието, ръководител на Работна група № 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието”
МАРИАНА ЦВЯТКОВА, директор на дирекция „Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове” на Патентното ведомство, ръководител на Работна група № 34 „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост”
ЕЛИ АНАВИ, директор на дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” на Министерството на икономиката, ръководител на Работна група № 35 „Космическа политика”
КРАСИМИР ИВАНОВ, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на Министерството на младежта и спорта, ръководител на Работна група № 36 „Младеж и спорт“

Функции

 

- одобрява проекти на рамкови позиции на Република   България по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз; 

- одобрява проекти за изменение и допълнение на рамкови позиции;

- одобрява проектите на позиции за неформалните заседания на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз преди тяхното разглеждане от Министерския съвет;
- одобрява проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз преди тяхното разглеждане от Министерския съвет;
- одобрява проекта на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;
- одобрява шестмесечна програма с приоритетните за Република България теми и законодателни проекти (досиета) по време на всяко Председателство на Съвета на Европейския съюз;
- решава въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство и по които не е постигнато съгласие в съответната работна група;
- анализира информацията за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и предлага на отговорните министерства и ведомства предприемането на приоритетни действия в тази насока;
- одобрява разпределението на получените чрез системата "EUnet" проекти на актове на Европейския съюз (досиета), Бели и Зелени книги на Европейската комисия, както и други документи, които се разглеждат в рамките на процеса на вземане на решения в Европейския съюз;
 
Съветът по европейските въпроси не разглежда въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност и до Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката на развитие.
 

  

Документи

Официална интернет страница на координационния механизъм по въпросите на ЕС в България

Секретариат

Секретар: г-жа Кристина Хитрова, директор на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет

Секретариат: Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет

Телефон за контакти: 02/940 21 43

E-mail: SecretariatSEV@government.bg