Консултативни съвети Консултативни съвети
Съвет по европейските въпроси
Висш експертен екологичен съвет
Висш консултативен съвет по водите
Висш съвет по фармация
Енергиен борд
Консултативен съвет за насърчаване на малките и средните предприятия
Консултативен и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море
Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Консултативен съвет за сътрудничество по въпросите на частната охранителна дейност
Консултативен съвет по въпросите на военноинвалидите и военнопострадалите
Консултативна комисия по генномодифицирани организми
Консултативно-експертен съвет за лечебни растения
Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната
Координационен съвет по водите
Ловен съвет
Междуведомствен съвет по въпросите на граничния контрол
Междуведомствен съвет по експортно застраховане
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
Междуведомствен съвет по пространствени данни
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО на ЕС
Междуведомствен съвет по чл. 383 от Закона за съдебната власт
Национален архивен съвет
Национален икономически съвет
Национален консултативен съвет за младежта
Национален статистически съвет
Национален съвет за закрила на детето
Национален съвет за защита на потребителите
Национален съвет за кино
Национален съвет за кредитиране на студентите и докторантите
Национален съвет за насърчаване на заетостта
Национален съвет за наука и иновации
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
Национален съвет за тристранно сътрудничество
Национален съвет за хората с увреждания
Национален съвет по антикорупционни политики
Национален съвет по библиотечно дело
Национален съвет по биологичното разнообразие
Национален съвет по въпросите на социалното включване
Национален съвет по горите
Национален съвет по демографска политика
Национален съвет по медицинска експертиза
Национален съвет по метрология
Национален съвет по миграция, граници, убежище и интеграция
Национален съвет по наркотичните вещества
Национален съвет по превенция на престъпността
Национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулоза и сексуално предавани инфекции
Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете
Национален съвет по трудова миграция и трудова мобилност
Национален съвет по туризъм
Национален съвет по условията на труд
Национален съвет по читалищно дело
Съвет "Партньорство за здраве"
Съвет за административната реформа
Съвет за българския жестов език
Съвет за електронно управление
Съвет за защита на интелектуалната собственост
Съвет за интелигентен растеж
Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Eвропейския съюз
Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Съвет за развитие
Съвет за развитие на гражданското общество
Съвет по геодезия, картография и кадастър
Съвет по гражданството
Съвет по децентрализация на държавното управление
Съвет по европейска комуникация
Съвет по европейските въпроси
Съвет по енергийна сигурност
Съвет по киберсигурността
Съвет по международни осиновявания
Съвет по националния радиочестотен спектър
Съвет по отбрана
Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
Съвет по сигурността
Съвет „Международно сътрудничество за развитие и регионално сътрудничество"
Съвет по европейските въпроси Съвет по европейските въпроси

Председател/и

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи

Заместник-председател/и

ПЕТКО ДОЙКОВ, заместник министър на външните работи

Членове

ДИМИТЪР ЦАНЧЕВ, посланик, постоянен представител на Република България към Европейския съюз
АТАНАС ЗАПРЯНОВ, заместник министър на отбраната
МАРИНЕЛА ПЕТРОВА, заместник-министър на финансите
МИЛКО БЕРНЕР, заместник-министър на вътрешните работи
ЕВГЕНИ СТОЯНОВ, заместник-министър на правосъдието
ЛИЛИЯ ИВАНОВА, заместник-министър на икономиката
ЖЕЧО СТАНКОВ, заместник-министър на енергетиката
ДЕНИЦА НИКОЛОВА, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
ЗОРНИЦА РУСИНОВА, заместник-министър на труда и социалната политика
ДЕНИЦА САЧЕВА-АТАНАСОВА, заместник-министър на образованието и науката
КАРИНА АНГЕЛИЕВА, заместник-министър на образованието и науката
КРАСИМИР ЖИВКОВ, заместник-министър на околната среда и водите
НИКОЛАЙ КЪНЧЕВ, заместник-министър на околната среда и водите
АТАНАСКА НИКОЛОВА, заместник-министър на околната среда и водите
ВЕРГИНИЯ КРЪСТЕВА, заместник-министър на земеделието, храните и горите
ВЕЛИК ЗАНЧЕВ, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
АНДРЕАНА АТАНАСОВА, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ЖЕНИ НАЧЕВА, заместник-министър на здравеопазването
АМЕЛИЯ ГЕШЕВА, заместник-министър на културата
НИКОЛАЙ ПАВЛОВ, заместник-министър на младежта и спорта
ЛЮБЕН КЪНЧЕВ, заместник-министър на туризма
РУМЯНА БЪЧВАРОВА, началник на политическия кабинет на министър-председателя
СТЕФАН ИЛИЕВ, и.д. началник на кабинета на заместник министър-председателя
МАНОЕЛА ГЕОРГИЕВА, началник на кабинета на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика
ПЕТЯ ВАСИЛЕВА, директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз” в администрацията на Министерския съвет, съръководител на Работна група № 37 „Преговори за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз“
ГЕНКА ГЕОРГИЕВА, директор на дирекция „Политики и институции на Европейския съюз” на Министерството на външните работи, ръководител на Работна група № 30 „Разширяване на Европейския съюз” и съръководител на Работна група № 37 „Преговори за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз“
ЕЛИНА ПЕТРАНОВА, началник на отдел „Право на ЕС и процесуално представителство пред Съда на ЕС” в дирекция „Международно право и право на ЕС” на Министерството на външните работи, ръководител на Работна група № 32 „Съд на Европейския съюз”
СИЛВАНА ЛЮБЕНОВА, директор на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” на Министерството на икономиката, ръководител на Работна група № 1 „Свободно движение на стоки”
ХРИСТО СИМЕОНОВ, началник на отдел „Свободно движение на работници, миграция и интеграция” в дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” на Министерството на труда и социалната политика, ръководител на Работна група № 2 „Свободно движение на хора”
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА, началник на отдел „Право на установяване и услуги” в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” на Министерството на икономиката, ръководител на Работна група № 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”
ЛИЛЯНА ГЮРОВА, държавен експерт в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” на Министерството на правосъдието, ръководител на Работна група № 4 „Дружествено право”
ГЕОРГИЦА СТОЯНОВА, член на Комисията за защита на конкуренцията, ръководител на Работна група № 5 „Конкуренция”
ВЕСЕЛА ДАНЕВА, директор на дирекция „Финанси на реалния сектор” на Министерството на финансите, ръководител на Работна група № 6 „Държавни помощи”
ИСКРА ВЪЛЧЕВА, директор на дирекция „Европейска координация и международни отношения” на Министерството на земеделието и храните, ръководител на Работна група № 7 „Земеделие” и на Работна група № 8 „Рибарство”
НАДЕЖДА БУХОВА, директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ръководител на Работна група № 9 „Транспортна политика”
ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА, директор на дирекция „Данъчна политика” на Министерството на финансите, ръководител на Работна група № 10 „Данъчна политика” и съ-ръководител на Работна група № 27 „Счетоводна политика и независим финансов одит”
КАЛИН ХРИСТОВ, подуправител на Българската народна банка, съръководител на Работна група № 11 „Икономически и паричен съюз”
МЕТОДИ МЕТОДИЕВ, директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите, съръководител на Работна група № 11 „Икономически и паричен съюз” и ръководител на Работна група 31 „Европа 2020“
ДИАНА ЯНЧЕВА, заместник-председател на Националния статистически институт, ръководител на Работна група № 12 „Статистика”
РУМЕН ДОНЕВ, главен експерт в дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ на Министерството на труда и социалната политика, ръководител на Работна група № 13 „Социална политика и заетост“
ВЕНЕТА ЦВЕТКОВА, директор на дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество” на Министерството на енергетиката, ръководител на Работна група № 14 „Енергетика”
ЖЕЛЯЗ ЕНЕВ, директор на дирекция „Икономически политики за насърчаване” на Министерството на икономиката, ръководител на Работна група № 15 „Индустриална политика и малки и средни предприятия” и на Работна група № 35 „Космическа политика”
МИМИ ДАНЕВА, директор на дирекция „Международно сътрудничество“ на Министерството на образованието и науката, ръководител на Работна група № 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания”
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, и.д. директор на дирекция „Съобщения” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ръководител на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии
АКСЕНИЯ БОНЕВА, държавен експерт в дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“ на Министерството на културата, ръководител на Работна група № 18 „Политика в областта на културата и аудиовизията”
ИВАН ИВАНОВ, директор на дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет, ръководител на Работна група № 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”
СИЛВИЯ РАНГЕЛОВА, директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество” на Министерството на околната среда и водите, ръководител на Работна група № 20 „Околна среда”
ЕМИЛ АЛЕКСИЕВ, началник на отдел „Политика за потребителите“ в дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” на Министерството на икономиката, ръководител на Работна група № 21 „Защита на потребителите”
АСЯ ЧОЛАШКА, и.д. директор на дирекция „Международни дейности“ на Министерството на здравеопазването, ръководител на Работна група № 22 „Здравеопазване”
СНЕЖИНА МАРИНОВА, директор на дирекция „Европейски съюз и международно сътрудничество” на Министерството на вътрешните работи, ръководител на Работна група № 23 „Сътрудничество в областта на вътрешните работи”
ГИНКА КОНЯРСКА, началник на отдел „Европейски отношения” в дирекция „Международни отношения” на Агенция „Митници”, ръководител на Работна група № 24 „Митнически съюз и митническо сътрудничество”
ДИЯНА НАЙДЕНОВА, директор на дирекция „Външноикономическа политика” на Министерството на икономиката, ръководител на Работна група № 25 „Търговска и външноикономическа политика
ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА, директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари” на Министерството на финансите, ръководител на Работна група № 26 „Финансови услуги”
ВИКТОР ТРИФОНОВ, главен секретар на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, съръководител на Работна група № 27 „Счетоводна политика и независим финансов одит”
ИРЕН РУСИНОВА-ДИМИТРОВА, с.д. директор на дирекция „Икономическа и финансова политика” на Министерството на финансите, ръководител на Работна група № 28 „Финансови и бюджетни въпроси”
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи, ръководител на Работна група № 29 „Гражданска защита”
БИЛЯНА БЕЛЯКОВА, директор на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” на Министерството на правосъдието, съръководител на Работна група № 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието и защита на личните данни”
ПЛАМЕН АНГЕЛОВ, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучения” на Министерството на правосъдието, съръководител на Работна група № 33 „Сътрудничество в областта на правосъдието и защита на личните данни”
ДАВИД СУКАЛИНСКИ, заместник-председател на Патентното ведомство, ръководител на Работна група № 34 „Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост”
ВИКТОРИЯ РАЧЕВА-СЛАВКОВА, директор на дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“ на Министерството на младежта и спорта, ръководител на Работна група № 36 „Младеж и спорт“

Функции

 Съветът по европейските въпроси:

1. одобрява проекта на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;

2. одобрява проектите на позиции за редовните и неформалните заседания на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз преди тяхното приемане от Министерския съвет;

3. одобрява проект на 6-месечна програма с приоритетни за Република България теми и досиета по време на всяко председателство на Съвета на Европейския съюз;

4. одобрява проект на доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на всяко председателство на Съвета на Европейския съюз;

5. разглежда проекти на позиции по документи за осигуряване защита на правата и интересите на Република България пред Съда на Европейския съюз или за представяне пред други институции на Европейския съюз заедно с правни и фактически аргументи и всички относими доказателства, проектите на позиции задължително се съгласуват в Работна група 32 "Съд на Европейския съюз";

6. одобрява годишен План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

7. одобрява и други документи по въпросите на Европейския съюз преди тяхното разглеждане от Министерския съвет;

8. одобрява проекти на позиции в рамките на досъдебната фаза от процедурите по чл. 258260 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и проектите на отговори в случаите когато по проекта на отговор в рамките на информационна фазане може да бъде постигнато съгласие в рамките на работната група;

9. одобрява проекти на рамкови позиции на Република България по въпросите, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и от подготвителните му органи, както и в процеса на вземане на решения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на рамкови позиции, които попадат единствено в сферата на компетентност на водещото проблематиката ведомство, рамковата позиция се съгласува в отговорната работна група и се утвърждава от отговорния заместник-министър или от съответния отговорен член на Съвета по европейските въпроси;

10. одобрява разпределението на получените чрез информационната система с материали и документи, които се получават от Европейския съюз проекти на актове на Европейския съюз (досиета), Бели и Зелени книги на Европейската комисия, както и други документи, които се разглеждат в рамките на процеса на вземане на решения в Европейския съюз;

11. одобрява разпределението на отговорностите за приемане на национални мерки за въвеждане/прилагане на новоприетите директиви, решения и регламенти на Европейския съюз;

12. решава въпроси от координационен характер, които са от компетентността на повече от едно министерство или ведомство и по които не е постигнато съгласие в съответната работна група;

13. анализира информацията за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и предлага на отговорните министерства и ведомства предприемането на приоритетни действия в тази насока;

Съветът по европейските въпроси не разглежда въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност, Общата политика за сигурност и отбрана и политиката в областта на сътрудничеството за развитие.

Документи

Официална интернет страница на координационния механизъм по въпросите на ЕС в България

Секретариат

Секретар: г-жа Петя Василева, директор на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет

Секретариат: Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет

Телефон за контакти: 02/940 21 43

E-mail: SecretariatSEV@government.bg

Акт на създаване

 В периода 1 януари- 31 декември 2019 г. Съветът по европейските въпроси проведе тридесет и осем заседания, от които едно извънредно и едно изнесено заседания. През отчетния период СЕВ проведе и осем процедури за неприсъствено вземане на решения, съглано чл. 6а, ал. 11 от ПМС 85/2007 г.

Постановление на Министерския съвет № 85 от 2007 г.

в сила от 1.01.2019 г.

Заповед № Р-6 от 10.01.2019 г. за определяне поименния състав на Съвета по европейските въпроси